Министерство на финансите

на Република България

Проекти на нормативни и други актове

Архив 2016
Архив 2015

Категория „Проекти на нормативни актове" има за цел да предоставя на заинтересованите лица достъп до изработваните от Министерството на финансите законопроекти и проекти на нормативни административни актове и мотивите/доклада към тях, като им осигурява възможност да участват в общественото обсъждане по проекта и да представят своите становища, предложения и възражения. Категорията цели да насърчи участието на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор при формулирането на политиките и разработването на нормативната база.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Законът изисква, преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, респ. доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). За проектите на нормативни административни актове се прилагат и съответните правила на Административнопроцесуалния кодекс. В чл. 77 на АПК законодателят е предвидил изискването компетентният орган да издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.

 

За становищата, предложенията и възраженията

Становищата, предложенията и възраженията трябва да са свързани с проекта на нормативен акт, предмет на общественото обсъждане, като очакваме те да имат конкретен характер и да са аргументирани. Препоръчително е същите да се правят на кирилица, а латиницата да се използва единствено за становища, предложения и възражения на чужди езици.

Коментари, които нямат отношение към проекта на акт, или такива, които съдържат обидни или нецензурни думи и изрази, няма да допринесат за целите на ефективното обществено обсъждане.

 

Вашите становища можете да изпращате, като попълните формата за коментари към всеки проект, както и по електронната поща на дирекцията, изготвила документа.

 

Законопроектите и проектите на нормативни административни актове на Министерския съвет се публикуват и на Портала за обществени консултации - www.strategy.bg където също можете да направите коментари.

 

Благодарим Ви!