Министерство на финансите

на Република България

Проекти на нормативни актове

Архив 2016
Архив 2015

Категория „Проекти на нормативни актове" има за цел да предоставя на заинтересованите лица достъп до изработваните от Министерството на финансите законопроекти и проекти на нормативни административни актове и мотивите/доклада към тях, като им осигурява възможност да участват в общественото обсъждане по проекта и да представят своите становища, предложения и възражения. Категорията цели да насърчи участието на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор при формулирането на политиките и разработването на нормативната база.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Законът изисква, преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, респ. доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). За проектите на нормативни административни актове се прилагат и съответните правила на Административнопроцесуалния кодекс. В чл. 77 на АПК законодателят е предвидил изискването компетентният орган да издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.

 

За становищата, предложенията и възраженията

Становищата, предложенията и възраженията трябва да са свързани с проекта на нормативен акт, предмет на общественото обсъждане, като очакваме те да имат конкретен характер и да са аргументирани. Препоръчително е същите да се правят на кирилица, а латиницата да се използва единствено за становища, предложения и възражения на чужди езици.

Коментари, които нямат отношение към проекта на акт, или такива, които съдържат обидни или нецензурни думи и изрази, няма да допринесат за целите на ефективното обществено обсъждане.

 

Вашите становища можете да изпращате, като попълните формата за коментари към всеки проект, както и по електронната поща на дирекцията, изготвила документа.

 

Законопроектите и проектите на нормативни административни актове на Министерския съвет се публикуват и на Портала за обществени консултации - www.strategy.bg където също можете да направите коментари.

 

Благодарим Ви!