Методология на отчетността

С оглед на ефективното изпълнение на бюджета, както и във връзка с необходимостта от привеждане на счетоводните процедури в съответствие с изискванията на ЕС, Министерство на финансите модернизира бюджетната и усъвършенства счетоводната система. На страницата министерството ежегодно публикува доклада по отчета за изпълнение на държавния бюджет. Отчетът се изготвя на база на единната бюджетна класификация, която задължително се прилага от бюджетните разпоредители. Сроковете и начина на отчитане на изпълнението на бюджета се съдържат в методическите указания по прилагане сметкоплана на бюджетните предприятия и единната бюджетна класификация.