Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите

Отговорна дирекция:„Човешки ресурси и административно обслужване”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:22.11.2016
Дата на приключване:06.12.2016