Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) е създаден с преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2006 г. В края на 2008 г. Народното събрание /НС/ приема Закон за ДФГУДПС и неговото изпълнение е възложено на министъра на финансите.

Целта на създаването на фонда е да се подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система. Това се постига като се заделят определени, допълнителни или извънредни приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10 години. Тези средства е предвидено да се инвестират, за да се осигурят допълнителни средства за фонд „Пенсии". Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет, съответно част от фискалния резерв. Постъпленията във фонда са регламентирани с ПЗР на Закона за държавния бюджет за всяка година, постановления на Министерския съвет (ПМС), решения на Народното събрание и Закона за ДФГУДПС (чл.11).

Министерството на финансите ежемесечно публикува данни за изменението на касовите потоци по сметката на фонда в БНБ на своята интернет страница - minfin.bg, банер ДФГУДПС, Статистически данни, Отчетни данни за Сребърния фонд.

В изпълнение на § 16 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. и чл. 124 от ПМС № 20/2007 г. Министерството на финансите извърши трансфер от централния бюджет в полза на Сребърния фонд, представляващ 25 на сто от постъпленията от приватизация за 2006 г. и 50 на сто от икономии на разходите по републиканския бюджет за 2006 г.

Съгласно разпоредбите на § 17, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и т. 3 от Решение на НС от 29.11.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 г. в трансфера на средствата за фонда се включват:

 • 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет за 2007г., установени като разлика между сумите по уточнен план и отчетените суми на показателите по чл. 1, ал. 2, раздел II от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.;
 • 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2007 г. приходи от приватизация;
 • превишението на отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3 на сто от брутния вътрешен продукт за 2007 г.

На 22.07.2008 г. влизат в сила последните изменения и допълнения на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Във фонда се трансферират текущо 90 на сто от паричните постъпления от приватизация на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала и 90 на сто от паричните постъпления от начислени неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в приватизационните договори.

Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона за ДФГУДПС, § 17, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. и чл. 44 от Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. (ПМС № 27 от 2009 г.) в срок до 31 май 2009 г. по сметка на фонда са трансферирани средства, включващи следните компоненти:

 • 25 на сто от отчетения по републиканския бюджет излишък за 2008г.;
 • 90 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2008 г. постъпления от приватизация, намалени със сумата на отчислените за фонда, в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗПСК;
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет, включващи отчетените приходи в централния бюджет за 2008 г. и по бюджета на Министерството на финансите за периода от 18 ноември до 31 декември 2008 г.

През 2009 г. текущо са отчислявани в полза на ДФГУДПС приходи от приватизация по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗПСК.

През 2010 г. в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС и § 73 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. са трансферирани средства, представляващи приходи от концесии, отчетени по републиканския бюджет за 2009 г. и приходи от приватизация съгласно измененията в ЗПСК по чл. 8, ал. 1 (изм. ДВ бр. 99/2009).

Съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона за ДФГУДПС в периода 2011 г. - 2014 г. по сметка на фонда е извършен трансфер, включващ следните компоненти :

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по републиканския бюджет;
 • приходите от концесии, отчетени по републиканския бюджет;
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8 (2) от ЗПСК.

Съгласно разпоредбите на чл.11 от Закона за ЗДФГУДПС през 2015 г. и през 2016 г. по сметка на фонда са трансферирани средства, представляващи:

 • паричните постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет съответно за 2014 г. и 2015 г.;
 • приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет съответно за 2014 г. и 2015 г.;
 • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8, т. 2 и ал. 9 от ЗПСК;
 • отчисления съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 4 от ЗДФГУДПС във връзка с чл. 129, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване.

С влизането в сила на Закона за ДФГУДПС е регламентирано фондът да се управлява от управителен съвет, който се състои от председател и 8 членове. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател на УС. Те участват по право в него. Членовете се назначават и освобождават с решение на Министерски съвет. Членовете трябва да имат посочения в закона образователен ценз и професионален опит.

С Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г., изменено с Решения № 729 и 843 на Министерския съвет от 2010 г., Решение № 891 на Министерския съвет от 2011 г., Решение № 1012 на Министерския съвет от 2012 г., Решение № 797 на Министерския съвет от 2013 г., Решение № 821 на Министерския съвет от 2014 г., Решение № 987 на Министерския съвет от 2015 г., Решение № 171 на Министерския съвет от 2016 г. и Решение № 608 на Министерския съвет от 2016 г. са назначени членовете на управителния съвет на фонда.

С Решение № 737 на Министерския съвет от 2015 г. са приети Дългосрочна инвестиционна политика на ДФГУДПС и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на ДФГУДПС за периода 2016-2018 г. На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за ДФГУДПС посочените документи се актуализират, разглеждат и приемат от Министерския съвет.

С Решение № 730 на Министерския съвет от 2016 г. са приети Дългосрочна инвестиционна политика на ДФГУДПС и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на ДФГУДПС за периода 2017-2019 г.