Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Съдебна защита"

Директор на дирекцията е
Иван Кондов

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2800 

 

Дирекция "Съдебна защита" осъществява следните функции, определени в чл. 36 от Устройствения правилник на Министерство на финансите:

1. осъществява процесуалното представителство на държавата, на министъра и на министерството по съдебни и арбитражни дела пред правораздавателните органи в страната;

2. осъществява процесуалното представителство на министъра и министерството пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията;

3. организира, координира и ръководи защитата на българската държава по международни арбитражни дела;

4. осъществява процесуалното представителство на българската държава пред чужди юрисдикции, включително в международните арбитражни производства;

5. координира подготовката на становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

6. анализира действащата нормативна уредба и съдебна практика в областта на гражданското, търговското и административното право и решенията на Конституционния съд, свързана с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстване и правилно прилагане на нормативните актове в областта на финансите;

7. съгласува договори, по които страна е министерството, по отношение на тяхната законосъобразност;

8. предприема необходимите правни действия по събиране на присъдените парични вземания на министерството;

9. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;

10. участва в съгласуването на проекти за изменения и допълнения на процесуалното законодателство;

11. изготвя проекти на наказателни постановления в случаите, в които министърът на финансите е административнонаказващ орган по чл. 424, ал. 2 от Наказателния кодекс;

12. изготвя становища по правни въпроси във връзка с настоящи и бъдещи съдебни и арбитражни производства;

13. предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация