Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Съдебна защита”

Директор на дирекцията е
Иван Кондов

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2800 

 

Дирекция „Съдебна защита” е структурирана в два отдела – „Процесуално представителство” и „Международен арбитраж и процедури”, и осъществява следните функции, определени в чл. 34 от Устройствения правилник на Министерство на финансите:

 • Осъществява процесуалното представителство на държавата, на министъра и на МФ по съдебни и арбитражни дела пред правораздавателните органи в страната;
 • Осъществява процесуалното представителство на министъра и МФ пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията;
 • Организира, координира и ръководи защитата на българската държава по международни арбитражни дела;
 • Осъществява процесуалното представителство на българската държава пред чужди юрисдикции, включително в международните арбитражни производства;
 • изготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;
 • Участва в изготвянето или съгласуването на позиции по преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз, когато са засегнати въпроси от компетентността на дирекцията;
 • Обезпечава изпълнението на процедурните задължения на министъра и на МФ, произтичащи от регулации на Европейския съюз, извън случаите, в които съответната функционална компетентност е възложена на друга дирекция от специализираната администрация на МФ;
 • Подпомага министъра и дирекциите в МФ по правни въпроси, свързани с регулации на Европейския съюз в сферата на правомощията на министъра и функциите на МФ;
 • Анализира действащата нормативна уредба и съдебна практика в областта на гражданското, търговското и административното право и решенията на Конституционния съд, свързана с дейността на МФ, и прави предложения за усъвършенстване и правилно прилагане на нормативните актове в областта на финансите;
 • Съгласува договори, по които страна е МФ, по отношение на тяхната законосъобразност;
 • Предприема необходимите правни действия по събиране на присъдените парични вземания на МФ;
 • Дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения;
 • Участва в съгласуването на проекти за изменения и допълнения на процесуалното законодателство;
 • Изготвя проекти на наказателни постановления в случаите, в които министърът е административнонаказващ орган;
 • Изготвя становища по правни въпроси във връзка с настоящи и бъдещи съдебни и арбитражни производства;
 • Предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация