Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”

Директор на дирекцията е

Галина Младенова 

 

Контакти:

ул. „Г. С. Раковски“ 102

1040 София, България

Телефон: 02/9859 2691

e-mail: Embedded Image

 

Основна цел на дирекцията:

Функциите на дирекция „Финанси и управление на собствеността” са определени в чл. 15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите (МФ).

Дирекцията подпомага ръководството на министерството при управлението на бюджетните средства на министерството, следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина и за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси. Следи за опазване на собствеността на министерството, както и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности. Подпомага  ръководството на МФ в дейността по управление на собствеността, поддръжка на материално-техническата база и транспорта. Организира подготовката на министерството за действие при извънредни ситуации, причинени от фактори с военен и невоенен характер. Следи за изпълнението и осъществява текущ контрол по договорите за строителство. Съвместно със звената-заявители осъществява текущ контрол по отношение на плащанията по договори, по които страна е министерството. Подпомага ръководството на министерството в дейностите, свързани с  упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Планира, организира и провежда обществените поръчки за сключване на договори и/или рамкови споразумения за нуждите на МФ. Създава условия за законосъобразно разходване на публични средства.

 

Отдел „Финансово счетоводен”

Подпомага ръководството на министерството за осигуряване законосъобразното използване на финансовите ресурси, при прилагане принципите на отчетност и отговорност, икономичност и прозрачност. Участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството и следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина.

 

Отдел „Стопански дейности”

Подпомага ръководството на министерството за правилното използване, стопанисване и управление на недвижимата публична и частна държавна собственост на министерството. Следи за опазване и управление на собствеността на министерството, поддръжка на материално-техническата база и транспорта. Организира подготовката на министерството за действие при извънредни ситуации причинени от фактори с военен и невоенен характер.

 

Отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа”

Подпомага ръководството на министерството за осигуряване на законосъобразното отпечатване на ценни книжа по смисъла на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК).

 

Отдел „Обществени поръчки и договори”

Планира, организира и провежда обществените поръчки за нуждите на МФ. Осигурява публичност и прозрачност при провеждане на обществените поръчки, включително чрез средствата за електронното възлагане. Изразява становища по законосъобразността, подготвя решения, обявления, покани, обяви за събиране на оферти и документации по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство. Организира и провежда поръчки в резултат на сключени Рамкови споразумения от Централния орган за покупки, сключва договори и/или рамкови споразумения, както и допълнителни споразумения. Осъществява процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд по всички дела, свързани с обществени поръчки за нуждите на МФ.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация