Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”

Директор на дирекцията е
Галина Младенова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2691
e-mail: Embedded Image  

Основна цел на дирекцията

Функциите на дирекция „Финанси и управление на собствеността" са определени на основание на чл. 15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите (МФ).

Дирекцията подпомага ръководството на министерството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси за опазване на собствеността, както и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби е парични средства и стоково-материални ценности. Подпомага ръководството на МФ в дейността по управление на собствеността, поддръжка на материално-техническата база и транспорта. Организира подготовката на министерството за действие при извънредни ситуации с военен и невоенен характер. Следи за изпълнението и осъществява текущ контрол по договорите за строителство. Съвместно с дирекциите-заявители осъществява текущ контрол, по отношение на плащанията, по договори, по които страна е министерството. Подпомага министъра на финансите в дейността му по упражняване на финансов контрол за спазване изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Отдел „Финансово-счетоводен"

Подпомага ръководството на министерството за осигуряване законосъобразно и целесъобразно използване на финансовите ресурси, икономичност и публичност. Участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството и следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина.

Функционална характеристика.

Отдел „Стопански дейности"

Отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на недвижимата публична и частна държавна собственост на министерството, включително на почивните бази и ведомствения жилищен фонд на министерството.

Организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане; координира и осигурява поддържането на хигиената, охраната и пожароизвестителните системи.

Отговаря за поддръжката на моторните превозни средства, стопанисвани от министерството, както и транспортното обслужване на служители на министерството.

Разработва и поддържа плановете и осъществява дейностите по привеждане на министерството и на административните структури, подпомагащи министъра, в готовност за работа във военно време, в обстановка при кризи и бедствия.

Функционална характеристика.

Отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа"

Подпомага министъра на финансите в дейността му по упражняване на финансов контрол за спазване изискванията на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Функционална характеристика.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация