Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Държавен дълг

Усилията през последните няколко години, насочени към постигане на напредък във фискалната сфера, изведоха като приоритет ефективното управление на държавния дълг. Благоприятното развитие на основните макроикономически показатели и провежданата разумна фискална политика от една страна, както и очертаните дългосрочни цели в сферата на икономическите процеси, свързани с членството на Република България в Европейския съюз от друга страна, са факторите с най-голям принос за утвърждаването на основните насоки и приоритети на провежданата от Министерството на финансите политика, свързана с управлението на държавния дълг.

Отчитайки най-добрите практики в областта на дълговото управление, провежданата от МФ политика в тази област се осъществява при спазване на действащата нормативна уредба в страната, по-съществена част от която са Закона за държавния дълг, Закона за публичните финанси, Закона за бюджета на РБ за съответната година, Стратегията за управление на държавния дълг, действаща за съответния тригодишен период и др. законови и подзаконови нормативни актове. Изградената в тази връзка организационна и функционална структура в МФ е насочена към обезпечаване на следните по-съществени направления и области на дейност:

 • Обезпечаване на цялостния процес по формиране и изпълнение на политиката по поемане и управление на държавния дълг, в т.ч. предлагане на мерки за управлението на държавния дълг и прилагане на емисионната политика на правителството;
 • Участие в процеса по разработване на средносрочната бюджетна прогноза и на закона за държавния бюджет за съответната година в контекста на планиране и изпълнение на показателите, касаещи дълговото финансиране и разходите по обслужването на държавния дълг;
 • Разработване на  тригодишна стратегия за управление на държавния дълг;
 • Контролиране размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи държавния и държавногарантиран дълг;
 • Разработване и прилагане на емисионната политика, извършване на контрол върху сделките с ДЦК, избиране на първични дилъри на ДЦК, както и провеждането на действия, насочени към развитието на ефективен, прозрачен и ликвиден местен пазар на държавен дълг;
 • Обезпечаване на необходимите предпоставки за ефективно функциониране на вътрешния дългов пазар, както и подпомагане институционалното развитие на финансовите пазари като цяло в страната, предвид предизвикателствата и изключителната приоритетност на тази област, предопределени от необходимостта за плавно интегриране на местния към европейския капиталов пазар;
 • Изготвяне и публикуване на официалната информация за състоянието и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг;
 • Разработване и предоставяне  на статистически данни за дълга на сектор „Държавно управление" и неговите подсектори, в т.ч. и публикуване на официалната информация за консолидирания дълг и гаранциите на сектор „Държавно управление";
 • Подпомагане и координиране осъществяването на националната политика в областта на финансовите пазари и финансовите услуги чрез участие в работни формати към институциите на Европейския съюз за обсъждане на ново законодателство в тази област, изготвяне на становища и позиции, усъвършенстване на българското законодателство и хармонизирането му с правото на Европейския съюз;
 • Обезпечаване на договорните взаимоотношения с рейтингови агенции във връзка с присъжданите кредитни рейтинги на страната;
 • Обезпечаване на дейностите по прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа, включително чрез поддържане на регистър на късите позиции, извършване на проверки на място, събиране и изпращане на регулярна информация до Европейския орган за ценни книжа и пазари и Комисията за финансов надзор, изготвяне и координиране издаването на задължителни указания при необходимост и др.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация