Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Държавен дълг

Усилията, насочени към постигане на напредък във фискалната сфера, извеждат като приоритет ефективното управление на държавния дълг. Провежданата фискална политика и очертаните дългосрочни цели в сферата на икономическите процеси са факторите с най-голям принос за утвърждаването на основните насоки и приоритети на провежданата от Министерството на финансите (МФ) политика, свързана с управлението на държавния дълг.

Политиката по дългово управление се осъществява в съответствие със Стратегията за управление на държавния дълг, при спазване на действащата нормативна уредба в Република България, в т.ч. Закона за държавния дълг (ЗДД), Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България и др. Изградената в тази връзка организационна и функционална структура в МФ е насочена към обезпечаване на следните по-съществени направления и области на дейност:

  • Разработване на годишни планове за прогнозно финансиране с държавни ценни книжа (ДЦК) на държавния бюджет, провеждане на Емисионната политика (ЕП) на МФ на вътрешния и международните капиталови пазари, в т.ч. структуриране параметрите на емисиите;
  • Разработване на Стратегия за управление на държавния дълг по Закона за държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза, осъществяване на текущо наблюдение на нивото и параметрите на държавния и държавногарантирания дълг;
  • Обезпечаване обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, съставляващи държавния дълг, включително извършване на мониторинг на тези, за които е издадена гаранция от името и за сметка на държавата по съответния законов ред;
  • Осигуряване на справедлив, ефективен и прозрачен пазар на ДЦК, както и производни от тях инструменти, с оглед максимална защита интересите на инвеститорите и информираност на пазарните участници, чрез прилагане на инструментариум за регулиране и контрол.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация