Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Икономическа и финансова политика”

Директор на дирекцията е
Методи Методиев

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2193
e-mail: Embedded Image

I. ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Дирекция „Икономическа и финансова политика" при Министерство на финансите осигурява аналитична подкрепа и отговаря за координацията на политиките и ефективното представителство на Министерството на финансите и органите на изпълнителната власт по икономическите и финансови въпроси в рамките на Европейския съюз. Разработва и усъвършенства макроикономически модели за прогнозиране и анализ на алтернативни сценарии и анализ на дългосрочното равновесие и за оценка на въздействието от изпълнението на национални и европейски стратегически документи.

 

II. ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

ЦЕЛ

Отговаря за формулирането на българската позиция за ефективна защита на националния интерес в процеса на преговорите по многогодишната финансова рамка и по годишния бюджет на ЕС. Организира изпълнението на всички ангажименти на България в областта на собствените ресурси на ЕС и участва в рамките на своята компетентност в него. Отговаря, координира и участва в подготовката на позиции от компетентност на МФ по законодателни предложения на ЕК в областта на бюджета на ЕС.

 

III. ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКО И ФИСКАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ЕС"

ЦЕЛ

Отговаря за прилагането на Пакта за стабилност и растеж и за спазване на европейското законодателство в областта на фискалното управление. Координира подготовката на страната за участие в еврозоната. Организира разработването, съгласуването и успешното представяне на българските позиции в Икономическия и финансов комитет.

 

IV. ОТДЕЛ „СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ"

ЦЕЛ

Подпомага работата на министъра на финансите в качеството му на Национален координатор по стратегията „Европа 2020". Координира прилагането на Европейския семестър, стратегия „Европа 2020" и на Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Организира разработването, съгласуването и успешното представяне на българските позиции в рамките на Комитета за икономическа политика.

 

V. ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ"

ЦЕЛ

Осигурява аналитична подкрепа за формулиране и прилагане на политиките чрез изграждане и усъвършенстване на модели и друг аналитичен инструментариум, разработване на анализи и прогнози на основните макроикономически показатели и симулации на алтернативни икономически политики.

VI. ОТДЕЛ „НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ"

ЦЕЛ

Координира и подпомага експертно разработването, актуализацията и наблюдението на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020. Проследява съгласуваността й с държавния бюджет и средносрочната фискална прогноза и съответствието й с други основни стратегически документи на страната. Извършва оценки на въздействието от изпълнението на национални стратегии и програми за развитие посредством иконометрични модели и други инструменти за оценка.

 

VII. ОТДЕЛ „ЕКОФИН И КООРДИНАЦИОННИ ВЪПРОСИ"

ЦЕЛ

Представяне позицията на България в рамките на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси. Отчитане на разходите на представители на българските ведомства за участие в заседанията на работните органи към Съвета на Европейския съюз.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация