Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Държавни разходи”

Владимир Петров Директор на дирекцията е
Владимир Петров

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2200
факс: 02/9859 2202
e-mail: Embedded Image

ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Дирекция „Държавни разходи“ подпомага министъра на финансите при провеждането на бюджетна политика и текущото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и на другите бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма, чрез съпоставянето на бюджетните им предложения със заложените фискални цели, фискалната рамка, ресурсната наличност и разходните приоритети и политики на правителството.

Дирекцията координира предложенията и алтернативите, засягащи държавната разходна политика. Разработва разчети за приходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и другите показатели по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и прави предложения за размера на приходите, разходите и за други показатели по бюджета на Народното събрание, съдебната власт, държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, сметката за средства от Европейския съюз, администрирана от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“, другите сметки за средства от Европейския съюз и средствата по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция и за другите бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма.

Участва в изготвянето и съставянето на средносрочната бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет на Република България и свързаните с тях нормативни актове.

На база анализи и краткосрочни прогнози за изпълнението на бюджетите на бюджетните организации, определя месечни лимити на плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет, сметката за средства от Европейския съюз, администрирана от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“, и на другите бюджетни организации, включени в системата за електронни бюджетни разплащания.

Дирекцията анализира и дава становища по предложенията на първостепенните разпоредители с бюджет за извършване на промени по съответните бюджети. Разработва указания за изпълнението на държавния бюджет за съответната година и оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджет в процеса на изпълнение на държавния бюджет.

Участва в работата на междуведомствени комисии и работни групи, както и подготвя становища по материали за комисиите на Народното събрание, за Националния съвет за тристранно сътрудничество и за заседанията на Министерския съвет.

Дирекцията се състои от четири отдела:

  • Отдел „Социални разходи"

Планира, съставя и контролира приходите и разходите на първостепенните разпоредители с бюджет, които осъществяват основните социални функции на държавата в областта на социалната закрила, образованието, здравеопазването, културата и обществените медии, спорта и младежта като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Националната здравноосигурителна каса, Национален осигурителен институт, Съвет за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция.

  • Отдел „Устойчиво икономическо развитие"

Планира, съставя и контролира приходите и разходите на първостепенните разпоредители с бюджет, имащи съществен принос за устойчивото икономическо развитие на националната икономика, като Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Комисията за енергийно и водно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране, Националния статистически институт, Държавна агенция „Електронно управление“, Комисията за финансов надзор, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавен фонд „Земеделие“ и сметка за средствата на ЕС на Държавен фонд „Земеделие“, фонд „Сигурност на електроенергийната система“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, Държавно предприятие „Научно-производствен център“ и Селскостопанска академия.

  • Отдел „Основни държавни функции"

Планира, съставя и контролира приходите и разходите (текущи и капиталови) на първостепенните разпоредители с бюджет, осъществяващи представителната власт на държавата и тези, пряко ангажирани с отбраната, вътрешната сигурност и обществения ред – Министерския съвет, Администрацията на президента, Конституционния съд, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция „Технически операции“, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Омбудсмана, Централната избирателна комисия, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

  • Отдел „Ситуационен център"

Създава и проектира стандартизирани бюджетни макети, свързани с бюджетната процедура и тригодишната бюджетна прогноза по отношение на проходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и операциите в частта на финансирането на бюджетните организации.

Проектира, разработва, внедрява и експлоатира автоматизираната система за управление на финансите, като модул от информационно – комуникационната система за управление на държавата в мирно време и в условия на кризи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация