Дирекция „Държавни разходи”

Владимир Петров Директор на дирекцията е
Владимир Петров

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2200
факс: 02/9859 2202
e-mail: Embedded Image

ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Дирекцията анализира многогодишните  финансови последствия от политиката и бюджетните предложения на първостепенните  разпоредители с бюджет и оценява доколко те са в съответствие с фискалната  рамка, ресурсната наличност и държавните приоритети. Оценява политиката и бюджетните  предложения на първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно принципите на  програмното и ориентираното към резултатите бюджетиране.

В изпълнение на възложените й задачи, дирекцията координира предложенията и алтернативите, засягащи държавната разходна политика. Планира, съставя и контролира приходите и разходите на държавните органи, министерствата и ведомствата на многогодишна основа; дава предложения за размера на приходите и разходите по бюджетите на съдебната власт, държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Сметната палата и Народното събрание. Дирекцията анализира политиката и перспективите за развитие на секторите по функционални сфери, като същевременно участва в разработването на законови и подзаконови актове в областта на публичните финанси. Разработва и анализира приходите и разходите по  бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Участва в изготвянето и съставянето на годишните закони за държавния бюджет на Република България и свързаните с тях нормативни актове, и одобряваните от Министерския съвет - Средносрочна бюджетна рамка и разходни тавани.

Дирекцията инициира предложения, свързани с оптимизиране на разходната политика и контролира общата фискална дисциплина и предлага месечни лимити на разходите и плащанията.

Периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата.

В съответствие с нормативната уредба, анализира и предлага на министъра на финансите да извърши промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Дирекцията участва в работата на междуведомствени комисии и работни групи, както и подготвя становища по материали за комисиите на Народното събрание, за Националния съвет за тристранно сътрудничество и за заседанията на Министерския съвет.

ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ"

Планира, съставя и контролира приходите и разходите на първостепенните разпоредители с бюджет, осъществяващи дейности в областта на социалния сектор като Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и  спорта.

 1. Разработва и анализира предложения за размера на приходите и разходите на бюджети на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Учителския пенсионен фонд и Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".
 2. Разработва и анализира предложения за размера на приходите и разходите на бюджета на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта.
 3. Разработва предложения за размера на бюджета на Съвета за електронни медии и субсидиите на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Държавните висши училища, БАН и Българската телеграфна агенция.
 4. Разработва предложения за размера на субсидиите и капиталовите трансфери на организациите с нестопанска цел, определени да осъществяват общественополезна дейност при спазване на действащото законодателство.
 5. Анализира политиките и перспективите за развитие на публичните сфери социално осигуряване, здравеопазване, образование, наука, спорт, младеж и култура.
 6. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове в областите на секторите, включени в обсега на отдела.
 7. Участва в работата на междуведомствени комисии и работни групи, както и подготвя становища по материали за комисиите на Народното събрание, Националния съвет за тристранно сътрудничество и за заседанията на Министерския съвет.
 8. Инициира предложения, свързани с оптимизиране на разходните политики на първостепенните разпоредители с бюджет, включени в обсега на отдела.
 9. Оценява многогодишните финансови последици от политиките и бюджетните предложения на първостепенните разпоредители, като преценява дали са в съответствие с правителствените приоритети и фискалната рамка.
 10. Участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове в областта на публичните финанси.
 11. Участва в изготвянето и съставянето на проекта на държавния бюджет на Република България и одобрените от Министерския съвет средносрочна бюджетна рамка и разходни тавани.
 12. Периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на бюджетните организации, включени в обсега на отдела и прави предложения за оптимизиране на разходите, предвидени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.
 13. Планира, съставя и контролира разходите на първостепенните разпоредители с бюджет за изпълнението на проекти, финансирани с държавни заеми.
 14. В съответствие с нормативната уредба анализира и предлага на министъра да извършва промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, включени в обсега на отдела.
 15. Определя месечните лимити на разходите и плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет, включени в обсега на отдела.
 16. Участва в разработването на писмените насоки до ПРБ

ОТДЕЛ „УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Планира, съставя и контролира приходите, разходите (текущи и капиталови) на първостепенните разпоредители с бюджет, имащи съществен принос за устойчивото икономическо развитие на националната икономика, като Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на туризма, Държавен фонд „Земеделие“, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за енергийно и водно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране, Националния статистически институт, Държавна агенция „Електронно управление“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", Комисията за финансов надзор, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Отдел „Устойчиво икономическо развитие" отговаря за следните конкретни дейности:

 1. Финансирането на политически партии, съгласно разпоредбите и изискванията на Закона за политическите партии.
 2. Разработва и анализира текущите и капиталови разходи в първостепенните разпоредители с бюджет, включени в обсега на отдела.
 3. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове в областите на отраслите, включени в обсега на отдела.
 4. Инициира предложения, свързани с оптимизиране на разходните политики на първостепенните разпоредители с бюджет, включени в обсега на отдела.
 5. Оценява многогодишните финансови последици от политиките и бюджетните предложения на първостепенните разпоредители с бюджет, като преценява дали са в съответствие с правителствените приоритети и фискалната рамка.
 6. Отговаря за първостепенни разпоредители с бюджет, чиято мисия е насочена към устойчивото икономическо развитие на страната в сферата на инфраструктурата, транспорта и съобщенията, а именно: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавна агенция „Електронно управление“, Комисия за регулиране на съобщенията.
 7. Отговаря за първостепенни разпоредители с бюджет, чиято мисия е насочена към устойчивото икономическо развитие на страната в сферата на земеделието, околната среда, енергетиката и туризма, а именно: Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на туризма, Агенция за ядрено регулиране, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране, Държавен фонд „Земеделие“ и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси".
 8. Периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет от обсега на отдела.
 9. В съответствие с нормативната уредба анализира и предлага на министъра на финансите да извърши промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, за които отговаря отдела.
 10. Участва в изготвянето и съставянето на проекта на държавния бюджет на Република България и проекта на решение на Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и разходните тавани.

11.Определя месечните лимити на разходите и плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет, за който отговаря отдела.

 1. Планира, съставя и контролира разходите на първостепенните разпоредители с бюджет за изпълнението на проекти, финансирани с държавни заеми.

13.Участва в разработването на писмените насоки до първостепенните разпоредители с бюджет.

ОТДЕЛ „ОСНОВНИ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИИ"

 1. Планира, съставя и контролира приходите, разходите (текущи и капиталови) на първостепенните разпоредители с бюджет, осъществяващи представителната власт на държавата и тези, пряко ангажирани с отбраната, вътрешната сигурност и обществения ред - Министерския съвет, Администрацията на президента, Конституционния съд, Сметната палата, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, Държавната агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция „Национална сигурност", Държавната агенция „Технически операции", Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Омбудсман, Централната избирателна комисия и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
 2. Прави предложения за размера на приходите и разходите (текущи и капиталови) на самостоятелния бюджет на Народното събрание.
 3. Прави предложения за размера на приходите и разходите (текущи и капиталови) на самостоятелния бюджет на Висшия съдебен съвет.
 4. Извършва оценка на бюджетните предложения, изготвени от първостепенните разпоредители с бюджет, включени в обсега на отдела.
 5. Изготвя предложения за преразпределяне на бюджетните ресурси с оглед осигуряване на средства, необходими за изпълнение на програмата на правителството.
 6. Изготвя оценка на политиките и програмите на първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно принципите на програмното и ориентираното към резултатите бюджетиране.
 7. Координира предложенията и алтернативите, засягащи разходната политика, на поверените държавни органи, министерства и ведомства, като оценява ефекта от евентуалното им финансиране.
 8. Участва в изготвянето и съставянето на годишните закони за държавния бюджет и съотносимите към тях нормативни актове, одобрявани от Министерския съвет.
 9. Периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата, включени в обсега на отдела.
 10. В съответствие с нормативната уредба анализира и предлага на министъра на финансите да извърши промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, за които отговаря отдела.
 11. Определя месечните лимити на разходите и плащанията на първостепенните разпоредители с бюджет, включени в обсега на отдела.
 12. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове в областта на публичните финанси.
 13. Участва в работата на междуведомствени комисии и работни групи, както и подготвя становища по материали за комисиите на Народното събрание и за заседанията на Министерски съвет.
 14. Участва в разработването на писмените насоки до първостепенните разпоредители с бюджет.

ОТДЕЛ „СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР"

Проектиране и създаване на стандартизирани бюджетни макети свързани с бюджетната  процедура и тригодишната бюджетна прогноза по отношение на приходите и разходите на бюджетните организации.

Проектира, разработва, внедрява и експлоатира автоматизирана система за управление на финансите, като модул от комуникационната система за управление на държавата в мирно време и в условия на кризи. 

 1. Обобщава разработените писмени насоки до първостепенните разпоредители с бюджет.
 2. Изготвя информация за изпълнението на политиките и програмите по време на целия бюджетен цикъл. Агрегира бюджетната информация получена от първостепенните разпоредители с бюджет, както и алтернативните разработки и предложения.
 3. Съставя и поддържа база данни, необходими за дейността на дирекцията и системно извършва периодични и годишни анализи на приходите и разходите на държавните органи, министерствата, ведомствата и регулаторните органи част от разходите по централния бюджет, за които отговаря дирекцията по сектори, групи и функции. Подготвя систематизирани справки за вземане на управленски решения.
 4. Обобщава информацията на дирекцията, свързана с бюджетната процедура и отчета за изпълнението на бюджета за съответния период.
 5. Анализира, дава становища и изготвя заповеди за промените по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в хода на изпълнение на годишния Закон за държавния бюджет, свързани с финансирането на комплексната автоматизирана система за управление и използването на резерва в бюджета за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
 6. Анализира разпределението на средствата за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии. Поддържа база данни за усвояването на финансовите средства от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
 7. Участва в работата на междуведомствени съвети, комисии и експертни работни групи. Подготвя становища по материали за Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, Междуведомствения съвет по КАС и за заседанията на Министерския съвет.
 8. Участва в разработването на законови и подзаконови нормативни актове свързани с националната сигурност и отбрана, управлението на кризи и информационната сигурност в областта от дейности на отдела.
 9. Инициира предложения, свързани с повишаване на ефективността на изпълнението на политиките и програмите на бенифициентите работещи в областта на компетентността на отдела.
 10. Създава и поддържа база данни за разходите осигуряващи дейностите по сигурността и отбраната и управлението на кризи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация