Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Информационна система „РМС - Плащания“


Информационна система РМС-ПЛАЩАНИЯ

Уважаеми потребители на ИС „РМС-Плащания“,

Информираме Ви, че след 01.10.2023 г. банковото обслужване на Националната агенция за приходите (НАП) ще се извършва от Българска народна банка (БНБ). Закриват се настоящите сметки в обслужващите банки за плащане на данъци, социалноосигурителни вноски, здравни вноски, вноски за ДЗПО и за вземания, принудително събирани от публичен изпълнител, като се открива в БНБ по една сметка за съответния вид задължение към НАП.

След 01.10.2023 г. плащанията в изпълнение на постъпилите при Вас разпореждания за изпълнение на наложени от НАП запори, вкл. и преди посочената дата, е необходимо да се извършват по новата сметка за принудително събиране, която ще бъде една за цялата приходна агенция.

Информация за новите банкови сметки на НАП, ще може да намерите след 01.10.2023 г. на сайта на агенцията и на телефона на Информационния център на НАП - 0700 18 700.“


Уважаеми потребители на ИС „РМС-Плащания“,

уведомяваме Ви, че новият ред за разплащания с публични средства, регламентиран в Глава двадесет и първа „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съгласно § 14 т. 10 на от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ), обнародван в ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г., влиза в сила девет месеца след обнародването на закона в Държавен вестник (§ 46, т. 8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2023 г.). До влизането му в сила на 03.05.2024 г. се запазва действащия ред, съгласно Решение № 592 на Министерския съвет от 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, допълнено с Решение № 681 на Министерския съвет от 2020 г.

Лицата, за които за първи път ще възникна основание за регистрация в информационната система по чл. 182а, ал. 5 от ДОПК могат да предприемат необходимите действия за това, считано от 03.04.2024 г., но не по-късно от 03.05.2024 г. (съгласно § 19 от ПЗР на ЗДБРБ за 2023 г.). За прилагането на новия режим предстои издаването на наредба от министъра на финансите в срок до осем месеца от обнародването на закона.“


Важно! При проблеми при работа с функционалности "Договори" и "Уведомления" или при получаване на съобщение за невалиден сертификат, задължително да се изпълни посоченото в т.3 и т. 6 от Инструкцията за работа с ИС „РМС-Плащания“.


УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИС „РМС- Плащания“,

Уведомяваме Ви, че с Решение на Министерски съвет № 681 от 25.09.2020 г. за допълнение на Решение № 592 на Министерския съвет от 2018 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори от обхвата на РМС № 592/ 21.08.2018 г. се изключват и целево предоставените средства от Европейския съюз, когато средствата са обвързани с временни мерки за справяне с последиците от COVID - 19.


Във връзка с влизане в сила от 03.09.2018 г. на РМС № 592/ 21.08.2018 г., считано от 31.08.2018 г. се преустановява регистрирането на нови оправомощени служители на разпоредителите с бюджет в съществуващата система  ИС „РМС 593“.

Нови оправомощени служители ще могат да се регистрират за работа с ИС „РМС-Плащания“ от 03.09.2018 г. на адрес: https://rmspay.minfin.bg

Оправомощените лица, регистрирани от РБ съгласно т. 11 от Решение № 593 на Министерския съвет от 2016 г., които имат валиден квалифициран електронен подпис, запазват правата си да регистрират документи и да получават потвърждения от органите на НАП и АМ във връзка с договори и уведомления за предстоящи плащания.

 


Информационна система „РМС - Плащания“

Шаблони при зареждане на данни в масов режим в ИС „РМС-Плащания“ от разпоредители с бюджет:


 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация