Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Информационна система Разплащания с публични средства

 

Уважаеми потребители на ИС „Разплащания с публични средства“,

уведомяваме Ви, че от 03.05.2024 г. е в сила  новият ред за разплащания с публични средства, регламентиран в Глава двадесет и първа „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Същият представлява законовото развитие на заложените изисквания в Решение № 592/21.08.2018 г. на Министерския съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, допълнено с Решение № 681 на Министерския съвет от 2020 г.

Промените са следните:

  • променен е прагът за уведомяване на приходните администрации – Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ), по договори от 30 000 лв. на 10 000 лв.;
  • въведено е ново основание за уведомяване - изпълнителен лист на стойност над 1 000 лв., предявен за изпълнение пред съответното лице чл. 182а, ал. 1 от ДОПК;
  • разширен е кръга от задължени лица, чрез включването и на лица възложители, различни от разпоредителите с бюджет.

Съгласно чл. 182а и чл. 182б от ДОПК (обн. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2024 г.) предоставяне на данни за сключени договори на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв. и за предстоящите плащания по тях, както и за плащания на сума, равна на или надвишаваща 10 000 лв. при липса на сключен писмен договор на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), следва да се извършва от следните лица:

  • разпоредителите с бюджет, с изключение на управителя на Българската народна банка, разпоредителите с бюджет по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации;
  • публичноправните организации - чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП;
  • лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36-37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравно-осигурителна каса - чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП;
  • секторните възложители – чл. 5, ал. 4 от ЗОП, и
  • възложителите за конкретни случаи – чл. 6 от ЗОП.

Уведомяване се извършва за всички договори, по които се разходват публични средства, независимо от предмета на договора, основанието за неговото сключване, продължителността му, включително и за договори за изпълнение на дейности по проекти, финансирани със средства по бюджетите на бюджетните организации, по сметки за средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, както и за проекти, финансирани от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) „публични средства“ са всички средства, които се събират, получават, съхраняват, разпределят и разходват от организациите от публичния сектор, като последните са изрично и изчерпателно определени в разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от ЗФУКПС. Тоест ангажимент за прилагане на режима възниква при наличие на следните кумулативни условия - лицето да е сред посочените в чл. 182а, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК, както и да извършва разплащания с публични средства.

Като следствие, посочените задължени лица следва да уведомяват НАП и АМ за всички договори (независимо дали са договори по ЗОП или не) на стойност равна на или надвишаваща 10 000 лв., по които извършват плащания, и за всички плащания, извършвани без писмен договор на основание чл. 20, ал. 5 от ЗОП, чиято стойност е равна или надвишава 10 000 лв., освен ако тези договори и плащания попадат в изключенията, посочени в чл. 182г от ДОПК (обн. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2024 г.).

Съгласно чл. 182а, ал. 4 и чл. 182б от ДОПК ангажимент за уведомяване на приходните администрации за предявен изпълнителен лист, на стойност, равна на или надвишаваща 1 000 лв., както и за плащанията по него, възниква единствено за разпоредителите с бюджет, освен за изрично изключените от режима - управителя на Българската народна банка, разпоредителите с бюджет по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации.

Считано от 03.05.2024 г. наименованието на системата от ИС „РМС-Плащания“ е променено на ИС „Разплащания с публични средства“ (ИС РПС). Лицата, които са извършвали уведомяване по реда на РМС № 592/2018 г. се считат за регистрирани и в ИС РПС, съответно запазват правата си да изпращат уведомления и да получават потвърждения, актове и документи от органите на НАП и Агенция „Митници“ по реда на глава двадесет и първа „а“ от ДОПК,а регистрираните до 02.05.2024 г. (вкл.) данни за сключени договори, извършени плащания и т.н. продължават да се достъпват от тях.

По-детайлна информация относно процеса по регистрация се съдържа в писмо с изх. № М-91-00-38 от 05.04.2024 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за проходитекакто и в Ръководството за работа на оправомощени служители на разпоредители с бюджет с ИС на МФдостъпно при избор на бутона за ВХОД в системата.

Прилагането на новия режим се извършва и съгласно Наредба № Н-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащане с публични средства на министъра на финансите, в сила от 30.04.2024 г.

Новите функционалности на ИС РПС, осигуряващи описаните промени са налични в системата от 03.05.2024 г.

Шаблони при зареждане на данни в масов режим в ИС „Разплащания с публични средства“ от лицата по чл. 182а, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК:

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация