Информационна система РМС 593


Уважаеми потребители,

Поради годишното приключване на СЕБРА и с оглед усвояване на средства в рамките на настоящата /счетоводна/ година, в качеството на разпоредители с бюджет, Ви уведомяваме:

С ДДС № 06/ 05.12.2017 г. на Министерство на финансите е указано, че разпоредителите с бюджет могат да инициират и одобряват плащания най-късно до 22.12.2017 г.

В тази връзка и с оглед предполагаемата висока натовареност и необходимостта от технологично време за обработването на уведомления  за получатели на плащания с установени просрочени задължения от страна на приходните агенции, Ви призоваваме за създаване на организация за стриктно спазване на т. 3 от РМС № 593/ 20.07.2016 г., а именно в информационната система да се регистрират уведомления не по-късно от 10 дни преди датата на плащането. При обективни затруднения, моля уведомленията за предстоящи плащания да се регистрират до 18.12. – 19.12.2017 г. След посочените дати уведомленията да се регистрират по изключение и в крайно неотложни случаи.

Уверяваме Ви, че приходните агенции ще положат максимални усилия за обработване на регистрираните уведомления.

Благодарим за проявеното разбиране!

Уважаеми потребители,

Във връзка с установени случаи на регистрирани в ИС РМС 593 уведомления, съдържащи данни за предстоящи плащания в размер под 100 лв., Ви уведомяваме че съгласно т. 1 от Решение № 593/ 20.07.2016 г. на Министерски съвет на Република България, разпоредителите с бюджет трябва да регистрират в ИС РМС 593 (системата) единствено уведомления за предстоящи плащания на стойност над 100 лв. по договори, които от своя страна са на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв.

В тази връзка при изплащане на суми под 100 лв., не се регистрират уведомления в системата, тъй като същите са извън обхвата на решението.

Моля да съблюдавате този праг.

Подаването на уведомление става с бутон „УВЕДОМЛЕНИЕ РМС 593“.

Разпоредителите с бюджетни средства са получили потребителско име и парола с регистрирането си в ИС „РЕГИСТРАЦИЯ РМС 593“.

ИС РЕГИСТРАЦИЯ РМС 593

ИС РЕГИСТРАЦИЯ РМС 593

Уважаеми потребители на Информационната система „РМС 593",

Най-любезно Ви молим, преди да се обадите на посочените по-долу телефони за техническа, методическа и правна информация, да се запознаете внимателно с приложените Указания и Инструкция, както и с отговорите в рубриката „Често задавани въпроси".

РМС № 593/20.07.2016 г. е мярка, с която ефективно се защитава фискалната позиция и се оптимизира процесът по събиране на бюджетните приходи от мита, данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания, събирани от двете приходни агенции - Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници" (АМ). Чрез тази мярка плащанията по договори с изпълнители от разпоредители с бюджет (министерства, агенции, общини и др.), които са платци по тях, следва да бъдат извършвани само след потвърждение от НАП и АМ, че получателите на плащанията нямат публични задължения, а в случаите, когато лицата имат такива - че за съответните публични задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С изграждането на автоматизирана информационна система „РМС 593", държавата предоставя инструмент в ръцете на разпоредителите с бюджетни средства за бърза проверка и на практика незабавно разплащане с бенефициентите, които нямат задължения към НАП и АМ.

Системата, която Министерство на финансите предоставя на бюджетните разпоредители, НАП и АМ, е съвременна, web-базирана информационна система. За целта е необходима  първоначална  регистрация на оправомощени от разпоредителя с бюджет негови служители. Достъпът до системата се контролира чрез използването на електронни подписи, което позволява адекватното идентифициране по отношение на транзакцията и потребителя. Разпоредителите с бюджет имат едномесечен срок след приемането на РМС № 593 (от 20.07.2016 до 20.08.2016 г.) да уведомят Министерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправят уведомления и да получават информацията и актовете на органите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници" и да ги регистрират в информационна система, поддържана от МФ. При предстояща или настъпила промяна на данните на съответния разпоредител с бюджет и/или оправомощените от него служители разпоредителите с бюджет уведомяват МФ в срок до три работни дни. 
Разпоредителите с бюджетни средства подават чрез системата уведомление с няколко реквизита относно предстоящата за изплащане сума. Това отнема около 30 секунди и е реализирано чрез лесен и разбираем потребителски интерфейс. При положение, че бенефициентът няма просрочени задължения към НАП и Агенция „Митници", системата връща отговор на електронния адрес на разпоредителя с бюджетни средства в рамките на броени минути. При наличие на задължения, разпоредителят с бюджетни средства получава информация за това от коя приходна администрация (НАП или АМ) да очаква последващи действия. За удобство на разпоредителите с бюджетни средства, в информационната система е реализирана възможност да се проследи движението на уведомлението през различните администрации.

Всяка община, която използва публичен имейл сървър е необходимо да изпрати (от кмет, зам. кмет, секретар или ръководител на ИТ звено) запитване на електронен адрес: Embedded Image  от където ще получи персонално създадения за съответната община акаунт (електронна поща) и първоначалната парола, която следва да бъде подменена в последствие. Това следва да бъде направено преди изпращане на искането за създаване на потребителски достъп до ИС РМС 593.
Eлектронна поща в системата на ИСЕП може да бъде използвана чрез  пощенски клиент на MS Outlook версия 2003 или версия 2007. При наличие на по-висока версия на MS Outlook е необходимо да бъде използвана инструкция за ползване на електронна поща в системата на ИСЕП през Web достъп.

 

Телефон за техническа информация
02/9859 2040 (всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация