Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция "Централно координационно звено"

Дирекция "Централно координационно звено"

Директор на дирекцията е Иван Иванов.

e-mail: Embedded Image  

Дирекция „Централно координационно звено“ подпомага министъра на финансите при осъществяване на цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕС.

Дирекцията е структурирана в четири отдела: „Стратегическо планиране и програмиране“, „Наблюдение и анализ“, „Информационни системи“ и „Комуникация на европейските фондове“ и изпълнява следните функции, определени в чл. 34б от Устройствения правилник на Министерството на финансите:

 • координира и осъществява комуникацията с Европейската комисия на експертно равнище във връзка с изпълнението на програми и инструменти, съфинансирани със средства от ЕС;
 • осигурява координация между органите в рамките на системата за координация, управление, контрол и одит на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ);
 • извършва анализ и текущ мониторинг на функционирането на системата за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) и прави предложения за подобряването ѝ;
 • осъществява координация при планирането и програмирането на Споразумението за партньорство, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмите, съфинансирани от ЕФСУ и други донори, както и на измененията им;
 • осъществява координация при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, и следи за осигуряване на допълняемостта им с други програми, инструменти и механизми;
 • разработва и развива нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ и изготвя методически указания и общи насоки във връзка с изпълнението на програмите, съфинансирани от тези фондове и от други донори;
 • наблюдава изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, координира дейностите по оценка на ефективността на вложените ресурси и изпълнението на заложените цели, извършва оценки по хоризонтални теми, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство, и предлага мерки за повишаване на ефективността и ефикасността;
 • осъществява текущо наблюдение върху изпълнението на ключовите етапи и цели в НПВУ, като следи за навременното им изпълнение, потвърждава изпълнението на реформите и подпомага отчитането на дигиталния и зеления принос на инвестициите, на общите индикатори и на равнището на социалните разходи;
 • анализира рисковете за изпълнение на целите и политиките на инструментите от Следващо поколение ЕС и предлага мерки за преодоляването им;
 • оказва методическа подкрепа на органите за управление и контрол на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните принципи и правила за изпълнението на програмите;
 • оказва методическа подкрепа на участниците в изпълнението на НПВУ във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните аспекти, като принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, осигуряване на равни възможности и други;
 • планира и координира мерките, подпомагани от международни финансови институции, инструменти, европейски инициативи и други във връзка с ефективното изпълнение на ЕСИФ, ЕФСУ и НПВУ;
 • координира планирането и осъществяването на мерките за изграждане и поддържане на административния капацитет за изпълнението на Споразумението за партньорство и НПВУ;
 • изпълнява функциите на Национално координационно звено по двустранни програми от други донори;
 • управлява Фонда за двустранни отношения (ФДО) и Фонд „Техническа помощ" (ФТП) по финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ), както и Фонда за техническа помощ и Фонда за подготовка на проекти по Швейцарско-българската програма за сътрудничество (ШБПС);
 • анализира, разработва и внедрява информационни системи за управление и наблюдение на публичните инвестиции от фондове на ЕС и други донорски програми с цел осигуряване на ефективното им разходване;
 • осигурява планирането, развитието, управлението и поддържането на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), както и изпълнява функциите на Звено за техническа подкрепа на системите;
 • изпълнява функциите на централен координатор на национално равнище на системите на ЕК за управление на фондовете: SFC 2007, SFC 2014, SFC 2021 и ARACHNE;
 • координира дейността на Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти“ към Съвета по европейски въпроси;
 • осигурява дейността и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС);
 • координира информационните и комуникационните дейности по отношение на ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ;
 • разработва и координира изпълнението на национални комуникационни стратегии за ЕСИФ и ЕФСУ, както и на стратегическа рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на НПВУ;
 • организира и провежда кампании за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране със средствата от ЕС и други донорски програми, както и относно резултатите, постигнати от финансираните инвестиции;
 • развива, координира и ръководи мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;
 • развива и координира работата на мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ;
 • изгражда, развива, управлява и поддържа Единния информационен портал за обща информация за средствата от ЕС.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация