Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”

Директор на дирекцията е Цвета Делчева

Цвета Делчева 

Контакти:
телефони:02/9859-2621
02/9859-2634
02/9859-2639
e-mail: Embedded Image

Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване" се състои от два отдела:
- „Персонал и административни дейности";
- „Подбор, оценяване и професионално развитие".


Основни функции:

 • разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси и за оптимизиране на организационната структура съвместно с останалите административни звена в министерството;
 • участва в изготвянето на становища по проекти на нормативни и други актове в областта на управлението на човешките ресурси;
 • разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
 • изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на министерството;
 • организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
 • организира дейността по набирането и подбора на персонала, изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с действащото законодателство и съставя, води и съхранява служебните и трудови досиета;
 • организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;
 • въвежда и прилага системи за атестиране, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството;
 • организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството;
 • извършва проучвания сред служителите от министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
 • консултира ръководителите и служителите в министерството, по въпроси свързани с управлението на човешките ресурси.
 • организира цялостната дейност на приемната на министерството по административно обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „едно гише", приемането на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали съгласно Административнопроцесуалния кодекс;
 • осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност, архивиране и съхраняване на документацията на министерството, изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
 • разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация и изготвя проекти на решения  за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и изготвя отчети по този закон;
 • координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет и съветите към него, организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет, извършва вписвания в Административния регистър;
 • организира изпълнението и спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори по защита на класифицираната информация, организира извършването на периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, своевременната декласификация на материали с изтекъл срок на защита и предаването им в архив;
 • подпомага служителя по сигурността на информацията при разработването на план за охрана на министерството чрез физически и технически средства, при извършване на обикновено проучване на служители на МФ на които се налага да работят с класифицирана информация, при организирането и провеждането на обучението на служителите от министерството в областта на защитата на класифицираната информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация