Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Бюджет

Добре дошли на страница “Бюджет” на Министерството на финансите на Република България.

Публичните финанси са система за осигуряване и финансиране на публични блага и услуги, преразпределение и трансфериране на доходи и акумулиране на ресурси от бюджетните организации чрез приходи, помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг. Политиката по управлението на публичните финанси е пряко свързана с поддържане на макроикономическа стабилност и осигуряване на финансиране на политиките и приоритетите на правителството, намиращи отражение в разработването на средносрочната бюджетна прогноза, съставянето на държавния бюджет на Република България и осигуряването на текущото му изпълнение.

Тук можете да се запознаете  с бюджетния процес и основните бюджетни документи - средносрочната бюджетна прогноза за съответния период, закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и съпътстващите го документи,  бюджетната методология и статистика, бюджета и отчета на Министерството на финансите и друга информация.

Тук ще намерите основния закон, с който се регламентира бюджетният процес и се урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси - Закона за публичните финанси.

България запазва оценката си за бюджетна прозрачност от осмото изследване на Международното бюджетно партньорство (International Budget Partnership) „Отворен бюджет“ (Open Budget Survey) за 2021 г.

На 31 май 2022 г. бяха публикувани резултатите от изследването на Международното бюджетно партньорство (International Budget Partnership) „Отворен бюджет“ (Open Budget Survey) за 2021 г. Оценката за бюджетната прозрачност на България от проучването се запазва на 71 пункта, като по този начин Република България задържа позицията си във втората група държави в индекса с оценка между 60 и 80 (от максимални 100), за които се приема, че предоставят „значителна информация“ за бюджета.

Индексът „Отворен бюджет“ е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност, което оценява степента, в която правителствата на 120 страни по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът обхваща процедурите по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, както и отговорностите на други институции като Сметната палата и законодателната власт в бюджетния процес.

България участва в проучването „Отворен бюджет“ от 2006 г., когато постига 47 пункта. През следващите години се предприемат стъпки за повишаване на прозрачността и страната отбелязва значително подобрение на оценката си, достигайки ниво от 71 пункта на индекса за 2019 г., който се запазва и в последното издание на изследването от 2021 г.

Като цяло, правителството в България предоставя значителен обем информация чрез осемте вида ключови бюджетни документа, които са обект на настоящата оценка. Следва да се има предвид, че последното проучване обхваща данни за периода до края на 2020 г., през който действаха ограничения, свързани с пандемията от COVID-19, които възпрепятстваха регулярното изпълнение на етапите на бюджетната процедура и своевременното разработване и публикуване на някои бюджетни документи. Въпреки това, резултатите от изследването показват значително подобрение на качеството и съдържанието на информацията, включена в бюджетните документи.

Настоящият резултат е оценка на усилията на правителството и конкретно на Министерството на финансите за повишаване на прозрачността и предоставяне на повече информация в бюджетните документи при управлението на публичните финанси, както и осигуряване на лесен достъп до тях в разбираема за широката публика форма чрез информационни бюлетини, инфографики, брошури и др.

Министерството на финансите постоянно полага усилия за постигане на заложената в стратегическите си документи целева стойност на ключовия индикатор „Рейтингова оценка за България за открит бюджет, присъждана от Международното бюджетно партньорство“, като оценката за прозрачност следва да бъде не по-малка от достигнатото равнище от последното проучване с тенденция към повишаване.

За повече информация прочетете тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация