Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Правна”

Директор на дирекцията еДиана Драгнева-Иванова
Диана Драгнева-Иванова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2301

e-mail: Embedded Image

 

 

 

Дирекция „Правна” е структурирана в два отдела – „Държавно имущество” и „Нормативни актове”, и изпълнява следните функции, определени в чл. 33 от Устройствения правилник на Министерството на финансите:

 • оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на финансите;
 • подпомага министъра на финансите и дирекциите от специализираната администрация на Министерството на финансите по правни въпроси в областта на публичните финанси;
 • участва в изготвянето и дава становища по проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет;
 • дава становища и участва в изготвянето на проекти на актове и договори, свързани с поемането и управлението на държавен и държавногарантиран дълг;
 • подпомага министъра и дирекциите от специализираната администрация на Министерството на финансите по правни въпроси, свързани с провеждане на държавната политика по отношение на международните финансови организации и чужди кредитни институции;
 • участва в изработването и дава становища по проекти на нормативни актове, на общи и индивидуални административни актове и на други актове от компетентността на министъра на финансите;
 • дава становища по проекти на международни договори и свързаните с тях проекти на актове по въпроси от своята компетентност;
 • изготвя становища във връзка с осъществяването на правомощията на министъра на финансите по придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество;
 • координира, анализира и оказва методическа помощ във връзка с осъществяване правомощията на министъра на финансите по принудително отчуждаване на имоти, като изготвя становища и проекти на нормативни и ненормативни административни актове;
 • съставя актове за държавна собственост за имотите – собственост на българската държава извън страната, и отразява промените в тях; създава и поддържа главния регистър за имотите – държавна собственост, намиращи се извън страната, изготвя заповеди за отписване на имотите – собственост на българската държава извън страната; оказва съдействие при уреждане на правния статут на имотите и участва в разработването на междудържавни и междуправителствени спогодби в частта за държавното имущество в чужбина;
 • съгласува проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;
 • участва в изготвянето на становища по конституционни дела, по които министърът на финансите е конституиран като заинтересована страна, касаещи публичните финанси, управлението на държавното имущество, международни договори или отношения с международните финансови организации и чужди кредитни институции;
 • анализира правните аспекти при прилагането на нормативни актове в областта на публичните финанси и управлението на държавното имущество и предлага усъвършенстване на нормативната уредба.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация