Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Правна”

Директор на дирекцията еДиана Драгнева-Иванова
Диана Драгнева-Иванова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2301

e-mail: Embedded Image

 

 

Дирекция „Правна" е структурирана в два отдела - „Държавно имущество" и „Нормативни актове" и изпълнява следните функции, определени в чл. 34 от Устройствения правилник на Министерството на финансите:

 • оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра;
 • подпомага министъра и дирекциите от специализираната администрация на министерството по правни въпроси в областта на публичните финанси;
 • участва в изготвянето на проекти на актове, свързани със съставянето, изпълнението и отчитането на държавния бюджет за съответната година;
 • съгласува проекти на договори, свързани с поемането и управлението на държавен и държавногарантиран дълг, и участва в подготовката на проекти на актове, свързани с поемането и управлението на държавен и държавногарантиран дълг;
 • изготвя становища във връзка с осъществяването на правомощията на министъра по придобиването, управлението и разпореждането с държавно имущество;
 • подпомага министъра при осъществяването на процедури по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди, като координира, анализира и оказва методическа помощ;
 • изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;
 • изготвя становища по проекти на нормативни и други актове и участва в изработването на проекти на нормативни актове;
 • изготвя и съгласува проекти на разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;
 • подпомага министъра и дирекциите от специализираната администрация на министерството по правни въпроси, свързани с провеждане на държавната политика по отношение на международните финансови и кредитни организации;
 • изготвя становища и съгласува проекти на международни договори и свързаните с тях проекти на актове;
 • съставя актове за държавна собственост за имотите - собственост на българската държава извън страната, и отразява промените в тях; създава и поддържа главния регистър по чл. 106, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г. и бр. 13 и 15 от 2014 г.);
 • изготвя заповеди за отписване на имотите - собственост на българската държава извън страната;
 • оказва съдействие при уреждане на правния статут на имотите и участва в разработването на междудържавни и междуправителствени спогодби в частта за държавното имущество в чужбина;
 • участва в анализирането на резултатите от прилагането на нормативни актове в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество и др.;
 • съгласува проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;
 • предлага предприемането на мерки по законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините и условията, които ги пораждат.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация