Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Държавен дълг”

Милена БойковаДиректор на дирекцията е
Милена Бойкова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2452

e-mail: Embedded Image

Основна цел на дирекцията

Дирекция „Държавен дълг” осъществява контрол върху размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи задължение на държавата и обхващащи вътрешния и външния държавен дълг. Планира, организира и контролира дейностите, свързани с процеса на поемане и обслужване на държавния дълг и мерките за неговото управление. Изгражда и поддържа справедлив, ефективен и прозрачен пазар на държавни ценни книжа посредством усъвършенстване на правната рамка, въвеждане на регулации и осъществяване на контрол върху пазарните инфраструктура и участници.

Отдел „Емисии”

 • осъществява цялостната дейност, свързана с разработване на различни по вид прогнозни финансирания с ДЦК за планирането и провеждането на ЕП на МФ;
 • извършва необходимите дейности за провеждане на аукционите по Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК;
 • организира и координира цялостния процес по емитиране на облигации на международните пазари под Глобалната средносрочна програма на Република България за емитиране на дълг на международните пазари (GMTN програма), в т.ч. подготовка на необходимата документация със съвместните водещи мениджъри и фискалния агент, актуализация на базов проспект и презентация, обезпечаване на дю дилижънс и процеса по приемане и одобрение на инвеститорските заявки;
 • поддържа активен диалог с местни и чуждестранни финансови институции по отношение на Емисионната политика на МФ;
 • осъществява мониторинг на състоянието и тенденциите на развитие на финансовите пазари в страната и чужбина, вкл. извършва анализ на вътрешния и международните дългови пазари, разработва предложения за оптимизиране на дълговото портфолио, в т.ч. обратни изкупувания, преструктуриране, замени и др.;
 • участва в разработването на средносрочната бюджетна прогноза, Закона за държавния бюджет на Република България, Отчета за изпълнението на ЗДБРБ и показателите в частта, касаеща ЕП и мерките по управление на държавния дълг;
 • участва в работата на Подкомитета за европейски пазари на държавни облигации и бонове към Икономическия и финансов комитет на Европейския съюз (ЕС), в работни групи към ОИСР по въпроси в областта на пазарите на държавни дългове, както и в други работни формати и органи по теми, касаещи пазара на ДЦК;
 • участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, имащи отношение към пазара на ДЦК;
 • отговаря за обезпечаване на договорните взаимоотношения с агенциите за кредитен рейтинг.

 Отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност”

 • разработва Стратегия за управление на държавния дълг по Закона за държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза;
 • извършва текущо наблюдение на размера, структурата и движението на държавния и държавногарантирания дълг, както и дълга и гаранциите на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори;
 • анализира възможностите и разработва сценарии за управление на дълга при различни варианти и предложения за управление на държавния дълг – ново дългово финансиране, обратно изкупуване, замяна, преструктуриране на дълг и др. Извършва анализ и оценка на риска, свързан с тези операции съобразно условията и тенденциите на пазара и при различни допускания за движение на лихвени проценти, валутни курсове и др., в контекста на влиянието им върху размера и структурата на дълга;
 • координира разработването на средносрочната бюджетна прогноза и проектозакона за държавния бюджет за съответната година в частта за дълговото финансиране на бюджета и разходите за обслужването на държавния и държавногарантирания дълг, както и за дълга и гаранциите на сектор „Държавно управление“;
 • обезпечава цялостния процес, свързан с провеждането на процедурата по одобрение от Министерския съвет на проектите, кандидатстващи по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и реда за тяхното разглеждане (Приета с ПМС № 337 от 1.12.2015 г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г., в сила от 1.01.2016);
 • подготвя и предоставя статистически данни за дълга на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори;
 • участва в изготвянето на Конвергентната програма на Република България в частта, касаеща дълга и гаранциите на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори;
 • участва в разработването на различни информационни материали, доклади и презентации, предназначени за представяне на различна по съдържание и обхват информация за държавния дълг на Република България пред международни и местни организации и финансови институции;
 • изготвя периодични издания и поддържа информационни масиви, предоставящи необходимата публична информация за състоянието и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг, дълга и гаранциите на подсектор „Централно управление“ и за консолидирания дълг и гаранциите на сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори.

 Отдел „Обслужване на дълга”

 • обезпечава цялостния процес по обслужването на държавния и държавногарантирания дълг на Република България чрез БНБ и други банки, в качеството им на фискални и платежни агенти;
 • поддържа официалния регистър на държавния и държавногарантирания дълг, в т.ч. база данни за ежедневните валутни курсове и лихвени проценти;
 • изготвя календар за предстоящите плащания/постъпленията по/от централния бюджет от операции по държавния дълг за целите на касовото управление на ликвидността на държавните финанси в тримесечен аспект;
 • изготвя месечни и годишен отчети за състоянието на държавния и държавногарантирания дълг и следи за съответствие на дълговите показатели, заложени в ежегодния ЗДБРБ, с информацията в регистъра по дълга;
 • изготвя оценки и периодична информация за очакваното изпълнение по дълговите параметри за текущата година;
 • участва в процеса по разработване на средносрочната бюджетна прогноза и Закона за държавния бюджет за съответната година в частта за определяне на резерв за покриване на риска от активиране на държавни гаранции към външни кредитори;
 • изготвя отчет за изпълнение на ограниченията по чл. 37 от Закона за публичните финанси за държавния дълг, залегнали в Закона за държавния бюджет за съответната година;
 • осъществява дейности, свързани с обезпечаване на плащанията към агенции за кредитен рейтинг на основание сключени споразумения между Република България и съответната агенция;
 • обезпечава информацията за дълга на институционалните единици, класифицирани в подсектор „Централно управление“.

Отдел „Контрол върху сделки с държавни ценни книжа”

 • извършва текуща оценка на кумулативното въздействие на всички европейски изисквания, норми и правила към пазара на ДЦК и обезпечава предприемането на адекватни кореспондиращи мерки на национално ниво;
 • извършва различни анализи и изготвя предложения за усъвършенстване на пазара на ДЦК с оглед възприемането на най-добрите пазарни практики от развитите финансови системи и насърчаването на по-нататъшната интеграция на местния пазар на ДЦК, включително обслужващата го инфраструктура, към общностния капиталов пазар;
 • разработва методологията и нормативната база за пазара на ДЦК и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, имащи отношение към пазара на ДЦК;
 • анализира възможностите за допълнително диверсифициране на предлаганите инструменти на пазара на ДЦК, посредством търсенето на най-оптималните подходи за предприемането на мерки на национално ниво, с оглед обезпечаване на процеса по пласмент на устойчиви облигации, включително структурирането им в унисон с приоритетни европейски и национални политики;
 • изготвя и публично оповестява количествени и качествени критерии за оценка и избор на основните квалифицирани участници на местния пазар на ДЦК, които активно съдействат за развитието на ликвиден и ефективен вътрешен пазар на ДЦК при пълна прозрачност и високо ниво на информираност на пазарните участници;
 • участва в процеса по интегриране на участниците на пазара на ДЦК към пазарната инфраструктура при съблюдаване на максимална защита на правата върху клиентските активи по всички нива на модела на държане и разпореждане с ДЦК;
 • подпомага министъра на финансите в процеса по организиране, регулиране и контролиране на прозрачна и ефективна пазарна инфраструктура, преди и след сключването на сделката, с оглед насърчаване на прозрачността и ликвидността на пазара на ДЦК;
 • подпомага министъра при осъществяването на регулаторните му правомощията в съответствие с разпоредбите на чл. 36, ал. 2 от Закона за държавния дълг при: a) избора на първични дилъри на ДЦК и осъществяване на контрол за изпълнение на задълженията за първично дилърство на ДЦК; b) контрола върху системите за регистрация на сделките с ДЦК в БНБ и в поддепозитарите на ДЦК, съвместно с БНБ;
 • подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на ДЦК и суапите за кредитно неизпълнение върху ДЦК.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация