Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Държавен дълг”

Милена БойковаДиректор на дирекцията е
Милена Бойкова

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2452

e-mail: Embedded Image

Основна цел на дирекцията

Дирекция „Държавен дълг” осъществява контрол върху размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи задължение на държавата и обхващащи вътрешния и външния държавен дълг. Планира, организира и контролира дейностите, свързани с прилагането на емисионната политика на вътрешния и външния пазар и мерките за тяхното реализиране. Обезпечава извършването на дейности, свързани с наблюдение, анализ и институционално развитие на финансовите пазари.

 

Отдел „Емисии”

 • осъществява цялостната дейност, свързана с разработване и провеждане на емисионната политика на МФ във връзка с поемане на пазарноориентирано финансиране на вътрешния и международните капиталови пазари;
 • изготвя необходимите документи за провеждане на аукциони за продажба, обратно изкупуване, замяна и др. на държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани на основание Наредба № 5 за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на ДЦК;
 • разработва и провежда емисионната политика на МФ, съгласно Стратегията за управление на дълга и съобразно лимитите в годишния закон за държавния бюджет и Средносрочната бюджетна прогноза;
 • поддържа активен диалог с местни и чуждестранни финансови институции по отношение на емисионната политика на МФ;
 • организира и координира цялостния процес по емитиране на облигации на международните пазари в т.ч. подготовка на необходимата документация, актуализация на проспект и презентация, както и в осъществяването на самите транзакции.
 • договаря дейности, свързани с фискалното агентство на Българска народна банка. Проучва европейските изисквания, норми и правила към пазара на ДЦК и адаптирането на местните регулации;
 • извършва наблюдение и анализ на вътрешния международните дългови пазари, разработва предложения за оптимизиране на дълговото портфолио, в т.ч. обратни изкупувания, преструктуриране, замени и др.;
 • участва на експертно ниво в работата на Подкомитета за европейски пазари на държавни облигации и бонове към Икономическия и финансов комитет, както и (при необходимост) в други работни формати на ЕС по темите, касаещи държавния дълг.
 • отговаря за обезпечаване на договорните взаимоотношения с агенциите за кредитен рейтинг.

 

Отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност”

 • извършва мониторинг върху размера, структурата и движението на държавния дълг, изготвя Стратегия за управлението на държавния дълг;
 • анализира основните макроикономически показатели в контекста на връзката им с прилаганите дългови стратегии и заемната политика на правителството. Разработва предложения и сценарии за управление на дълга - обратно изкупуване, замяна, преструктуриране и др. Извършва оценка и анализ на предложенията за финансиране и тяхното влиянието върху размера и структурата на дълга;
 • участва в процеса по разработване на средносрочната бюджетна прогноза и Закона за държавния бюджет за съответната година в частта за дълговото финансиране на бюджета и разходите за обслужването на държания дълг;
 • изготвя ограниченията по чл. 37 от Закона за публичните финанси за държавния дълг, за включване в Закона за държавния бюджет за съответната година и политиката по дълга и финансирането;
 • обезпечава цялостния процес, свързан с провеждането на процедурата по одобрение от Министерския съвет на проектите, кандидатстващи по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и реда за тяхното разглеждане (Приета с ПМС № 337 от 1.12.2015 г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г., в сила от 1.01.2016);
 • подготвя и предоставя статистически данни за дълга на сектор „Държавно управление" и неговите подсектори;
 • участва в изготвянето на Конвергентната програма на Република България, в частта, касаеща дълга на сектор „Държавно управление" и неговите подсектори;
 • участва в разработването на различни информационни материали, доклади и презентации, предназначени за представяне на различна по съдържание и обхват информация за държавния дълг на Република България пред международни и местни държавни организации и финансови институции;
 • изготвя периодични издания и информационни масиви, предоставящи необходимата публична информация за състоянието и динамиката на държавния дълг;
 • подготвя и публикува официалната информация за консолидирания дълг и гаранциите на сектор „Държавно управление" и неговите подсектори.

 

Отдел „Обслужване на дълга”

 • обезпечава цялостния процес по обслужването на държавния и държавногарантирания дълг на Република България съвместно с Българска народна банка и други фискални агенти;
 • поддържа официалния регистър на държавния и държавногарантирания дълг, в т.ч. база данни за ежедневните валутни курсове и лихвени проценти;
 • обслужва и извършва операции за погасяване на задължения с ДЦК, емитирани в резултат на структурната реформа /ЗУНК облигации/ по реда на отделни закони и постановления на МС;
 • изготвя календар за предстоящите плащания/постъпленията по/от централния бюджет от операции по държавния дълг за целите на касовото управление на ликвидността на държавните финанси в тримесечен аспект;
 • изготвя месечни и годишен отчети за състоянието на държавния дълг и следи за съответствие на дълговите показатели, заложени в ежегодния ЗДБРБ, с информацията в регистъра по дълга;
 • изготвя оценки и периодична информация за очакваното изпълнение по дълговите параметри за текущата година;
 • участва в процеса по разработване на средносрочната бюджетна прогноза и Закона за държавния бюджет за съответната година в частта за определяне на резерв за покриване на риска от активиране на външни държавни гаранции;
 • изготвя отчет за изпълнение на ограниченията по чл. 37 от Закона за публичните финанси за държавния дълг, залегнали в Закона за държавния бюджет за съответната година.

 

Отдел „Контрол върху сделки с държавни ценни книжа”

 • извършва текуща оценка на кумулативното въздействие на всички европейски изисквания, норми и правила към пазара на ДЦК и обезпечава предприемането на адекватни кореспондиращи мерки на национално ниво;
 • извършва анализ и прави предложения за усъвършенстване на пазара на ДЦК с оглед възприемането на най-добрите пазарни практики от развитите финансови системи и насърчаването на по-нататъшната интеграция на пазара на ДЦК към единния европейски вътрешен пазар, включително в посока засилване интеграцията на чуждестранни инвеститори към местния пазар на суверенен дълг;
 • разработва методологията и нормативната база за пазара на ДЦК и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, имащи отношение към пазара на ДЦК;
 • изготвя и публично оповестява количествени и качествени критерии за оценка и избор на основните квалифицирани участници на пазара на ДЦК, които активно съдействат за развитието на ликвиден и ефективен пазар на ДЦК при пълна прозрачност и високо ниво на информираност на всички пазарни участници;
 • участва в процеса по интегриране на участниците на пазара на ДЦК към пазарната инфраструктура при съблюдаване на максимална защита на правата върху клиентските активи по всички нива на модела на държане и разпореждане с ДЦК;
 • подпомага министъра на финансите в процеса по организиране, регулиране и контролиране на прозрачна и ефективна пазарна инфраструктура, преди и след сключването на сделката, с оглед насърчаване на прозрачността и ликвидността на пазара на ДЦК;
 • подпомага министъра при осъществяването на регулаторните му правомощията в съответствие с разпоредбите на чл. 36, ал. 2 от Закона за държавния дълг при:

a) избора на първични дилъри на ДЦК и осъществяване на контрол за изпълнение на задълженията за първично дилърство на ДЦК;

b) контрола върху системите за регистрация на сделките с ДЦК в БНБ и в поддепозитарите на ДЦК, съвместно с БНБ.

 • подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на ДЦК и суапите за кредитно неизпълнение върху ДЦК.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация