Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Национален фонд”Директор на дирекция

Детелина Караенева

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: (+359) 2/9859 2782, 2790

e-mail:

Embedded Image

Embedded Image

Дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите е създадена на 11.02.1999  г. по силата на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия, ратифициран със закон от 38-то Народно събрание. Актът на подписване на меморандума е в съответствие с Националната стратегия за присъединяване към Европейския съюз. Основна отговорност на дирекция „Национален фонд“ е изграждането и поддържането на ефективна и стабилна система за добро финансово управление и усвояване на средствата от фондовете, програмите, механизмите и инструментите на Европейския съюз.

Основни цели на дирекцията:
 1. Изпълнява функциите на Сертифициращ орган (СО), отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия (ЕК) на разходи и изготвянето на годишните счетоводни отчети по оперативните програми (ОП), съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, Инициативата за младежка заетост (ИМЗ), ФЕПНЛ и ПТСВГ през програмен период 2014-2020;
 2. Изпълнява функциите на Счетоводен орган, отговорен за изпращане на: заявления за плащане и изготвянето на годишните счетоводни отчети през програмен период 2021-2027 по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз и извършване на плащания към УО по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ФСП и по ПТСВГ на Европейския съюз;
 3. Изпълнява функциите на Координиращо звено на национално равнище, отговорно за подготовката на подзаконовата нормативна уредба и системата за управление и контрол, извършване на наблюдение, контрол и плащания във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), подготовка и изпращане на пакета документи с искане за плащане към Европейската комисия, планирането, бюджетирането и финансово-счетоводната отчетност на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и извършване на плащания (отпускане на лимити) към СНД/КП;
 4. Изпълнява функциите на Орган, отговорен за получаване на средствата от ЕФРР, ЕСФ, ЕСФ+, КФ, ИМЗ, ФСП, ФЕПНЛ, ПТСВГ и МВУ;
 5. Изготвя и прилага процедури и мерки за предотвратяване, установяване и коригиране на измами, корупция и конфликти на интереси при изпълнение на ПВУ за гарантиране финансовите интереси на ЕС;
 6. Изпълнява функциите на Сертифициращ орган по ФМ на ЕИП и НФМ;
 7. Изпълнява функциите на Орган, отговорен за получаване на финансирането по Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит;
 8. Изпълнява дейности във връзка с финансовата отчетност по програма ФАР, Преходния финансов инструмент, Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и програма САПАРД;
 9. Изпълнява функциите на Разплащателен орган, отговорен за разходването на средствата по Швейцарско-българската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз през програмен период 2019-2029;
 10. Изпълнява функции, свързани с годишната бюджетна процедура и средносрочната бюджетна прогноза по отношение на средствата по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, ЕСФ+, КФ, ФСП, ИМЗ, ФЕПНЛ, ПТСВГ, ПВУ на Република България, финансиран по МВУ и други програми, за които дирекцията има отговорности;
 11. Изготвя и изпраща на ЕК и други донори прогнози за плащанията и финансови данни по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ИМЗ, ФЕПНЛ, ПТСВГ през програмен период 2014-2020 г., както и прогноза за плащанията по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ФСП и ПТСВГ през програмен период 2021-2027, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, както и тяхното актуализиране;
 12. Организира счетоводна отчетност, която обхваща всички счетоводни събития, произтичащи от функциите на дирекцията по програми, финансирани от Европейския съюз и други донори и изготвя финансово-счетоводна информация за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК и на начислена основа, както и годишен финансов отчет на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд;
 13. Осигурява банковото обслужване на средствата от ЕС и други донори, изгражда и поддържа структурата на банковите сметки в съответствие с нормативните изисквания;
 14. Подпомага министъра на финансите при провеждане на националната политика по прилагане на финансовите инструменти на ЕС.

Дирекция „Национален фонд“ се състои от 4 (четири) отдела:

Отдел „Програми на ЕС и други донорски програми“ отговаря за сертифицирането пред ЕК на разходи и изготвянето на годишните счетоводни отчети по ОП, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ИМЗ, ФЕПНЛ и по ПТСВГ през програмен период 2014-2020, изпълнява функциите на Счетоводен орган, отговорен за изпращане на заявления за плащане и изготвянето на годишните счетоводни отчети през програмен период 2021-2027, изпълнява функциите на Сертифициращ орган по ФМ на ЕИП и НФМ и на Разплащателен орган по Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Участва в заседания на комитетите за наблюдение на програмите, в работни или експертни групи, свързани с финансовото управление и изпълнение на програмите.

Отдел „План за възстановяване и устойчивост“ изпълнява дейности, свързани с функциите на Координиращо звено на национално равнище по отношение на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС и наблюдение на изпълнението на ПВУ съгласно изградената система за управление и контрол. Отдел „ПВУ“ отговаря за актуализацията на системата за управление и контрол на Плана, включително по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС чрез мерки за превенция, установяване и коригиране на случаи на конфликт на интереси, корупция, измама и двойно финансиране и възстановяване на неправомерно получени средства от крайните получатели. Изпълнява дейности по регулярно проследяване на финансово-техническия напредък на инвестициите, вкл. наблюдение на напредъка в постигането на ключови етапи и цели и преглед на документите, доказващи изпълнението на етапите и целите съгласно сключените оперативни споразумения и СУКПВУ. Участва в дейностите по осигуряване на ресурс за плащания по инвестициите. Комуникира, координира и подготвя информацията, част от пакета документи с искане за плащане към ЕК. Оказва методическа подкрепа на крайни получатели и структури за наблюдение и докладване по прилагането на утвърдената национална СУКПВУ.

Отдел „Нормативно съответствие“ отговаря за изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и ненормативни актове, свързани с функциите на дирекцията и гарантира финансовите интереси на ЕС чрез дейности по администриране на сигнали за сериозни нередности по ПВУ и докладване им на национално ниво, както и осигуряване на процеса по комуникацията между звената. Осъществява предварителен и последващ контрол на документи и процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани по ПВУ. Подпомага дейността по сертификация, респективно счетоводната функция по програмите, финансирани от ЕС и програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС във връзка със спазване на принципите за законосъобразност на декларираните към ЕК разходи по програмите.

Отдел „Финансово-счетоводни дейности“ изпълнява счетоводните дейности по отношение на  функциите на дирекцията като Орган, отговорен за получаване на средствата от ЕФРР, ЕСФ, ЕСФ+, КФ, ИМЗ, ФСП, ФЕПНЛ и ПТСВГ, с функциите на Сертифициращ орган през програмен период 2014-2020 и на Счетоводен орган през програмен период 2021-2027, както и на функциите, свързани с годишната бюджетна процедура и средносрочната бюджетна прогноза по отношение на средствата по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, ЕСФ+, КФ, ФСП, ИМЗ, ФЕПНЛ, ПТСВГ, МВУ и други програми, за които дирекцията има отговорности. Изпълнява функциите на орган, отговорен за получаване на финансирането по Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит. Организира и поддържа счетоводната система на дирекция „Национален фонд“, изготвя консолидирани отчети по ЕБК и обобщени оборотни ведомости съгласно националното счетоводно законодателство, както и годишен финансов отчет на сметката за средства от ЕС на Националния фонд. Осигурява банковото обслужване на средствата от ЕС и други донорски програми и поддържа структурата на банковите сметки на сметката за средства от ЕС.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация