Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Национален фонд”Директор на дирекцията е

Мануела Милошева

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: (+359) 2/9859 2782, 2790

e-mail: Embedded Image

Функции

Дирекция "Национален фонд"  изпълнява функциите на Сертифициращ орган и Орган, отговорен за получаване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), както и по Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за програмен период 2014-2020 г. и по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз (ПТСВГ).

Дирекция „Национален фонд" е Сертифициращ орган, отговорен  за финансовото управление на помощта, предоставена на България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и по Норвежкия финансов механизъм (НФМ) както и за сертифицирането на разходите по програмите към Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ).

Дирекцията изпълнява функциите на Разплащателен орган, отговорен за упражняването на финансов контрол върху разходването на средствата от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Функциите на дирекцията са определени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, Решения на Министерския съвет № 988/27.12.2005 г., № 792/17.12.2013 г., № 523/31.07.2007 г. и № 156/21.03.2014 г.

Дирекцията изпълнява функциите на централен съкровищен орган, който управлява финансовата помощ, предоставена на Република България от Европейската общност по предприсъединителните програми ФАР, КФ (Регламент 1164/94)/ИСПА и САПАРД във връзка с приключването им.

История

Дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите е създадена на 11.02.1999  г. по силата на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия, ратифициран със закон от 38-то Народно събрание. Актът на подписване на меморандума е в съответствие с Националната стратегия за присъединяване към Европейския съюз. Създаденият Национален фонд има функциите на  централен съкровищен орган, който управлява финансовата помощ, предоставена на Република България от Европейската комисия по предприсъединителните инструменти (ФАР, КФ (Регламент 1164/94)/ИСПА и САПАРД).

Основна отговорност на Националния фонд е изграждането и поддържането на ефективна и стабилна система за добро финансово управление и усвояване на средствата от фондовете, програмите, механизмите и инструментите на Европейския съюз.

Функции на дирекцията във връзка с ролята й на Сертифициращ орган и Орган, отговорен за получаване на средствата от Европейския съюз:

  • Сертифицира пред Европейската комисия разходите по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ИМЗ, ФЕПНЛ, двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС и пред Офиса на Финансовия механизъм на разходите по ФМ на ЕИП и НФМ;
  • Подготвя и изпраща на Европейската комисия заявления за плащане по всяка оперативна програма, на база на които ЕК възстановява направените от Р България разходи;
  • Отговаря за изготвянето на годишните счетоводни отчети по ОП, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ИМЗ, ФЕПНЛ и по ПТСВГ и изпраща към Европейската комисия пакета документи за приключването на всяка счетоводна година;
  • Одобрява лимити за разходите, в рамките на които Управляващите органи извършват плащания към бенефициентите;
  • Изпълнява функциите, свързани с годишната бюджетна процедура по отношение на средствата от Европейския съюз и други донори.

Взаимоотношенията между сертифициращия орган и управляващите органи във връзка с процесите по разплащане, верификация, сертификация, приключване на счетоводната година, възстановяване и отписване на неправомерни разходи и осчетоводяване по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ПТСВГ са регламентирани детайлно на национално ниво с Наредба, издадена от министъра на финансите на основание чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (виж тук, приложенията към наредбата вижте тук).

Във връзка с функциите на дирекцията са издадени и  указания на министъра на финансите, които могат да бъдат разгледани тук.

 

Структура 

Дирекция "Национален фонд" се състои от пет отдела:

Отдел „Сертификация" извършва документална проверка на докладите по сертификация и декларациите за допустимите разходи, изготвя заявления за плащане към ЕК, изготвя годишния счетоводен отчет, изпраща документите, свързани с годишното счетоводно приключване, извършва проверка и изпраща на ЕК финансови данни по програмите.

Отдел „Финансово управление и контрол на качеството“ извършва анализ на изпълнението на програмите с оглед минимизиране на риска от загуба на средства от ЕС, извършва проверки на хоризонталните политики, финансовите инструменти, държавните помощи и обществените поръчки, участва в бюджетната процедура.

Отдел „Изпълнение и наблюдение" отговаря за наблюдението на изпълнението на  програмите, за контрола върху разходването на средствата по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, сертифицира разходите по ФМ на ЕИП и НФМ, извършва проверки, свързани с функциите на дирекцията като Сертифициращ орган, извършва дейности във връзка с функцията на СО като бенефициент.

Отдел „Одити и финансови корекции“ поддържа актуална база-данни с одитни констатации и препоръки и извършва анализ и проследяване на тяхното изпълнение; осигурява процеса по сертификация на разходите по отношение на информацията, свързана с нередности/финансови корекции и коректното им намаляване към ЕК; проследява отчетността по отношение на нередностите и финансовите корекции в информационните системи (ИСУН2020, MIS, IMS).

Отдел „Счетоводна отчетност" обезпечава счетоводното отчитане на дейността на НФ, изготвя консолидирани отчети по ЕБК и обобщени оборотни ведомости съгласно националното счетоводно законодателство, изготвя единна методология за осчетоводяване в УО.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация