Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Информационни системи”

Директор на дирекцията е
Милена Манджукова

Контакти:
ул. "Славянска" 4
1040 София, България
телефон: 02/9859 2036
e-mail: Embedded Image 

Основна цел на дирекцията
Основните цели на дирекция "Информационни системи" са свързани с предоставяне на ИТ услуги в системата на Министерство на финансите, като изпълнението на дейностите по предоставяне на услугите води до автоматизиране, обезпечаване и повишаване ефективността на осъществяваните работни процеси чрез информационни технологии и тяхното оптимално използване. Дирекцията осъществява дейности, свързани със стратегическото планиране на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, планира и осигурява администрирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии, приложните информационни системи и при необходимост координира процесите по тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджети към министъра на финансите и контролира сключването и изпълнението на договори по изнесени дейности в областта на информационните технологии.

Отдел „Планиране и управление на информационните системи"        

 • осъществява стратегическото планиране на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии в министерството и при необходимост координира стратегическото планиране на тези дейности във ВРБ;
 • планира и организира развитието, внедряването, поддръжката и усъвършенстването на приложни информационни системи на министерството и координира при необходимост процесите по тези дейности във ВРБ; планира и организира интегрирането на приложните информационни системи и технологии в общата информационна среда с оглед оптимално използване на направените инвестиции;
 • планира, координира и следи за успешното предоставяне на услугите от външни партньори, свързани с изграждането и развитието на приложните информационни системи, като подпомага ефективното им управление чрез изготвяне на технически задания, препоръки и предложения при подготовката на тръжна документация, участието в комисии, сключването и управлението на договори, и приемането на резултатите от тях;
 • анализира потребностите, изготвя и поддържа общи политики, стратегия и план за развитието на приложните информационни системи в съответствие с целите и стратегията на министерството; проучва, предлага и прилага най-добрите практики за управление на проектите, осигурява сигурност и надеждност на приложните информационни системи в министерството, дейностите и качеството, свързани с проектирането, разработката, тестването, внедряването и усъвършенстването им;
 • осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджети към министъра с аналогичните системи, функциониращи в други държавни и общински органи и институции;
 • осигурява разработване, приемане и прилагане на политики, стандарти, правила и процедури по отношение на услугите в областта на информационните технологии за ефективно и ефикасно използване на информационните ресурси на Министерство на финансите; осигурява дейностите по привеждане на услугите в областта на информационните  технологии на министерството в съответствие със световните стандарти и с изискванията на Европейския съюз; разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на приложните информационни системи, с цел осигуряване на ефективна защита на информационните ресурси на министерството.

Отдел „Информационно и техническо обезпечаване"

 • планира и осигурява администрирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в министерството и при необходимост координира процесите по тези дейности във ВРБ;
 • дефинира изискванията, осигурява и управлява ефективното и ефикасно администриране и поддръжка на инфраструктурата на информационните технологии в министерството;
 • осигурява съвместимостта на хардуерната и системна платформи в министерството и ВРБ с цел постигане на ефективна поддръжка при минимизиране на разходите;
 • разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на  информационните системи, с цел осигуряване на ефективна защита на информационните ресурси на министерството;
 • планира доставките и услугите от външни партньори, свързани с поддръжката и администрирането на инфраструктурата на информационните технологии и подпомага ефективното им управление чрез препоръки и предложения при сключването на договори, финансирането им и приемането на резултатите от тях;
 • осигурява дейностите по привеждане на услугите в областта на информационните технологии в министерството в съответствие със световните стандарти и с изискванията на Европейския съюз;
 • разработва, актуализира и прилага политики, стандарти, правила и процедури по отношение на услугите в областта на информационните технологии в министерството.
 • осъществява общо управление и контрол върху наличностите, придобиването и ползването на хардуерни, софтуерни продукти и услуги, съобразно служебните задачи на служителите в министерството и целево планираните средства;
 • координира дейностите в министерството и във ВРБ по техническото обезпечаване на инфраструктурата на информационните технологии за реализиране на електронното управление.
 • осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори по изнесени дейности в областта на информационните технологии.
 • планира и текущо контролира финансовото обезпечаване на придобиването и поддръжката на инфраструктурата на информационните технологии в министерството и частично във ВРБ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация