Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”

Директор на дирекцията 

с.д. Николай Игнатов

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 5251
e-mail: Embedded Image 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” е създадена с приетия, с Постановление на Министерски съвет № 353 от 14.12.2016 г., Устройствен правилник на Министерството на финансите (Обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.).

Основните цели на дирекцията са:

Да подпомага министъра при координацията и хармонизацията на вътрешния одит и контрол в организациите от публичния сектор, както и при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в министерството и е на негово пряко подчинение.

Да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително финансираните със средства от Европейския съюз и на административните структури, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, в които няма звено за вътрешен одит, търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в които правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на финансите и търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които няма звено за вътрешен одит, както и на държавните предприятия по чл.62 ал.3 от Търговския закон, в които няма звено за вътрешен одит.

 

Дирекцията се състои от два отдела:

Отдел „Методология на контрола”

 • подпомага министъра на финансите при провеждането на държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор, като изработва проекти на нормативни актове и стратегии;
 • разработва и актуализира единна методология по вътрешен одит и контрол и оказва помощ при прилагането ѝ в организациите от публичния сектор;
 • осъществява системни наблюдения по прилагането на законодателството и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
 • ежегодно изготвя проект на консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор, който включва обобщена информация за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор;
 • извършва наблюдение и контрол при извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност на звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор;
 • организира и провежда изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор";
 • поддържа и актуализира публична база данни за звената за вътрешен одит в публичния сектор и публичен регистър на одиторите, издържали успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор;
 • извършва проверки на постъпилите искания и документи относно назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните одитори в организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5, ал. 3 и 4 във връзка с изискванията на чл. 21, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
 • извършва проверки на постъпилите документи при определяне и съгласуване на състава на одитните комитети в министерствата и Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция;
 • извършва анализ на дейността на одитните комитети в министерствата, общините и Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция, на база на постъпилите годишни доклади за дейността им;
 • координира и подпомага професионалното обучение в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит;
 • осъществява сътрудничество с институции и лица в областта на финансовото управление и контрол, вътрешния и външния одит от страната и чужбина.

 

Отдел „Вътрешен одит”

 • планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута си и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 • чрез резултатите от извършените одитни ангажименти и съответните препоръки дава на министъра и ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол;
 • консултира ръководството на министерството по негово искане чрез съвети, мнения, обучения и др. с цел подобряване процесите на управление на риска и контрола;
 • представя годишен доклад на министъра за дейността по вътрешен одит в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, където има изградени звена за вътрешен одит, в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
 • дава становище, относно съответствието на информацията в доклада и въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в министерството за съответната година с резултатите от одитните доклади и констатациите от извършените одитни ангажименти;
 • изготвя и предоставя на одитния комитет на МФ необходимата информация, свързана с дейността по вътрешен одит в министерството във връзка с осъществяването на неговите правомощия.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация