Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Финанси на общините”

Директор на дирекцията е
Жени Начева

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2260
e-mail: Embedded Image

Основната цел на дирекцията е да подпомага министъра на финансите при съставянето и изпълнението на държавния бюджет в частта на общините и при финансирането им със средства от централния бюджет.

Дирекцията взаимодейства с 265-те общини на територията на Република България, със секторните министерства, с Националното сдружение на общините в Република България и с неправителствени организации.

Функционална структура:

Дирекция „Финанси на общините“ се състои от 3 отдела:

  • отдел „Държавни дейности”;
  • отдел „Консолидирани бюджетни прогнози и взаимоотношения на общините с централния бюджет”;
  • отдел „Финансово оздравяване на общините”.

 

В рамките на тези отдели, Дирекцията осъществява реализирането на основните си функционални приоритети, заложени в Устройствения правилник на Министерството на финансите.

Общински бюджетни прогнози

Дирекцията разработва средносрочната бюджетна прогноза и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България в частта за общините; участва в съгласуването и провеждането на консултации с Националното сдружение на общините в Република България относно общия размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет и други предложения по проекта на държавния бюджет за съответната година в частта му за общините, включително по механизмите за разпределение на субсидиите/трансферите по общини; прогнозира и анализира постъпленията на общински данъчни и неданъчни приходи;участва в разработването на механизми за определяне размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, изравнителната субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи за общините от централния бюджет.

Изпълнение на общинските бюджети и финансиране на общините

Дирекция „Финанси на общините“ изготвя първоначален и поддържа актуализиран уточнен годишен план на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините и изготвя лимити за субсидии и трансфери на общините съобразно нормативните разпоредби. Подготвя и предлага необходимите промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет. Дирекцията наблюдава, анализира и поддържа информацията, която се предоставя от общините в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси. Наблюдава и анализира изпълнението на основните показатели на общинските бюджети, сметките им за средства от Европейския съюз, капиталовите разходи. Изготвя краткосрочни прогнози за очакваното изпълнение на бюджетите и на сметките за средства от Европейския съюз на общините по месеци.

Дирекция „Финанси на общините“ изготвя насоки до общините по съставянето на общинските бюджети на сметките за средства от Европейския съюз, съгласува указанията по изпълнението и приключването им и оказва методологическа подкрепа на общините.

Централен регистър за общински дълг

Дирекция „Финанси на общините“ поддържа Централния регистър на общинския дълг, наблюдава, анализира и осигурява информация от него в съответствие с изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси.

Финансово оздравяване на общините

Дирекция „Финанси на общините” участва и наблюдава процедурата по финансово оздравяване на общините, в изпълнение на ангажиментите на Министерството на финансите, произтичащи от Глава осма „а” „Общини с финансови затруднения” от ЗПФ, както и публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация