Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Бюджет”

Директор на дирекцията еДобрин Пинджуров
Добрин Пинджуров

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2101

e-mail: Embedded Image

Дирекция „Бюджет" има важна роля при изпълнение на функциите на Министерството на финансите, свързани с подпомагането на министъра на финансите при провеждане на държавната политика в областта на публичните финанси и при формирането на бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план.

Целите на дирекцията са свързани с координация на бюджетния процес във фазата на планиране и съставяне на бюджета, изготвяне на основните бюджетни документи за съответната година и усъвършенстване качеството на публичните финанси и на бюджетната система.

Функциите на дирекция „Бюджет" обхващат четири основни направления, насочени към:

  • осъществяване на бюджетна политика за постигане на устойчива средносрочна бюджетна прогноза и оптимизиране на бюджетното планиране;
  • утвърждаване подхода на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране и усъвършенстване на бюджетния процес;
  • подпомагане реформите във финансирането на публичните сектори и проследяване на ефектите от провежданите политики с оглед оптимизиране на публичните разходи и
  • засилване на капацитета на служителите от публичната администрация за ефективно управление на публичните финанси.

Инициирането на бюджетния процес е част от ангажиментите на дирекцията, които се осъществяват посредством координация на бюджетната процедура за съответната година, дейностите по изготвянето на проектите на средносрочната бюджетна прогноза, на годишния закон за държавния бюджет, на постановлението за неговото изпълнение, както и на свързаните с тях бюджетни документи. Дирекцията координира дейностите по съставянето на консолидираната фискална програма, анализира показателите й и потенциалните рискове за бюджета.

Дирекция „Бюджет" има водеща роля и при разработването на бюджетната методология в областта на програмното бюджетиране, като разработва указания, насоки и стандарти за планиране, съставяне, изпълнение и отчитане на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, определени да прилагат програмен формат на бюджет. Дирекцията оказва подкрепа на разпоредителите с бюджет при идентифициране и усъвършенстване на структурата на бюджетите по области на политики и бюджетни програми и при подготовката на бюджетните им документи.

За ефективното разпределение на ресурсите и постигането на максимални ползи от тяхното разходване като основни инструменти за повишаване на качеството на публичните финанси, дирекция „Бюджет" извършва прегледи и анализи на ключови публични сектори и политики и прави предложения за подобряване управлението на публичните ресурси. Дирекцията работи в областта на предварителните и последващи оценки на политики и програми в социалния и реалния сектор, като се фокусира върху финансовите аспекти при предоставянето на публичните услуги.

С цел засилване капацитета на администрацията, ангажирана в управлението на публичния сектор, Школата по публични финанси, която е в структурата на дирекция „Бюджет", развива и ръководи обучения, като организира и предлага курсове и семинари по въпроси и теми в областта на публичните финанси. Обучението се извършва на основата на анализ на нуждите от обучение и служи като инструмент за провеждане на реформи и усъвършенстване на практиките на финансово управление в съответствие с изискванията на ЕС в областта на финансовите и бюджетните въпроси.

Дирекция „Бюджет" определя насоките и координира усъвършенстването на бюджетното законодателство с участието на всички заинтересовани институции. Дирекцията участва и в обсъждането на бюджетната политика, бюджетните реформи и практики с институциите на Европейския съюз, както и с други международни финансови институции.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация