Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Бюджет”

Директор на дирекцията еДобрин Пинджуров
Добрин Пинджуров

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2101

e-mail: Embedded Image

Дирекция „Бюджет” има водеща роля в подпомагането на министъра на финансите при провеждането и координирането на държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност, както и при формирането на бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план и съставянето на държавния бюджет на Република България.

Дирекцията се състои от три отдела:

  • отдел „Бюджетна политика”;
  • отдел „Бюджетна методология”;
  • отдел „Прогнози за сектор „Държавно управление”.

За изпълнение на основните цели на политиката в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси функциите на дирекцията са насочени към следните основни направления:

  • подпомагане на министъра на финансите при осъществяване на фискалната политика за постигане на устойчива средносрочна фискална рамка и оптимизиране на бюджетното планиране;
  • изготвяне на бюджетната процедура за съответната година като се координират дейностите по съставянето на държавния бюджет, на постановлението за неговото изпълнение, на средносрочната бюджетна прогноза и на нейната актуализация;
  • разработване на указания и насоки, необходими за планирането и съставянето на бюджетните прогнози и проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет;
  • разработване на методология за планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на програмните и ориентирани към резултатите бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет, вкл. и оказване на подкрепа за нейното прилагане;
  • разработване и актуализиране на бюджетните прогнози на сектор „Държавно управление” и подсекторите му в съответствие с изискванията на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз 2010 (EСС 2010), както и обобщаване на данните за дискреционните приходни и разходни мерки на правителството;
  • поддържане и актуализиране на бази данни за основните фискални показатели на касова основа и за сектор „Държавно управление”.

Дирекция „Бюджет“ координира разработването на бюджетното законодателство и усъвършенстването на бюджетния процес в съответствие с добрите практики, вкл. чрез участие в обсъждането на фискалната политика и практики с международни финансови институции и с институциите на Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация