Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти

Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор"


Министерството на финансите е бенефициент по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) 2014 - 2020 г. по Процедура № BG05SFOP001-2.010 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът е одобрен от Управляващия орган на ОПДУ по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса" на ОПДУ. Административният договор е сключен между ръководителя на УО на ОПДУ в администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите.

Проектът е насочен към засилване и модернизиране на вътрешния контрол върху управлението и дейността на организациите от публичния сектор чрез повишаване на ефективността на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор и повишаване на качеството на вътрешния одит в публичния сектор. Целевите групи по проекта са вътрешни одитори в организациите от публичния сектор, финансови контрольори, лица на ръководни длъжности в публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите.

Основните дейности по проекта са:

  • проучване на добри практики в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. и вътрешния одит във водещи страни от ЕС;
  • анализ на текущото състояние на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. и вътрешния одит в България;
  • изготвяне на предложения за промени в законодателството в областта на вътрешния контрол и актуализиране на методологията за вътрешен контрол, в т.ч. и вътрешния одит;
  • провеждане на 3 регионални срещи с вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор;
  • провеждане на обучения, съгласно изготвена и одобрена програма;
  • участие на служители от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите в обучения, семинари и курсове в чужбина в областта на финансовото управление и контрол, в т.ч. и вътрешния одит.

Индикаторите по проекта са:

  • брой подкрепени администрации, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите, с целева стойност общо 1;
  • обучени служители от администрацията, с целева стойност общо 841 ;
  • служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат, с целева стойност общо 221;
  • подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, с целева стойност общо 4.

Общата стойност на проекта е 473 320,07 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на бенефициента, е равен на размера на общо верифицираните допустими преки разходи за изпълнение на проекта и единна ставка в размер на 8 % от тях за непреките разходи, но не повече от общата стойност на проекта 473 320,07 лв.  Безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на бенефициента, е в следното съотношение: 85 % от Европейския социален фонд (402 322,06 лв.) и 15 % национално съфинансиране (70 998,01 лв.).

Проектът е с продължителност 27 месеца, със срок за изпълнение от 01.10.2018 г. до 31.12.2020 г.

Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-2.010-0001-C01/02.11.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация