Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Категория „Проекти на нормативни и други актове" има за цел да предоставя на заинтересованите лица достъп до изработваните от Министерството на финансите законопроекти и проекти на нормативни административни актове с мотивите/докладите към тях,  предварителната оценка на въздействието за проектите на актове, за които законът изисква да се извършва такава, както и резултатите от обществените консултации по проектите. Категорията осигурява възможност на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор да участват в обществените консултации и да представят своите становища и предложения, като цели да насърчи участието им при формулирането на политиките и разработването на нормативната уредба.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Законът изисква преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието.  В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е предвидено да се публикува и становището на дирекция „Модернизация на администрацията" на Министерския съвет по предварителната оценка на въздействието.

Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съгласно чл. 26, ал. 5 от ЗНА на интернет страницата на съставителя се публикува справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. За проектите на нормативни административни актове се прилагат и съответните правила на Административнопроцесуалния кодекс. В секцията  се публикуват и проекти на стратегически документи, по които се провеждат обществени консултации, както и проекти на други актове, за които с оглед на техния предмет е необходимо да се проведат консултации, или това се прави по преценка на съставителя без да е налице  нормативно изискване.

За становищата, предложенията и възраженията

Становищата, предложенията и възраженията трябва да са свързани с проекта на нормативен акт, предмет на обществените консултации, като очакваме те да имат конкретен характер и да са аргументирани. Препоръчително е същите да се правят на кирилица, а латиницата да се използва единствено за становища, предложения и възражения на чужди езици.

Коментари, които нямат отношение към проекта на акт, или такива, които съдържат обидни или нецензурни думи и изрази, няма да допринесат за целите на ефективните обществени консултации.

Вашите становища можете да изпращате като попълните формата за коментари към всеки проект, както и на електронния адрес на дирекцията, изготвила документа.

Законопроектите и проектите на нормативни административни актове заедно с мотивите, съответно доклада, както и предварителните оценки на въздействието и резултатите от обществените консултации се публикуват и на Портала за обществени консултации - www.strategy.bg, където също можете да направите коментари.

Благодарим Ви!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация