Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Националния компенсационен жилищен фонд (НКЖФ) се изпълнява задължението на Министерския съвет съгласно § 12, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр.18 от 2022 г.), свързано със закриването на НКЖФ съгласно ал. 1 на посочения параграф, а именно – създаване на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции. Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател. С постановлението се отменят и разпоредби в подзаконови нормативни актове, произтичащи от закриването на НКЖФ, а именно – глави втора, трета и четвърта от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1992 г., както и т. 6 на чл. 4, ал. 2 и т. 15 от приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите. Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на НКЖФ за сметка на средствата по утвърдения бюджет на НКЖФ за 2022 г. въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:31.03.2022
Дата на приключване:30.04.2022

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация