Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, заедно с мотиви към него

Във връзка с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (Директива (ЕС) 2017/2455) (ОВ, L 348/7 от 29 декември 2017 г.) и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (Директива 2019/1995) (ОВ, L 313/14 от 4 декември 2019 г.), в ЗДДС се налага предприемане на съответните изменения и в ППЗДДС. С измененията се цели да бъдат допълнени съществуващи и въведени нови правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки. Предвидени са разпоредби относно подаването на месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция „Митници“, както и когато не са налице условията за прилагане на режим за внос или отсрочено плащане на данъка при внос, данъкът при внос да е изискуем от получателя на пратката. Във връзка с въведените правила със закона за прилагане на специалните режими се предлагат разпоредби, изясняващи случите, когато лицата нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната; имат право на приспадане на данъчен кредит; формират облагаем оборот за регистрация. Уточнен е редът за издаването на служебни идентификационни номера от Националната агенция за приходите при регистрацията по специалните режими; Предвидени са разпоредби по отношение подаването на справка-декларацията за прилагане на специалните режими и на образците на документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Във връзка с направените в закона изменения, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз се предлага разпоредба относно определяне мястото на изпълнение при доставки до Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Уточнени са видовете доставки на стоки, по отношение на които Северна Ирландия се смята за държава членка на ЕС. Предложени са редакционни промени във връзка с изменението в ЗДДС по отношение на въвеждането на новите режими на облагане на доставки на стоки и услуги. Предвиждат се и други редакционни и технически промени във връзка с необходимостта от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие с направените изменения в ЗДДС.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:11.02.2021
Дата на приключване:13.03.2021

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация