Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Законопроектът предлага изменения и допълнения в националната правна рамка на преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, чрез които се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО. Промените основно са насочени към създаване на гаранции, че институциите разполагат с достатъчен капацитет за покриване на загуби и рекапитализация, които да гарантират, че по време на преструктурирането и непосредствено след него институциите ще могат да продължат да изпълняват критичните си функции, без да се излагат на риск публичните финанси и финансовата стабилност. Изискванията на Директива (ЕС) 2019/879 следа да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 28 декември 2020 г. Сред основните изменения са промените в минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължени (МИЦКПЗ), засилена защита на непрофесионалните клиенти при продажба на подчинени приемливи задължения, които са приемливи за целите на МИСКПЗ, правомощия на органа за преструктуриране и компетентния орган за отстраняване на нарушения на МИСКПЗ и задължение за отчетност на институциите пред компетентните органи и органите за преструктуриране. С приемането на проекта на ЗИД на ЗВПКИИП ще се постигне пълно съответствие на националната нормативна рамка с правото на Европейския съюз. Това от своя страна ще улесни планирането на преструктурирането, ще съдейства за преодоляване на затрудненията при прилагане на инструмента за споделяне на загуби в случаите на трансгранични групи и е в интерес на правната сигурност и единния пазар.

Отговорна дирекция:Регулация на финансовите пазари
E-mail:[email protected]; [email protected]
Дата на откриване:19.08.2020
Дата на приключване:19.09.2020

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация