Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Проектът на Наредба се издава на основание чл. 5, ал. 6, чл. 7, ал. 5 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), чл. 55, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с постановено Съдебно решение № 11559 от 30.07.2019 г. по административно дело № 3872 от 2018 г. на Върховния административен съд. Правото на гражданите на обществено осигуряване е регламентирано с чл. 51, ал. 1 от Конституцията на Република България. Обществените отношения в областта на държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване са регламентирани с разпоредбите на КСО, а в областта на здравното осигуряване съответно с разпоредбите на ЗЗО. В тази връзка следва да се отбележи, че тези обществени отношения не са свързани само със събиране на определените със закон задължителни осигурителни вноски, но изискват събирането, администрирането и обмен на съществена по обем информация, свързани с правата на осигурените лица. В този смисъл законодателят е предвидил разпоредби в съответните закони, с които се определят лицата, които следва да подават и получават информацията, съдържанието и реда, по който следва да се предоставя тази информация. Регламентира се видът на нормативния акт и органът, овластен да го издаде – наредба, издадена от министъра на финансите. Във връзка с гореизложеното, с предложения проект на наредба се предвижда създаване на подробна и ясна подзаконова нормативна уредба по отношение на: 1. Лицата, които следва да прилагат разпоредби на наредбата и това са: работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения; самоосигуряващите се лица; лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните каси, лицата, на които се зачита осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване; лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, лицата, които подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40 ал. 5 от ЗЗО, Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и др. 2. Съдържанието на данните, които осигурителите, работодателите и осигурителните каси следва да подават в НАП за лицата подлежащи на осигуряване, включително осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по ЗДДФЛ; 3. Съдържанието на данните, които самоосигуряващите се лица следва да подават в НАП включително осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване; 4. Съдържанието на данните за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и дължимия данък за доходи от трудови правоотношения по ЗДДФЛ; 5. Редът и начинът за подаване на данните по точки 2 – 4 в НАП, както и начина и реда за коригиране и заличаване на подадените данни. С проекта на наредба се определят и начините за подаване на посочените данни в НАП, като това може да бъде на хартиен носител, чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, на електронен носител или по електронен път. В случаите, когато данните не са коректни или електронният носител не е четим се предвижда повторно подаване на данните в определения за целта срок. С оглед намаляване на административната тежест за лицата е предвиден преференциален ред за подаване на данни от самоосигуряващите се лица, които се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, като по тяхно желание могат да подават данните по т. 2 еднократно в началото на годината. С предложения проект на наредба е дефиниран и кръга от осигурени лица, които могат да подават данни за избран от тях период, когато за същия период са внесени авансово дължимите месечни осигурителни вноски. Това са лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от КСО, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. За запазване интересите на осигурените лица и с цел своевременна и справедлива преценка на правото и определяне на размера на паричните обезщетения и помощите е предвидена уредба за коригиране на подадените данни от осигурители и самоосигуряващите се лица. Проектът предвижда възможност корекция на данни за осигурените лица да се извършва от осигурителите и самоосигуряващите се лица след издадени и влезли в сила задължителни предписания от контролните органи на НОИ по реда на чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:25.10.2019
Дата на приключване:24.11.2019

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация