Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Проекти на нормативни и други актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

С проекта правомощията на хазартния регулатор се прехвърлят към Националната агенция за приходите. Текстовете на чл. 5 и чл. 17 се изменят в съответствие с промените в общото законодателство, предвиждащи административните органи да се снабдяват по служебен път с тази част от необходимата им информация и документи, в случая – свидетелства за съдимост на представляващите съответния търговски субект лица. Въвеждат се в чл. 7 - 14 и чл. 17 изисквания за представяне на документи и данни, свързани със сградите, в които организаторите на хазартни игри са разположили оборудването, необходимо за дейността им. Това е нужно с оглед хармонизиране на наредбата с новите изисквания на чл. 9 от Закона за хазарта и получаване на информация, идентифицираща съответните имоти, с оглед изпълнение на задълженията на регулатора за служебно осигуряване на документите по чл. 25 от наредбата. В същите норми се добавя изискване за представяне на договор, сключен между искателя и лице подизпълнител за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта, тъй като много често в практиката пунктовете се управляват от трети лица чрез съответен договор с лицензираното лице. Изменят се препратките към нормите на Закона за хазарта, съобразно промените в него, въведени с ДВ, бр. 69 от 2020 г. Отстраняват се терминологични несъответствия и непълноти. В частта, уреждаща промяна на лиценз, свързана с преобразуване на търговско дружество – титуляр на лиценз по Закона за хазарта, се въвеждат нови правила, уточняващи изискванията към преобразуващите се дружества в зависимост от вида на преобразуването.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:30.11.2020
Дата на приключване:30.12.2020

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация