Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данък при придобиване на имущества по възмезден начин

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по възмезден начин е регламентиран в чл. 44 - 51 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

Обект на облагане с данък са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. 

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

  • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка - по последната, съгласно приложение към закона;
  • превозните средства - по застрахователна стойност.

Данъчни ставки

При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество.

Освобождаване от данък

Освобождават се от данък придобитите имущества от:

  • държавата и общините;
  • образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и социалните и интегрирани здравно- социални услуги за резидентна грижа;
  • Българския червен кръст;
  • национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
  • фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
  • лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
  • законно регистрираните вероизповедания в страната за храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес (седалището) на данъчно задълженото лице.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация