Данъци върху доходите на физическите лица

Режимът на облагане на доходите на физическите лица, включително на едноличните търговци, се урежда с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Обект на облагане

Доходите на местните физически лица от източници в Република България и в чужбина и доходите на чуждестранните физически лица от източници в Република България.

Данъчно задължени лица

 • местните и чуждестранните физически лица, носители на задължението за данъци по закона;
 • местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по закона;
 • законни представители на посочените лица.

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице с постоянен адрес в България, или което пребивава на територията на страната повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или чийто център на жизнените интереси се намира в България. Лице с постоянен адрес в България не е местно физическо лице, ако центърът му на жизнени интереси не се намира в страната.

Чуждестранно физическо лице е лицето, което не е определено като местно.

Данъчен период

Данъчният период за облагане на доходите на физическите лица е календарната година, с изключение на доходите, облагани с окончателен данък.

Облагаеми доходи

Доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. При определяне размера на облагаемия доход се приспадат предвидените в закона разходи.

Необлагаеми доходи

Когато не са придобити в рамките на стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон или на дейност, облагана като стопанска дейност на едноличен търговец (ЕТ), за необлагаеми се считат някои доходи, като:

 • доходи от продажба или замяна на лимитиран брой недвижими имоти, при наличие на посочените в закона обстоятелства;
 • доходи от продажба или замяна на движимо имущество, с определени изключения;
 • доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите от допълнително доброволно осигуряване;
 • доходи от обезщетения и социални помощи и добавки, стипендии за обучение в страната и в чужбина;
 • парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри;
 • доходи от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
 • доходи от продажба или замяна на имущество, получено по наследство или завет;
 • други.

Доходът се смята за придобит на датата на:

 • плащането - при плащане в брой;
 • заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
 • получаването на престацията - за непаричен доход;
 • прехвърляне на правата или имуществото - за доход от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество;
 • друго събитие, посочено в закона.

Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице.

ВИДОВЕ ДАНЪЦИ

І. ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Обект на облагане

Доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество и доходи от други източници.

Облагаем доход по видове доходи в зависимост от източника:

 • доходи от трудови правоотношения - трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, без изброените в закона плащания;
 • доходи от друга стопанска дейност - придобитият доход, намален с разходи за дейността както следва:
 • с 60 на сто - за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски производители (с изключение на регистрираните по Закона за ДДС и избралите реда за облагане като ЕТ), за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 • с 40 на сто при: доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско, горско, ловно и рибно стопанство (с изключение на регистрираните по Закона за ДДС лица, регистрирани като земеделски производители и тези, избрали реда за облагане като ЕТ); авторски и лицензионни възнаграждения; доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
 • с 25 на сто при доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения;
 • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество - придобитият доход, намален с 10 на сто разходи за дейността;
 • доходи от прехвърляне на права или имущество - различен подход при отделните имущества/права, например, за доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, облагаемият доход се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи;
 • доходи от други източници (по чл. 35) - брутната сума на придобития доход.

Годишна данъчна основа

Годишната данъчна основа се определя за всеки източник на доход поотделно и представлява облагаемия доход от съответния източник, намален с посочените в закона осигурителни вноски.

Обща годишна данъчна основа

Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи за доходи от трудови правоотношения, доходи от друга стопанска дейност, доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от прехвърляне на права или имущество и доходи от други източници, намалена с предвидените в закона данъчни облекчения.

Данъчна ставка - данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Срокове за внасяне

 • Авансово:
 • Месечно - до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания - за доходи от трудови правоотношения, за които работодателят е задължен да удържа и внася данъка;
 • Тримесечно - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е удържан данъка от платец на дохода предприятие или самоосигуряващо се лице, както и до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода от физическото лице, когато платеца на дохода няма задължение за удържане и внасяне на данъка.

За доходи, различни от доходи от трудови правоотношения, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, както и за доходи от други източници (по чл.35), не се внася авансов данък.

 • Годишно:
 • до 25 февруари на годината, следваща годината на придобиване на дохода - за данък, удържан от работодател по основно трудово правоотношение във връзка с годишно изравняване на данъка;
 • до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода - във всички останали случаи за данък върху общата годишна данъчна основа.

ІІ. ДАНЪК ВЪРХУ ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДОХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ)

Обект на облагане

Облагат се доходите от стопанска дейност на ЕТ, доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като ЕТ и доходи от стопанска дейност на регистрирани по Закона за ДДС физически лица, които са регистрирани като земеделски производители. Физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които не са регистрирани по Закона за ДДС, могат да изберат с подаване на декларация по образец доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ.

Облагаем доход

Облагаемият доход е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър. Не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности, които се облагат с алтернативни данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане или които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ

Определя се, като облагаемият доход за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице. Намалява се с посочените в закона данъчни облекчения.

Данъчна ставка - 15 на сто.

Срокове за внасяне

 • Авансово - при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвидени за корпоративния данък (виж документ „Корпоративен данък" - http://www.minfin.bg/bg/786);
 • Годишно - до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Данъчни облекчения при определяне размера на данъка върху общата годишна данъчна основа и на данъка върху годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ, за:

 • лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;
 • лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
 • направени дарения;
 • млади семейства, вкл. и за чуждестранни лица (лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище).
 • данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минимална работна заплата - за лица, получили през съответната година само доходи от трудови правоотношения.

Виж подробно - http://www.minfin.bg/bg/788

Съгласно въведената последователност за ползване на данъчните облекчения, те се ползват първо от сумата от годишните данъчни основи (при определяне данъка върху общата годишна данъчна основа) и след това от годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като ЕТ.

ІІІ. ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ

Обект на облагане и данъчна ставка

 • определени доходи на чуждестранни лица от източник в България, които не са реализирани чрез определена база в страната - доходи от използване или разпореждане с движимо и недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги, лихви и др. Ставка на данъка -10 на сто;
 • доходи на местни и чуждестранни лица от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", както и някои други, посочени в чл.38 на закона, доходи - 10 или 7 на сто;
 • доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица - 5 на сто.
 • доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки, придобити от местни физически лица:
  1. осем на сто - за доходите, придобити през 2014 г.;
  2. шест на сто - за доходите, придобити през 2015 г.;
  3. четири на сто за доходите, придобити през 2016 г.;
  4. нула на сто - за доходите, придобити през 2017 г. и следващите години.

Облагаема стойност

Стойността, от която се определя окончателния данък е различна, в зависимост от конкретния източник на доход. Като правило, данъкът се изчислява от брутната сума на дохода. Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държави - членки на ЕС/ЕИП, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за някои доходи като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Срокове за внасяне

 • Месечно - до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода - от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната, задължени да удържат и внасят окончателен данък за доходи на местни физически лица от лихви по депозитни сметки;
 • Тримесечно - до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване/начисляване на дохода - за всички други данъци за доходи, облагани с окончателен данък

ІV. ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Условията и редът за облагане с този данък са разписани в Закона за местните данъци и такси - виж документ „Патентен данък" - http://www.minfin.bg/bg/785

Деклариране и друго предоставяне на информация

 • Текущо
 • с декларация по наредбата, издадена на основание чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ - от работодатели - за доходи от трудови правоотношения.
 • с декларация по чл.55 от ЗДДФЛ - от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на закона или от лицето, придобило дохода, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице - за всички останали доходи;
 • Годишно
 • с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ - от придобило доход лице.

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка, до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

С годишната данъчна декларация се декларират също получени и предоставени заеми над определен размер, както и притежавани в чужбина:  акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост. Не се декларират необлагаеми доходи, доходи, облагаеми с окончателен данък и доходи от трудови правоотношения.

 • със справка по чл.73 от ЗДДФЛ - от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, за изплатени/начислени доходи на физически лица през данъчната година, без доходи от трудови правоотношения и някои други доходи.

Данъчна спогодба или друг международен договор

В случаите на действаща данъчна спогодба или друг международен договор, по който страна е Република България и в който се съдържат разпоредби, различни от тези, установени в националното законодателство, се прилагат разпоредбите на спогодбата/договора.

Санкции

Лице, което не посочи или невярно посочи данни в данъчната декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 1 000 лв. Лице, което не подаде в срок данъчна декларация се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.

Глоба или имуществена санкция се налагат и при: недокументиране на доход, неудържане или невнасяне на данък в срок, непредоставяне на информация или предоставянето й извън предвидените срокове.

При повторно нарушение санкциите се определят в двоен размер.

Съгласно разпоредбата на чл.85 от ЗДДФЛ нарушенията по закона се установяват с акт на орган по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Съставянето на актовете за установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

За повече информация: http://www.nap.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация