Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данък върху хазартната дейност

Данък върху хазартната дейност

Режимът на облагане с данък върху хазартната дейност  е регламентиран в чл. 219-247 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

С данък върху хазартната дейност се облага:

  1. Хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, което е регламентирано с разпоредбите на чл. 235-240 от ЗКПО.

Обект на облагане 

Хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

 Данъчно задължени лица

Организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна основа

Увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна ставка

15 на сто

Деклариране на направените залози и данъка

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка по този раздел в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Когато организаторът на хазартната игра е чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата декларация за съответната година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка по този раздел в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Внасяне на данъка

Данъкът върху хазартната дейност по този раздел се удържа и внася от оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Националната агенция за приходите, и да представи пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението в цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

  1. Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, което е регламентирано с разпоредбите на чл. 242-247 от ЗКПО.

Обект на облагане 

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

Данъчно задължени лица

Организаторите на хазартни игри  с игрални автомати и игри в игрално казино.

Размер на данъка

  • за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него – 800 лв. на тримесечие;
  • за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за всяка игрална маса;
  • за друго игрално оборудване в казино – 5000 лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване;

          В случаите на спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на глава втора, раздел пети от Закона за здравето, съответният данък се дължи пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността.

Деклариране на данъка

Данъкът се декларира с подаване на данъчна декларация по образец в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Когато данъчно задълженото лице е чуждестранно юридическо лице, извършващо дейност в страната чрез място на стопанска дейност, в първата декларация за съответната година се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е над 10 на сто.

Данъчната декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на лицето.

Внасяне на данъка

Данъкът се внася в сроковете за декларирането му.

На основание чл. 242, ал. 2 от ЗКПО хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, организирани онлайн, се облага с корпоративен данък.

Отчетност

На основание чл. 219, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите на Националната агенция за приходите.

Данъчно задължените лица подават годишен отчет за дейността в срок от 1 март до 30 юни на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗКПО за невнесения в срок дължим данък се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 261 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 276 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не изпълни задължението си по чл. 219, ал. 5 (подаване на годишен отчет за дейността) се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 278 от ЗКПО актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

За повече информация: http://www.nap.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация