Данък върху хазартната дейност

Режимът на облагане с данък върху хазартната дейност  е регламентиран в чл.219-247 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

С данък върху хазартната дейност се облага:

1. Хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, което  е регламентирано с разпоредбите на чл. 235-241 от ЗКПО.

Обект на облагане

Хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга, се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

Данъчно задължени лица

Организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Данъчна основа

Увеличението на цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга .

Данъчна ставка

15 на сто

Деклариране на направените залози и данъка

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка по този раздел в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка по този раздел в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Внасяне на данъка

Данъкът върху хазартната дейност по този раздел се удържа и внася от оператора на телефонната или друга електронна съобщителна услуга в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта, и да представи пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението в цената на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.

2. Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, което   е регламентирано с разпоредбите на чл.242-247 от ЗКПО.

Обект на облагане

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.

Данъчно задължени лица

Организаторите на хазартни игри  с игрални автомати и игри в игрално казино.

Размер на данъка

  • за игрален автомат в игрална зала и игрално казино, съответно всяко игрално място от него - 500лв. на тримесечие;
  • за рулетка в казино за игрална маса - 22 000лв. на тримесечие за всяка игрална маса;
  • за друго игрално оборудване в казино - 5000лв. на тримесечие за всяко игрално оборудване;

Деклариране на данъка

Данъкът се декларира с подаване на данъчна декларация по образец в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

Данъчната декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на лицето. 

Внасяне на данъка

Данъкът се внася в сроковете за декларирането му.

На основание чл. 242, ал. 2 от ЗКПО хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино,  организирани онлайн се облага с корпоративен данък.

Данък върху помощните и спомагателни дейности

По смисъла на § 1, т. 16 от ДР на Закона за хазарта "Помощни и спомагателни дейности" са обслужващите дейности на организаторите на хазартни игри, като поддръжка и ремонт на собствено игрално оборудване, публикуване, излъчване и издаване на информация, която не представлява реклама и е във връзка с дейността, кафе-бар и други подобни.

На основание чл.241 във връзка с чл.219, ал.3 от ЗКПО приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта при игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга се облагат се с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто.

Данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице и се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Отчетност

На основание чл. 219, ал.1 от ЗКПО  данъчно задължените лица са длъжни да водят подробна отчетност и да съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от органите по приходите на Националната агенция за приходите.

Данъчно задължените лица подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.9 от ЗКПО за невнесения в срок дължим данък се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 261 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 276 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не изпълни задължението си по чл.219, ал.4 (подаване на годишен отчет за дейността) се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.278 от ЗКПО актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

За повече информация: http://www.nap.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация