Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данък при придобиване на имущества по дарение

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение е регламентиран в чл. 44 - 51 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение.

Не се облагат с данък

Имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи, не се облагат.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях, придобити по давност,  се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка - по последната, съгласно приложение към закона;
 • чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
 • ценните книжа - по пазарна стойност;
 • останалите движими вещи и права – по пазарна стойност.

Данъчни ставки             

При дарение на имущество, както и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинският съвет с наредба, както следва:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца - от 0,4 до 0,8 на сто;
 • при дарение между лица извън посочените - от 3,3 до 6,6 на сто.

Освобождаване от данък

Освобождават се от данък:

 • придобитите имущества от:
 1. държавата и общините;
 2. образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и социалните и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;
 3. Българския червен кръст;
 4. национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
 5. фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
 6. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
 7. законно регистрираните вероизповедания в страната за храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени.
 • даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 • даренията с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
 • даренията за юридически лица с нестопанска цел, получаващи субсидии от централния бюджет;
 • даренията за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност за получените и предоставени дарения;
 • обичайните подаръци;
 • имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
 • даренията в полза на народните читалища;
 • безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Освобождава се от данък полученото имущество по чл. 48, ал. 1 от ЗМДТ, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.

Деклариране на данъка

При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, лицата, получили имуществото, подават декларация за облагането му с данък в двумесечен срок от получаването му.

Не се подава декларация:       

 • за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи;
 • при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти;
 • за получените обичайни подаръци;
 • за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
 • за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес (седалището) на данъчно задълженото лице.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка при придобиване на имущество по дарение се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация