Данък при придобиване на имущества по дарение

Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение е регламентиран в чл.44-51 от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение.

Не се облагат с данък

Имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи, не се облагат.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са приобретателите на имущества.

Данъчна основа

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява както следва:

 • недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценява по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка - по последната, съгласно приложение към закона.
 • чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
 • ценните книжа - по пазарна стойност;
 • превозните средства - по застрахователна стойност.

Данъчни ставки

При дарение на имущество, както и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинският съвет с наредба, както следва:

 • при дарение между братя и сестри и техните деца - от 0,4 до 0,8 на сто;
 • при дарение между лица извън посочените - от 3,3 до 6,6 на сто.

Освобождаване от данък

Освобождават се от данък:

 • придобитите имущества от:

1. държавата и общините;

2. образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

3. Българския червен кръст;

4. национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

5. фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

6. лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения;

7. законно регистрираните вероизповедания в страната за храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

 • даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
 • даренията с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
 • даренията за юридически лица с нестопанска цел, получаващи субсидии от централния бюджет, както и регистрирани в Централния регистър за осъществяване на обществено полезна дейност, за получените и предоставени дарения;
 • обичайните подаръци;
 • даренията в полза на народните читалища;
 • безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

Деклариране на данъка

При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот  и моторните превозни средства, лицата, получили имуществото, подават декларация за облагането му с данък в двумесечен срок от получаването му.

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи.

Внасяне на данъка

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес (седалището) на данъчно задълженото лице.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка при придобиване на имущество по дарение се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация