Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данък върху застрахователните премии

Режимът на облагане с данък върху застрахователните премии е регламентиран в Закона за данък върху застрахователните премии в сила от 01.01.2011 г.

Обект на облагане

С данък върху застрахователните премии се облагат застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи.

Застрахователни премии, освободени от облагане

Освободени от облагане са застрахователните премии по договорите за презастраховане и ретроцесия, застраховка "Живот" и рента, женитбена и детска застраховка, застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, постоянна здравна застраховка, изкупуване на капитал, допълнителна застраховка, товари по време на международен превоз, застраховките на летателни апарати и плавателни съдове, както и гражданската отговорност свързана с притежаването и използването на такива, застраховките на товари при международен превоз.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са:

  • Застрахователи, регистрирани како акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, регистрирани по Търговския закон и лицензирани при условията и по реда на Кодекса за застраховането.
  • Застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
  • Данъчни представители, определени от застрахователите, работещи при условията на свободата на предоставяне на услуги, които да ги представляват във връзка със спазване на задълженията по закона.

Данъчно събитие

Данъчно събитие е получаването на застрахователна премия от застраховател по сключен облагаем застрахователен договор, като при разсрочено плащане на застрахователната премия всяко получаване на част от застрахователната премия се смята за отделно данъчно събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която застрахователят получи застрахователната премия.

Данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие

Данъчна основа

Данъчната основа за облагане с данък върху застрахователните премии е застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор. При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената от застрахователя част от застрахователната премия.

Данъчната основа се увеличава с възстановените бонуси и отстъпки на застрахователя по облагаем застрахователен договор. В данъчната основа не се включват предоставените бонуси и отстъпки от застрахователната премия, когато се предоставят на застрахования с плащането на застрахователната премия.

Данъчна ставка

Данъчната ставка е 2 на сто.

Определяне размера на данъка

Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по данъчната ставка.

Данъчен период

Данъчният период за определяне на дължимия данък върху застрахователните премии е календарния месец.

Дължим данък за данъчния период

Дължимият данък за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от застрахователя за данъчния период, и общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през този данъчен период. Общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през данъчния период се определя, като сумата на вече обложените застрахователни премии, които са върнати през този данъчен период, се умножава по 2%.

Деклариране на данъка

Застрахователите подават данъчна декларация по образец за предходното календарно тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията им.

Данъчните представители и застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги подават еднократно и данъчна декларация по образец за първия данъчен период, за който се дължи данък, в срок до края на следващия месец.

Внасяне на данъка

Дължимият данък за данъчния период се внася ежемесечно от застрахователите в срок до края на следващия месец в приход на републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите  по регистрацията им.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.17 от Закона за данък върху застрахователните премии за невнесения в срок дължим данък се дължи лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл.20 от Закона за данък върху застрахователните премии, данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица, в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000 до 4000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за данък върху застрахователните премии, актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

За повече информация: http://www.nap.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация