Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Туристически данък

Режимът на облагане с туристически данък е регламентиран в чл. 61р - 61т от Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С туристически данък се облагат нощувките.

По смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗМДТ „Нощувки“ са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

По смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗМДТ „Места за настаняване“ са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

Данъчни ставки

Размерът на данъка се определя с наредба на общинския съвет в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма.

Как се определя данъкът?

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен от общинския съвет. 

Деклариране на данъка


Съгласно разпоредбата на чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година.

Внасяне на данъка


Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 

Администриране на туристическия данък


Установяването, обезпечаването и събирането на туристическия данък се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Санкции


Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на туристическия данък.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация