Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данък върху дейността от опериране на кораби

Режимът на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби е регламентиран в чл. 254-260 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Лицата, извършващи морско търговско корабоплаване могат да изберат дейността им от опериране на кораби да се облага с данък върху дейността от опериране на кораби вместо с корпоративен данък.

Съгласно разпоредбата на чл. 218, ал.2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

По смисъла на § 1, т.41 от ДР на ЗКПО „Дейности от опериране на кораби" са:

а) осъществяването на морски превоз с кораби с нетен тонаж над 100 тона, отдаването им под наем, както и продажбата на кораби - предмет на тонажно облагане, които са придобити не по-малко от 5 години преди продажбата им;

б) превози по суша, свързани с морския превоз, административни и застрахователни услуги и други услуги, предоставени на клиентите във връзка с осъществяване на морския превоз;

в) финансови операции и курсови разлики, свързани с управлението на оборотния капитал, използван за оперирането на кораби;

г) извънредни дейности, свързани с оперирането на корабите, които не попадат в обхвата на букви "а" - "в" и оборотът от тях не надхвърля 0,25 на сто от оборота от дейностите по букви "а" и "б";

д) дейности по управление на кораби въз основа на договори за управление съгласно чл. 225а, т. 1 - 7, 9 и 10 от Кодекса на търговското корабоплаване."

Условия за ползване на режима на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби

Данъчният режим може да се ползва от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато отговарят на следните условия :

 1. са дружества, регистрирани по Търговския закон, или места на стопанска дейност на дружество, което е установено за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - членка на Европейското икономическо пространство, съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за установено за данъчни цели в друга държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство;
 2. оперират със собствени или наети кораби, както и отдават под наем кораби;
 3. не отказват обучението на стажанти на борда на корабите, с изключение на случаите, когато броят на стажантите в рамките на една година превишава един на 15 офицери, плаващи на корабите;
 4. комплектуват екипажите си с български граждани или с граждани на други държави - членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
 5. най-малко 60 на сто от нетния тонаж на оперираните кораби е от кораби, които плават под българско знаме или знаме на друга държава - членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство.
 6. осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на международните конвенции и правото на Европейския съюз относно безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и условията на живот и труд на борда на кораба.

Данъчният режим може да се ползва от и от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато управляват кораби въз основа на договори за управление и отговарят на следните условия:

 1. са дружества, регистрирани по Търговския закон, или места на стопанска дейност на дружество, което е установено за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - членка на Европейското икономическо пространство, съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за установено за данъчни цели в друга държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство;
 2. най-малко 60 на сто от нетния тонаж на управляваните кораби да е от кораби, които плават под българско знаме или знаме на друга държава-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
 3. осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на международните конвенции и правото на ЕС относно безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и условията на живот и труд на борда на кораба;
 4. повече от половината от административния брегови персонал или от екипажа е съставен от български граждани или граждани на други държави-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
 5. поне две трети от тонажа на управляваните кораби се управлява от дружества, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Режимът на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби не се прилага за следните кораби:

 1. морски кораби с нетен тонаж под 100 тона;
 2. риболовни кораби;
 3. кораби за развлечения, с изключение на пътническите кораби;
 4. кораби, които данъчно задължените лица са предоставили за управление или по договор за беърбоут чартър, с изключение на случаите, когато са предоставени на държавата;
 5. инсталации за добив на подземни богатства, нефтени платформи и кораби, извършващи драгажни дейности и дейности по теглене и влачене.

Право на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби

Правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби се упражнява от лицата чрез подаване на декларация по образец, утвърден от министъра на финансите в срок до 31 декември на годината, преди данъчната година от която данъчно задължените лица са избрали да се облагат с този данък. Съгласно разпоредбата на чл. 254, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане данъчно задължените лица, избрали да се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби, се облагат с този данък за срок не по-кратък от 5 години.

В декларацията по чл. 259, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби, лицата декларират данъчната година, от която избират да започнат облагането с този данък.

Определяне на данъчната основа

Съгласно разпоредбата на чл. 257 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчната основа за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби се определя както следва:

Данъчна основа за кораб за един ден в експлоатация 

Нетен тонаж на  кораба

Определяне на данъчната основа

за кораб с нетен тонаж до 1000 тона

3,50 лв. за всеки започнати 100 тона

за кораб с нетен тонаж от 1001 до 10 000 тона

35 лв. плюс 3,00 лв. за всеки започнати 100 тона над 1000 тона

за кораб с  нетен тонаж от 10 001 до 25 000 тона

305 лв. плюс 2,50 лв. за всеки започнати 100 тона над 10 000 тона

за кораб с нетен тонаж над 25 001 тона

680 лв. плюс 1,00 лв. за всеки започнати 100 тона над 25 000 тона

 

Данъчна основа за кораб за календарната година

Данъчната основа за кораб за календарната година се определя, като данъчната основа за съответния кораб за един ден в експлоатация се умножи по дните в експлоатация на съответния кораб през календарната година.

Данъчна основа за определяне на данъка върху дейността от опериране на кораби

Данъчната основа за определяне на данъка върху дейността от опериране на кораби представлява сумата от данъчните основи определени за всички кораби, подлежащи на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

Данъчна ставка

Данъчната ставка на данъка върху дейността от опериране на кораби  е 10 на сто.

Деклариране на данъка

Лицата, прилагащи режима на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби, декларират дължимия данък с годишна данъчна декларация по образец в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация им. С годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Внасяне на данъка

Дължимият данък върху дейността от опериране на кораби се внася  в срок до 30 юни на следващата година.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗКПО за невнесения в срок дължим данък се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 261 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 276 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 259, ал.3 от ЗКПО (за подаване на годишен отчет за дейността) се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл.277 от ЗКПО, лицата приложили режима на облагане с   данък върху дейността от опериране на кораби, които не отговорят на условията даващи им право на избор се наказват с имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 40 000 до 60 000 лв.

В случаите на констатиране на горепосоченото административно нарушение, лицата нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок от 5 години.

Съгласно разпоредбата на чл. 278 от ЗКПО актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

За повече информация: http://www.nap.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация