Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

Режимът на облагане с данък върху приходите на бюджетни предприятия е регламентиран в чл. 248-253 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Обект на облагане

С данък върху приходите на бюджетни предприятия се облагат приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са бюджетните предприятия.

По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството "бюджетни предприятия" са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси, включително Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, държавните висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Данъчна основа

Данъчната основа за определяне на данъка върху приходите е годишна и включва приходите на бюджетното предприятие от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, начислени през съответната година.

Данъчни ставки

Данъчната ставка на данъка върху приходите на общините е 2 на сто.

Данъчната ставка на данъка върху приходите за всички останали бюджетни предприятия е 3 на сто.

Деклариране на данъка

Когато подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година, бюджетните предприятия подават годишна данъчна декларация по образец в срок от 1 март до 30 юни на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията им.

С годишната данъчна декларация се подава годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО това е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Внасяне на данъка

Данъкът върху приходите, определен върху годишната данъчна основа, се внася от бюджетните предприятия в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от ЗКПО за невнесения в срок дължим данък се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Съгласно разпоредбата на чл. 261 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 276 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл.252, ал.2 от ЗКПО (за подаване на годишен отчет за дейността) се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 278 от ЗКПО актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

За повече информация: http://www.nap.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация