Данък върху превозните средства

Режимът на облагане с данък върху превозните средства  е регламентиран в чл.52-61 от  Закона за местните данъци и такси.

Обект на облагане

С данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, корабите, вписани в регистрите на българските пристанища, и въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър за гражданските въздухоплавателни средства.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са собствениците на превозните средства (физически или юридически лица).

Данъчна основа

Общинският съвет определя с наредбата по чл.1, ал. 2 от ЗМДТ размера на данъка за всеки вид превозно средство:

 • леки автомобили - за киловат, съобразно мощността на двигателя и при прилагане на коефициент за годината на производство;
 • ремаркета на леки автомобили - за брой;
 • мотопеди (за брой) и мотоциклети (за брой, в зависимост от обема на двигателя);
 • триколки - за брой, на база общо тегло;
 • автобуси - за брой, в зависимост от броя на местата за сядане в автобуса;
 • товарни автомобили до 12 тона - за тон товароносимост;
 • седлови влекач и влекач за ремарке - за брой, в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача;
 • специализирани строителни машини, автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите - за брой;
 • автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона - за брой;
 • трактори - за брой, в зависимост от мощността на двигателя;
 • други самоходни машини - за брой;
 • моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движение по пътищата - за брой;
 • товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона - за брой, в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването;
 • кораби - за тон товароносимост, в зависимост от регистъра, в който са вписани;
 • джетове - за брой;
 • ветроходни и моторни яхти - за тон товароносимост;
 • скутери - за киловат от мощността;
 • влекачи и тласкачи - за киловат от мощността;
 • речни несамоходни плавателни съдове - за тон максимална товароподемност;
 • самолети - за тон максимално излетно тегло;
 • параплани - за брой;
 • делтаплани - за брой;
 • мотоделтаплани - за брой;
 • свободни балони - за брой;
 • планери - за брой.

Освобождаване от облагане

Освободени  от данък върху превозните средства са:

 • превозните средства на държавни и общински органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;
 • превозните средства на дипломатически представителства и консулства при условията на взаимност;
 • превозните средства на Българския Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
 • електрическите автомобили;
 • лекият автомобил, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 kW;
 • превозните средства, на които е прекратена регистрацията (данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията);
 • излезлите от употреба моторни превозни средства, за които с нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване (данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване).

Данъчни облекчения

Предвидени са  данъчни облекчения за:

 • превозние средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" - данъкът се заплаща с от 20 до 40 на сто намаление по решение на общинския съвет;
 • превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологичните категории „Евро 3" и „Евро 4" - данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
 • превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологичните категории „Евро 5" и „Евро 6" - данъкът се заплаща с 60 на сто намаление;
 • автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" - данъкът се заплаща с 40 на сто намаление;
 • автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" - данъкът се заплаща с 50 на сто намаление;
 • автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините - данъкът се заплаща в размер 10 на сто от определения размер, при условие, че не се използва за други цели.

Екологичните категории се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Срокове за подаване на декларации

Съгласно разпоредбата на чл.54 от ЗМДТ собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.

Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в двумесечен срок.

При подаване на декларацията собственикът представя документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.

Внасяне на данъка

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • от 1 март до 30 юни и
 • до 30 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на дължимия данък.

Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите когато собствениците нямат постоянен адрес или седалище на територията на страната - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Администриране на данъка

Установяването, обезпечаването и събирането на данъка върху превозните средства се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Санкции

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

При неспазване на разпоредбите на ЗМДТ за данъка върху превозните средства на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв (чл.127, ал.1).

Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.2 от ЗМДТ не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъка върху превозните средства.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация