Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Сигнали за нередности по проекти на ЕС

Основна задача при управление на средствата от Европейския съюз е защитата на финансовите интереси на общността чрез прозрачност на процедурите за управление и контрол на предоставената помощ. Подаването на сигнали за  НЕРЕДНОСТИ, СЪМНЕНИЯ ЗА ИЗМАМИ , ИЗМАМА, КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ във връзка с изпълнението на проекти, програми и инвестиции, финансирани от фондове и инструменти на Европейския съюз, е предпоставка за предприемане на нормативно определени действия. Навременното разкриване и докладване са част от мерките за противодействие на измами, корупция и конфликт на интереси, при което се разчита изключително много на активната гражданска позиция на всеки член от обществото.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г.) в Министерството на финансите са определени отговорни служители по нередностите и техни заместници в дирекциите „Национален фонд“ и „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.

Дирекция „Национален фонд“ изпълнява функциите на Сертифициращ орган по следните програми:

 1. Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020;
 2. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020;
 3. Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020;
 4. Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020;
 5. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020;
 6. Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020;
 7. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;
 8. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020;
 9. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020;
 10. Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020: Република България – Република Сърбия, Република България – Република Турция, Република България – бивша Югославска република Македония;
 11. Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, за програмен период 2007-2013;
 12. Двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС за период 2007-2013 г. между Република България – бивша Югославска република Македония, Република България – Република Сърбия и Република България – Република Турция.

Дирекция „Национален фонд“ изпълнява функциите на Счетоводен орган по следните програми:

 1. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027;
 2. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027;
 3. Програма „Конкурентоспособност и иновации на предприятията“ 2021-2027;
 4. Програма „Околна среда“ 2021-2027;
 5. Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027;
 6. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“;
 7. Програма „Образование“;
 8. Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027;
 9. Програма „Техническа помощ“ 2021-2027;
 10. Двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз за програмен период 2021-2027: Интеррег IV-A ИПП България – Сърбия, Интеррег IV-A ИПП България – Северна Македония и Интеррег IV-A ИПП България – Турция.

Повече информация по горепосочените програми можете да получите от интернет страниците на Управляващите органи на програмите. Допълнителна информация относно управлението на Програмите, както и интернет страниците на Управляващите органи можете да намерите на адрес: http://www.eufunds.bg/

Дирекция „Национален фонд“ изпълнява функциите на Координиращо звено на национално равнище за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, за извършването на проверки и контрол на изпълнението на инвестициите.

Повече информация по Плана за възстановяване и устойчивост можете да получите на адрес: https://www.nextgeneration.bg/#two, както и на интернет страниците на отговорните за изпълнението на инвестициите по Плана ведомства и организации, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции (Oбн., ДВ, бр. 54 от 12.07.2022 г.).

Дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ администрира нерeдностите по пред-присъединителния инструмент Програма ФАР, Преходния финансов инструмент и Инструмента Шенген.

Институции, към които можете да изпращате своите сигнали

Сигнали за нередности по горепосочените програми могат да се подават на интернет-страниците на Управляващите органи на програмитеведомства и организации, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от ПМС № 157/2022 г., във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, както и до дирекция „Национален фонд“ чрез попълване на специална форма ТУКили на имейл Embedded Image

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама или измама, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС. Устни или писмени сигнали могат да бъдат подавани и анонимно.

В съответствие със законодателството на ЕС лицата, които сигнализират за нередности и измами, следва да бъдат защитени (Съобщение на Комисията (SEC/2004/0151) от 06.02.2004 г., Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза(OB, L 305 от 26.11.2019 г.). На национално ниво тази защита е уредена в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г.).

Постъпилите сигнали се регистрират в деловодната система на администрацията.

Подадените сигнали ще бъдат разгледани според компетенциите на дирекциите. Всеки сигнал за нередност, подозрения за измама или измама, който не се отнася до дейността на тези дирекции, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес, а в случаите на сигнал за измама, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, касаещ инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост, до компетентния да извърши проверка орган. Служителите на структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми на ЕС, са задължени да подават сигнали за нередности до ръководителя на структурата и/или до компетентното вътрешно звено, отговорно за проверката на получените сигнали в съответната институция.

За максимално бърза реакция по сигнала и предприемане на последващи мерки е препоръчително предоставянето на достатъчно подробна информация от Ваша страна относно фактите, които са Ви известни. Сигналът да дава, като минимум, ясна референция за конкретния проект/инвестиция, финансиращата програма/инструмент, административното звено и описание на нередността.

При наличие или съмнение за участие на някой от ръководителите на посочените дирекции в нередността, за която се подава сигналът, можете да подадете сигнал за нередности през деловодството на Министерството на финансите или на електронна поща: , подписан с универсален електронен подпис директно до:

 • Министъра на финансите;
 • Ресорния заместник-министър в Министерство на финансите;

или до:

Подаване на сигнал за нередност

Подайте своя сигнал за нередност до:

 • "Национален фонд" – дирекцията носи отговорност за администриране на нередности, касаещи дейността на самата дирекция.

След подаване на сигнал за нередност, системата генерира входящ номер и код за достъп. Запазете тези данни, ако желаете да проследите статуса на сигнала си по-късно.

Нормативна уредба

Нормативни актове, с които се уреждат процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз:

Правила за администриране на сигнали по Плана за възстановяване и устойчивост:

Система за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост

Политика на дирекция „Национален фонд“ за борба с измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и мерките за докладване и коригиране на сериозни нередности в Системата за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост https://www.minfin.bg/bg/1573

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация