Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Програма за подкрепа на структурни реформи

Програма на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи

На 1 юли 2015 г. към Генералния секретариат на ЕК бе създадена Служба за подкрепа на структурни реформи (СПСР). Службата осигурява техническа подкрепа на държавите членки (ДЧ) в сътрудничество с други служби на Комисията за създаване на институционален и административен капацитет, необходим за разработване и изпълнение на политики в подкрепа на създаването на работни места и постигането на устойчив растеж. Службата има мандат да прилага инструмента за структурни реформи в контекста на Европейския семестър. В тази връзка, част от работата й е да подпомага изпълнението на специфичните за страните препоръки на Съвета на ЕС и ефективното и ефикасно използване на структурните и инвестиционните фондове.

Предоставяната от СПСР техническа подкрепа за ДЧ ще се финансира от създадената за целта Програма за подкрепа на структурни реформи (ППСР), с финансов пакет за периода 2017-2020 г. в размер на 142.8 млн. евро. Регламентът (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент ина Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа наструктурните реформи за периода 2017 - 2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 подробно дефинира областите за подпомагане на ДЧ, дейностите, които могат да бъдат финансирани, както и различните форми за получаване на финансова подкрепа. Разходите са изцяло за сметка на ППСР и не се изисква национално финансиране.

Държава членка, която желае да получи подкрепа по Програмата, следва да подаде до СПСР списък с приоритизирани искания до 31 октомври на съответната година. Цялостният процес за участие в ППСР е регламентиран с Решение № 396 на МС от 20 юли 2017 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи врамките на Европейския семестър. След като исканията за подкрепа бъдат одобрени от СПСР, Службата съвместно със съответната институция избират изпълнител на дейностите.

На национално ниво дирекция „Икономическа и финансова политика" в Министерството на финансите е определена за Координационно звено по прилагането на ППСР, което да осигурява взаимодействието между СПСР и националните институции.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация