Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Инструмент за техническа подкрепа (правоприемник на Програма за подкрепа на структурни реформи, считано от 2021 г.)

 

С одобрения на 10 февруари 2021 г. Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година за създаването на Инструмента за техническа подкрепа за периода 2021-2027 г. (ИТП) се създаде самостоятелен инструмент за техническа помощ, който да е на разположение на всички държави членки като приемник на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР). Той ще подпомага държавите членки при провеждането на институционални, административни и стимулиращи растежа и укрепващи устойчивостта структурни реформи. Генерална дирекция “Реформи“ (DG REFORM) на ЕК осигурява техническа подкрепа на държавите членки (ДЧ) в контекста на прилагането на Европейския семестър.

Техническата подкрепа за ДЧ ще се финансира от ИТП с финансов пакет за периода 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. в размер на 864 млн. евро. В Регламента подробно са дефинирани областите за подпомагане на ДЧ, дейностите, които могат да бъдат финансирани, както и различните форми за получаване на финансова подкрепа. Разходите са изцяло за сметка на ИТП и не се изисква национално съфинансиране.

Държава членка, която желае да получи подкрепа по Инструмента, следва да подаде списък с приоритизирани искания до Генерална дирекция „Реформи“ до 31 октомври на съответната година, освен ако не е посочено друго в рамките на допълнителните специални покани за искания.

За кандидатстване по Инструмента следва да бъде подготвено искане за подкрепа, което задължително следва да бъде придружено с Декларация за неналичие на двойно финансиране, разписана от лице, което има право да представлява и управлява съответната административна структура (задължителните документи са налични по-долу).

Цялостният процес за участие е регламентиран с Решение № 90 на МС от 1 февруари 2023 г., изменящо Решение № 667 на МС от 14 септември 2021 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурни реформи в рамките на Европейския семестър. Министерският съвет приема списък на приоритизираните искания за получаване на подкрепа до 15 октомври, и след това го представя на Европейската комисия. След като исканията за подкрепа бъдат одобрени от Генерална дирекция „Реформи“, Дирекцията съвместно със съответната институция избират изпълнител на дейностите. 

На национално ниво дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи" в Министерството на финансите е определена за Координационно звено по прилагането на Програмата за подкрепа на структурни реформи и съответно на ИТП, което да осигурява взаимодействието между Генерална дирекция „Реформи“ и националните институции. 

От 2017 г. насам в България са завършени успешно или продължават да се изпълняват редица проекти в различни области, които допринасят за преодоляването на различни структурни предизвикателства.

 

Нормативни документи и времеви график: 

Задължителни документи за кандидатстване:

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация