Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дефиниции

1. „Нередност" съгласно  чл. 2 (36) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (EС) 1303/2013 и от чл.1 (2) от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) No 2988/95 на Съвета относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, като по смисъла на чл. 2 (36) от Регламент (EС) 1303/2013, означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза, като отчете неправомерен разход в него.

2. „Съмнение за измама" е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така, както е посочено в член 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности "по отношение на разходите" е всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:

а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейския съюз или от бюджети, управлявани пряко от Европейския съюз или от негово име;

б) прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия ефект;

в) разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати такива средства за цели, различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

3. „Измама", по смисъла на чл. 1 от Конвенцията от 1995 година, изготвена въз основа на чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита финансовите интереси на Европейските общности, означава:

-      по отношение на разходите, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:  използване или представяне на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности; - укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат; - използване на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

-      по отношение на приходите, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: - използване или предоставянето на фалшиви, грешни, или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от ли от името на Европейските общности; - укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия ефект; - злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация