Дирекция „Национален фонд”

Директор на дирекция еМануела Милошева
Мануела Милошева

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2782, 9859 2790

e-mail: Embedded Image

Функции

Дирекция "Национален фонд"  изпълнява функциите на Сертифициращ орган и Орган, отговорен за получаване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС през програмен период 2007-2013 г., от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за програмен период 2014-2020 г. и по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз през програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014-2020 г.
Дирекция „Национален фонд" е Сертифициращ орган, отговорен  за финансовото управление на помощта, предоставена на България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и по Норвежкия финансов механизъм както и за сертифицирането на разходите по програмите към Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ).
Дирекцията изпълнява функциите на Разплащателен орган, отговорен за упражняването на финансов контрол върху разходването на средствата от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Функциите на дирекцията са определени в чл. 27 от Устройствения правилник на Министерството на финансите, Решения на Министерския съвет № 988/27.12.2005 г., № 792/17.12.2013 г., № 523/31.07.2007 г. и № 156/21.03.2014 г.
Дирекцията е централен съкровищен орган, който управлява финансовата помощ, предоставена на Република България от Европейската общност по пред-присъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД. Тези функции се изпълняват по силата на подписания през 1999 г. между правителството на Република България и Европейската комисия Меморандум за разбирателство за създаване на Национален фонд (обнародван в ДВ, бр. 37 от 22 април 1999 г.).

История
Национален фонд е структура, създадена през 1999 г., в рамките на министерствата на финансите на всяка от дванадесетте страни, присъединили се към Европейския съюз при последните две разширяване на съюза, както и в страните, които са в процедура по присъединяване към ЕС.
Чрез създаването на Национален фонд във всяка страна-кандидат за членство в ЕС се цели изграждането на централен съкровищен орган, който да осигурява прилагане на принципите на добро финансово управление по отношение на фондовете от ЕС и кореспондиращото национално съ-финансиране.

Задачи на дирекцията във връзка с ролята й на Сертифициращ орган и Орган, отговорен за получаване на средствата от Европейския съюз:

  • Осъществява сертифициране пред Европейската комисия на разходите по оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, двустранните програми за трансграничено сътрудничество по външните граници на ЕС, Инструмента Шенген и пред Офиса на Финансовия механизъм на разходите по Финансовия инструмент на Европейското икономическо пространство;
  • Подготвя и изпраща на Европейската комисия сертификат, отчет за разходите и заявление за плащане по всяка оперативна програма, на база на които ЕК възстановява направените от Р България разходи по Структурните фондове и Кохезионния фонд;
  • Одобрява лимити за разходите, в рамките на които Управляващите органи извършват плащания към бенефициентите;
  • Изпълнява функциите, свързани с годишната бюджетна процедура по отношение на средствата от Европейския съюз.

Във връзка с функциите на дирекцията по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС са издадени указания на Министъра на финансите, които могат да бъдат разгледани тук.
Информация за финансовото изпълнение по оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
Задачи на дирекцията в процеса на управление на средствата по пред-присъединителните програми на ЕС, включително програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94):  

  • Управлява средствата, отпускани за страната от Европейския съюз по пред-присъединителните инструменти (ФАР, ИСПА/Кохезионен фонд, Регламент 1164/94 и САПАРД);
  • Осигурява кореспондиращо национално съ-финансиране;
  • Одобрява лимити за разходите, в рамките на които Изпълнителните агенции по ФАР и Агенция САПАРД, както и Управляващите органи по Кохезионен фонд /Регламент 1164/94/ИСПА извършват плащания по сключените от тях договори с бенефициентите;
  • Осъществява функциите на Компетентен орган по програма САПАРД, отговарящ за издаването, наблюдението и отнемането на акредитацията на САПАРД Агенция в България.

Информация за финансовото изпълнение по пред-присъединителните програми на ЕС:

Структура 
Дирекция "Национален фонд" се състои от четири отдела - „Сертификация и финансово управление на Европейския социален фонд", „Сертификация и финансово управление на Кохезионния фонд, „Сертификация и финансово управление на Европейския фонд за регионално развитие" и отдел „Счетоводна отчетност".