Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Председателството на Съвета на ЕС – приоритети, изпълнявани от МФ

Официален сайт

Съгласно Договора за функционирането на ЕС, всяка държава членка изпълнява шестмесечен мандат като Председателство на Съвета на Европейския съюз. Графикът се основава на равноправна ротационна система и е определен с Решение 2007/5/ЕО на Съвета от 1 януари 2007 г. По време на Председателството държавите членки имат възможност да демонстрират своите достижения и познания във всички области на европейските политики, както и своите преговорни умения.

Държавите членки, които осъществяват функциите на Председателство, работят в тясно сътрудничество в групи от по три държави членки, наречени „Трио”. „Триото“ определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма. Настоящото „Трио“ е съставено от председателствата на Естония, България и Австрия (юли 2017 – декември 2018 г.). От 1 януари до 30 юни 2018 г. България поема председателството на ЕС и така се ангажира да преследва приоритетите, обявени с одобрената от Министерския съвет в края на миналата година Програма на Българското председателство.

По-долу представяме приоритетите ни в областта на икономическите и финансови въпроси:

  • Икономическо управление

Българското председателство ще работи върху създаване на оптимални условия за силен икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз (ИПС), с акцент върху производителността, дългосрочната устойчивост на публичните финанси и ускорената икономическа конвергенция. Република България ще насърчи дискусиите, представени в стратегическите документи на ЕС за задълбочаване на ИПС.

  • Финансови услуги и финансови пазари

Ще насочим усилията си за постигане на политическо съгласие по мерките за намаляване на рисковете в банковата система и ще продължим работата по законодателното предложение за създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на Банковия съюз. Българското председателство ще продължи работата по изграждането на Съюза на капиталовите пазари и ще продължи дискусиите по законодателните предложения за облекчаване на задълженията за клиринг и докладване, по изграждането на рамката за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти и прегледа на надзора върху тях, както и по изискванията относно централните контрагенти от трети държави. България ще продължи работата по законодателното предложение за създаване на пан-европейски пенсионен продукт с цел постигане на максимален напредък, както и ще стартира дискусиите по същество по прегледа на Европейската система за финансов надзор и по предложението за въвеждане на нов пруденциален режим за инвестиционните посредници.

  • Данъчно облагане

Насърчаването на инвестициите, осигуряването на устойчив икономически растеж и гарантирането на лоялна конкуренция в рамките на Единния пазар, чрез справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративните печалби, генерирани в ЕС и предотвратяване на възможностите за агресивно данъчно планиране при увеличаване на прозрачността свързана с данъците, ще бъде основен приоритет на Българското председателство.

Постигането на единно европейско ДДС пространство по отношение на трансграничната търговия със стоки между държавите членки и използването на ефективни инструменти за интегрирано управление на ДДС, при засилено административно сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки за ограничаване на ДДС измамите е другият основен приоритет на Председателството.

  • Бюджет на ЕС

Отдавайки голямо значение на въпроса за стабилните финанси на ЕС, Българското председателство предвижда инициативи за продължаване на дебата за Многогодишната финансова рамка след 2020 г. Преди публикуването на предложението на Европейската комисия по МФР Българското председателство ще домакинства конференция на тази тема. Сред основните теми за дискусия ще бъдат възможностите за модерно управление на традиционните политики на ЕС и тяхното успешно комбиниране с новите предизвикателства в европейски и глобален план.

В областта на годишния бюджет на ЕС Българското председателство ще работи за навременното приемане на препоръките на Съвета за освобождаване от отговорност на Комисията по изпълнението на бюджета за 2016 г. и за подготовката на бюджетни насоки за реалистичен бюджет за 2019 г. Председателството ще се стреми към ефективно изпълнение на годишния бюджет за 2018 г.

  • Митнически съюз

В изпълнение на очертаните от „Триото“ приоритети, Председателството се ангажира да осигури приемственост, устойчивост и напредък по реформите в управлението на Митническия съюз. В контекста на 50-годишнината от създаването на Митническия съюз на ЕС, темата за обмен на информация с трети страни ще бъде приоритетна. Ще бъдат водени дискусии и по няколко основни теми, сред които са внедряване на предвидените в Митническия кодекс на Съюза ИТ-системи и управлението на Митническия съюз. Ще продължат дейностите, свързани с международното сътрудничество в митническата област и съвместните митнически операции.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация