Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Мерки, произтичащи от членството на България в ЕС

План за действие за 2008 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз

 

ФЕВРУАРИ

 • Приемане на Решение на МС за изменение и допълнение на ПМС № 121 от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по програма ФАР на Европейския съюз. Проектът на ПМС е приет по време на заседание на МС, проведено на 20 март 2008 г.

Отговорни институции: МФ.
ИЗПЪЛНЕНА

 • Приемане на Решение на МС за изменение и допълнение на ПМС № 182 от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът на ПМС е приет от МС на заседание, проведено на 06.03.2008 г.

Отговорни институции: МФ.
ИЗПЪЛНЕНА

 • Приемане на Решение на МС относно условията и реда за командироване на лицата във връзка с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът на ПМС е преминал процедурата на междуведомствено съгласуване и предстои внасянето му за заседание на МС.

Отговорни институции: МФ.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

МАРТ

 • Изграждане на Авариен център за митническите информационни системи.
  Подготвена е документация за процедура по възлагане на обществена поръчка за проектиране на центъра.

Отговорни институции: МФ, АМ.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.
  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове е обнародвана в ДВ, бр. 29 от 18.03.2008 г.

Отговорни институции: КФН, МФ.
ИЗПЪЛНЕНА

ЮНИ

 • Развитие на процеса на компютъризация по администрирането на акцизите. Стартира изпълнението на проекта. Проведени са срещи с изпълнителя за детайлизиране на потребителските изисквания. Изготвен е детайлен план за изпълнението на проекта.

Отговорни институции: МФ, АМ.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.
  Със заповед № ЗМФ-255/27.02.08 министърът на финансите определи работна група за изготвяне на проект на ЗИД на Закона за независимия финансов одит.

Отговорни институции: МФ.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЕПТЕМВРИ

 • Разработване на методика за регистриране на чуждестранни лица.

Отговорни институции: НАП.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Разработване на процедури за обслужване на чуждестранни лица. 

Отговорни институции: НАП.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството. 

Отговорни институции: МФ.
ПРЕДСТОЯЩА

ОКТОМВРИ

 • Укрепване и подобряване на сътрудничеството и обмена на информация с органите, компетентни по прилагане на политики, свързани с контрола по вноса и износа на стоки и защита на потребителите.
  На 30.01.2008 г. бе подписано споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Агенция „Митници" и Национална лозаро-винарска камара. Изготвена е Инструкция за взаимодействие между АМ, НАП, АДВ и ДАДРВВЗ. Изготвена е съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката, регламентираща реда и начина за взаимодействие между Агенция „Митници" и дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" към МИЕ.

Отговорни институции: МФ, АМ.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Приемане на Решение на МС за приемане на Отчет за изпълнението и актуализация на Националната програма за реформи на Република България в съответствие с новия цикъл по Лисабонската стратегия (2008-2010 г.).

Отговорни институции: МФ, АИАП.
ПРЕДСТОЯЩА

НОЕМВРИ

 • Приемане на Решение на МС за актуализация на Конвергентната програма на България за периода 2008-2011 г.

Отговорни институции: МФ, АИАП.
ПРЕДСТОЯЩА

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
  В БНБ е създадена работна група за изготвяне на ЗИД на ЗКИ. 

Отговорни институции: МФ, БНБ.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕКЕМВРИ

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Република България е поела ангажимент за повишаване на ставките съгласно Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки до достигане на минималните на Общшонстта 2005-2013.

Отговорни институции: МФ, АМ.
ПРЕДСТОЯЩА

 • Изготвяне и внасяне в НС и приемане на Закон за платежните услуги (работно наименование).
  В БНБ е създадена работна група за изготвяне на проект на Закон за платежните услуги. Изготвена е таблица на съответствието на Директива 2007/64/ЕО с действащото законодателство в областта на плащанията.

Отговорни институции: МФ, БНБ.
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изпълнение на действията планирани за 2008 г. и необходими за изграждане на сигурни, интегрирани, оперативно съвместими и достъпни електронни митнически системи за обмен на данните, съдържащи се в митническите декларации и придружаващите ги документи.  

Отговорни институции: МФ, АМ.
ПРЕДСТОЯЩА

 • Стартиране на процедура за акредитация на Централната митническа лаборатория по изискванията на международен стандарт ISO 17025.

Отговорни институции: МФ, АМ.
ПРЕДСТОЯЩА

2008/2009

 • Изготвяне на отчет, обобщаващ докладите на министрите и ръководителите на ведомства за изпълнението на мерките и действията по НПР.
  В съответствие с РМС №416 от 18.06.2007 г., за министър-председателя бе изготвен първият отчет за изпълнение на заложените в Националната програма за реформи мерки и действия за последното тримесечие на 2007 г.

Отговорни институции: МФ, АИАП
В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация