Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

2018-03-09 "Следващата МФР: дистрибутивна, алокативна и стабилизираща функция"


БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ДОМАКИН НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ, ПОСВЕТЕНА НА СЛЕДВАЩАТА МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА

09.03.2018 г.

„Българското председателство на Съвета на ЕС планира процесът, свързан с преговорите по Многогодишната финансова рамка, да започне веднага след представянето й от Европейската комисия през май. Напредъкът по това досие е от изключително значение, тъй като е в интерес на всички европейски граждани. Затова ще работим усилено за постигане на максимален напредък на техническо ниво по законодателното предложение на ЕК в рамките на работните групи към Съвета“. Това заяви министърът на финансите и председател на Съвета ЕКОФИН Владислав Горанов при откриването на Конференцията на високо равнище – „Следващата многогодишна финансова рамка: дистрибутивна, алокативна и стабилизираща функция“. България е домакин на събитието, което се проведе съгласно приоритетните области на Министерството на финансите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

В рамките на първата сесия на форума се проведе експертна тематична дискусия, основни теми на която бяха подходящата комбинация от политики за ефективен разход на средства и възможните начини за приспособяване на текущата система на собствени ресурси към новата конюнктура. В панела участваха експерти от министерствата на финансите и на външните работи на държавите членки, представители на Европейската комисия, на Генералния секретариат на Съвета на ЕС и на водещи европейски неправителствени организации.

„Основното в бъдещите преговори за МФР ще бъде търсенето на балансите: между финансирането на новите предизвикателства и традиционните политики, между „гъвкавост“ и предсказуемост, а и с поглед към запазването на дългосрочния стратегически характер на инвестициите.  Трябва да заложим необходимата спойка за ЕС, за да имаме през май проект на една ефективна, справедлива и амбициозна Многогодишна финансова рамка.“ Това заяви заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев, който откри втория панел на събитието.

Изказване към участниците от висшето политическо ниво на конференцията направи комисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. В обръщението си той подчерта: „Обсъждането сега как да изглежда следващият дългосрочен бюджет на ЕС следва да спомогне за по-лесно постигане на споразумение след представянето на предложението. Бързото споразумение по бюджета за периода след 2020 г. е важно за ЕС. В противен случай  може да бъдат забавени 100 000 проекта, финансирани от ЕС, а стотици хиляди млади хора няма да се възползват от обмена по програма „Еразъм +“ през 2021 г. Не можем да допуснем това.“

В политическия дебат за бъдещето на публичните финанси на ЕС след 2020 г. участие взеха министри и заместник-министри на финансите и на външните работи от ЕС, както и представители на други институции, отговарящи за преговорите по МФР. В дискусията се включиха делегати от европейски институции, сред които Комисията за регионално развитие в Европейския парламент, Европейският комитет на регионите Европейската сметна палата, ЕК, ЕП, Генералният Секретариат на Съвета на ЕС, Народното събрание на Република България и на други водещи европейски институции и организации.

                              


ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ВИСОКО НИВО, НА ТЕМА „СЛЕДВАЩАТА МФР: ДИСТРИБУТИВНА, АЛОКАТИВНА И СТАБИЛИЗИРАЩА ФУНКЦИЯ“

09.03.2018 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие да ви посрещна с добре дошли на Конференцията, посветена на една от ключовите теми, както за Българското председателство на Съвета на ЕС, така и за бъдещето на Европейския съюз – дебатът за следващата Многогодишната финансова рамка (МФР). Това е инструментът, който след влизане в сила на Договора от Лисабон, се разви от междуинституционално споразумение в правно обвързващ акт.

Една от целите на днешната Конференция е детайлизирането на дискусията по темата за следващата МФР на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители, която се проведе на 23 февруари т.г., така че да се подпомогне Европейската комисия при изготвянето на предложението си за МФР след 2020 г., което очакваме в началото на месец май.

Свидетели сме на сериозните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, и поради тази причина, когато обсъждаме заедно бъдещето на Европа, темата за изграждането на финансовата рамка е основен приоритет не само на Българското председателство, но и на всички нас.

В сравнителни термини ролята на бюджета на ЕС е изключително ограничена, тъй като размерът му е равен на около 1 % от европейския БВП. Предоставянето на обществени блага и услуги исторически е предопределено да бъде основно функция на националната държава, но днес тази роля изглежда по-равномерно разпределена между различните нива на управление в ЕС. В това отношение европейският бюджет следва да търси добавената стойност. Така например, финансирането на научноизследователска и развойна дейност, на политиките по отбрана и миграция следва да става и чрез европейския бюджет, тъй като ползите от тях се проявяват на общоевропейско ниво.

Що се отнася до стабилизационната функция, по силата на договорите, тя също е концентрирана преобладаващо на национално ниво.

Госпожи и господа, бих искал да ви обърна внимание, че съгласно принципа на субсидиарност, преразпределителната функция е широко разпространена в рамките на държавите членки, но все още е ограничена на европейско равнище. Причината, поради която трябва да се повиши нейното значение, е и фактът, че фискалният капацитет варира в различните страни, вследствие на различните им равнища на доходите на глава от населението. Необходимо е да се гарантира, че по-бедните райони също могат да получат някои минимални стандарти в нивото на публичните услуги, така че потенциално равни възможности са предоставени на всички лица, граждани на Европейския съюз.

От друга страна, Европейският съюз се намира в период на икономически подем, в съчетание с подобряващи се условия на пазара на труда и благоприятни условия на финансиране и ние, вярвам, че с отговорен подход, както и с умерена и градивна политическа амбиция, можем да се справим с тези предизвикателства и да гарантираме общата финансова стабилност, постигането на дългосрочен растеж на икономиката, заетостта и доходите в Съюза.

Уважаеми госпожи и господа, бих искал да ви уверя, че Българското председателство ще се стреми да осигури гладкото протичане на процеса по преговорите за бъдещия бюджет на ЕС. Както споменах, един от настоящите приоритети на ЕС е също така и ключов за нашето Председателство. Ние ще работим усилено за постигане на максимален напредък на техническо ниво по законодателното предложение на Европейската комисия в рамките на работните групи към Съвета.

На база на постигнатия напредък по тези основни направления до момента очакваме ползотворна дискусия по тази важна за всички нас, като държави членки, тема и да насърчим провеждането на по-задълбочен дебат преди представянето на предложението на Комисията. Бих искал да ви информирам, че Българското председателство е планирало процесът, свързан с преговорите по Рамката, да започне веднага след нейното представяне. За тази цел работим съвместно с Австрийското и Румънското председателство, така че да осигурим приемственост и бърз напредък по това досие.

Уважаеми госпожи и господа, очертах пред вас основните насоки относно проведената до момента дискусия по темата за Многогодишната финансова рамка. Ключът към успешното й реализиране е и в активната и ползотворна комуникация между всички нас в Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент. Убеден съм, че градивното взаимодействие и диалог на всички европейски институции в този процес е решаващо.

Благодаря ви за вниманието!


 

БЪЛГАРИЯ Е ДОМАКИН НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ, ПОСВЕТЕНА НА СЛЕДВАЩАТА МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА

06.03.2018 г.

Министерството на финансите организира Конференция на високо равнище – „Следващата многогодишна финансова рамка: дистрибутивни, алокативни и стабилизиращи функции“. Събитието ще се проведе на 9 март в Националния дворец на културата в София, България. С провеждането на форума Българското председателство на Съвета на ЕС цели да осъществи плавен преход между обсъждането на темата за следващата МФР на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители, която се проведе на 23 февруари, и предложението на Европейската комисия за МФР след 2020 г., което се очаква да бъде публикувано в началото на май. По време на конференцията в София се предвижда дискусията да бъде фокусирана върху МФР в контекста на разпределителните и стабилизиращите функции на публичните финанси.

Конференцията на високо равнище ще се проведе в две сесии, като откриващите речи в началото им ще бъдат излъчвани в реално време тук. Първата е експертна тематична дискусия, по време на която основните теми на разговор ще бъдат подходящата комбинация от политики за ефективен разход на средства и възможните начини за приспособяване на текущата система на собствени ресурси към новата конюнктура. Участници в панела ще бъдат експерти от министерства на финансите и на външните работи на държавите членки, представители на ЕК, Генералния секретариат на Съвета на ЕС и водещи европейски неправителствени организации. Събитието ще бъде открито от министъра на финансите и председател на Съвета ЕКОФИН Владислав Горанов и от заместник министър-председателя и министър на външните работи на Република България Екатерина Захариева.

Втората сесия на форума ще се проведе на висше политическо ниво. Приветствени слова в началото й ще поднесат заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев, комисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер и министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова. Сред участниците във втория панел, които ще проведат политически дебат относно бъдещето на публичните финанси на ЕС след 2020 г., ще бъдат министри на финансите и на външните работи от ЕС и други институции, отговарящи за преговорите по МФР. В дискусията ще се включат високопоставени представители на европейски институции, сред които Комисията за регионално развитие в ЕП, Европейския комитет на регионите Европейската сметна палата, ЕК, ЕП, Генералния Секретариат на Съвета на ЕС, Народното събрание на Република България и на други водещи европейски институции и организации. След края на събитието не е предвидена пресконференция.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация