Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

№ 1706 Приемане на уведомление за отпечатване на талони за паркиране в зоните за платено паркиране

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

№ 1706 Приемане на уведомление за отпечатване на талони за паркиране в зоните за платено паркиране

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.:

чл. 11а от НУРОКЦК

 

 1. Орган по предоставянето на административната услуга:

Министерство на финансите

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време.

Център за административно обслужване (ЦАО), вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Телефонна централа: 02/9859 2634, 9859 2639

e-mail: Embedded Image

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

Лице, което иска да отпечатва талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, подава до Министерството на финансите уведомление по чл. 11а от НУРОКЦК. Към уведомлението се прилагат копия на документите, с които се определят зоните за платено и безплатно паркиране и се предоставя управлението на тези места. Документите не се прилагат, когато са представени с предходно уведомление и в тях не са извършвани промени, като това се посочва в уведомлението. Към уведомлението се прилага и образец на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя. Ценните книжа се отпечатват в съответствие с установени стандарти или утвърдени образци, а когато няма такива – по проект на техния издател или проект изготвен от специализираната печатница.  Когато ценните книжа се отпечатват в страната, лицата изпращат копие от уведомлението до избраната от тях специализирана печатница.

Специализирани печатници:

- „Печатница на БНБ” АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117;

- „Демакс” АД - гр. София, кв. Горубляне;

- „Демакс-Холограми” АД - гр. София, кв. Горубляне;

- „Демакс Ди Пи Ай“ АД - гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16;

- „Дунав прес” АД - гр. Русе, бул. „Липник” № 129;

- „ЕА“ АД - гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 43;

- „Офсет“ ЕООД - гр. София, ул. „Равнище“ № 20.

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образец на Уведомление за отпечатване на талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

 1. Начини за заявяване на услугата:

На място в Центъра за административно обслужване (ЦАО, стая № 1) на Министерството на финансите; чрез лицензиран пощенски оператор, по факс , на електронен адрес: Embedded Image и Embedded Image, по електронен път съгласно посоченото в т. 8.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

В Министерството на финансите може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.

а) нивото на предоставяне на услугата  -  ниво 3;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване  - 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/registry-agency/e1989484-2217-4a6e-ad07-2be42bd5e151 ;

в) интернет адрес за служебно заявяване – чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес http://egov.bg/;

г) вид на услугата – първична.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Неприложимо.

 1. Заплащане:

Не се заплаща за услугата.

При отпечатването на ценни книжа под финансов контрол се дължи такса в размер на 5% от цената на готовата продукция /без ДДС/ по калкулация, изготвена от печатницата-производител, съгласно чл. 8 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 55 от 1993 г.

Сумата се превежда преди получаване на отпечатаните ценни книжа/за ценните книжа отпечатани в друга държава - преди осъществяване на финансовия контрол/, по сметка:

БНБ – ЦУ

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код на БНБ - BNBG BGSD

за Министерство на финансите

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно чл. 10, ал. 2, т.10 от Устройствения правилник на МФ „главният секретар на министерството на финансите организира и ръководи дейностите, свързани с упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.“

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Не подлежи на обжалване.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Embedded Image и Embedded Image

 

 1. Начин на получаване на резултата:

В 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отпечатване на ценни книжа Министерството на финансите изготвя и изпраща писмо поръчка до избраната от издателя специализирана печатница. Копие от писмото поръчка се изпраща на лицето, подало уведомлението за отпечатване на ценни книжа по един от следните начини:

 • Чрез лицензиран пощенски оператор.
 • Лично или чрез упълномощено лице в ЦАО на МФ.
 • По електронен път на електронна поща.
 1. Предметна област, за която се отнася режимът; орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт и електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

Стопанска дейност - ценни книжа. При предоставяне на услугата не се издава индивидуален административен акт. Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима: Embedded Image и Embedded Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация