Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

№ 3029 Признаване на професионална квалификация по професия „Вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

№ 3029 Признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.:

- Закон за администрацията - чл. 25, ал. 4;

- Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 4, ал. 1, т. 5; чл. 79, ал. 1 и 4; чл. 97, ал. 1;

- Закон за вътрешния одит в публичния сектор - чл. 21, ал. 5.

 

 1. Орган по предоставянето на административната услуга:

Министерство на финансите

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време.

Център за административно обслужване (ЦАО), вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Телефонна централа: 02/9859 2351, 9859 5254

e-mail: Embedded Image

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

Заявители на услугата могат да бъдат граждани на държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, както и граждани на трети страни с професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, и граждани на България с професионална квалификация по регулирана професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария или трета за Европейския съюз страна, която желаят да я упражняват в Република България.

За признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България се подава заявление по образец и следните документи:

 1. Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и съответните приложения към нея.

Копията на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и съответните приложения към нея следва да са заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Копията на посочените документи се представят заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

 1. Документ за идентичност на имената (на лице с различни имена).

Документът за идентичност на имената се представя в оригинал.

Когато не е издаден в Република България, документът следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, която е издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

 1. Документ за платена държавна такса.

Документът за платена държавна такса се представя в оригинал.

След поставяне на изходящ номер, удостоверението за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се получава от заявителя или от упълномощено лице в Министерство на финансите на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102, всеки работен ден между 9.00 и 17.00 ч. или по пощата на посочения в заявлението адрес за контакт в Република България.

Лицата с призната професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се вписват в списък, който се поддържа и актуализира от Министерството на финансите.

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:
 1. Начини за заявяване на услугата:

Заявление за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и приложените документи могат да се подадат на място в Центъра за административно обслужване (ЦАО, стая № 1) на Министерството на финансите; чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, по електронен път на електронен адрес: Embedded Image и Embedded Image или чрез системата за сигурно електронно връчване.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

В Министерството на финансите може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.

а) нивото на предоставяне на услугата  -  ниво IV;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване  - http://egov.bg/;

в) интернет адрес за служебно заявяване – чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес http://egov.bg/;

г) вид на услугата – първична.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Неприложимо.

 1. Заплащане:

За издаване на удостоверение за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се заплаща фиксирана такса на стойност 260 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 57 от 24.07.2009г., изм., бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 22.02.2011г.).

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • В брой на каса в Министерство на финансите
 • По банков път:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код - BNBGBGSD

за Министерство на финансите

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Неприложимо

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Решението и отказът за признаване на достъп до професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ или нейното упражняване на територията на Република България подлежат на оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им, при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Мълчаливият отказ подлежи на оспорване в едномесечен срок от изтичането на 3 месеца от датата, на която са подадени заявлението и всички необходими документи.

Жалбата се подава в писмена форма чрез министъра на финансите и следва да съдържа:

 1. посочване на съда;
 2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани;
 3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец;
 4. означение на обжалвания административен акт;
 5. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;
 6. в какво се състои искането;
 7. подпис на лицето, което подава жалбата.

В жалбата оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

Към жалбата се прилагат:

 1. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
 2. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;
 3. преписи от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията, според броя на останалите страни.
 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Embedded Image, Embedded Image и Embedded Image

 1. Начин на получаване на резултата:

Удостоверението за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се получава по един от следните начини:

 • от заявителя лично или от лице с нотариално заверено пълномощно в ЦАО на МФ или
 • по пощата на посочения в заявлението адрес за контакт в Република България.
 1. Предметна област, за която се отнася режимът; орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт и електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

Вътрешен одит в публичния сектор;

Решението и отказът за признаване на достъп до професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ или нейното упражняване на територията на Република България подлежат на оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им, при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима: Embedded Image, Embedded Image и Embedded Image.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация