Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

№ 3029 Признаване на професионална квалификация по професия „Вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

№ 3029 – Признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина

Издава се удостоверение за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България.

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт

Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 4, ал. 1

Закон за вътрешния одит в публичния сектор - чл. 21, ал. 5

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009 г.

Решение № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт

 Министерство на финансите 

 1. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време

            Сектор „Канцелария и административно обслужване“

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец,

Приемна на Министерство на финансите, вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски“, стая № 1, партер

Деловодство на Министерство на финансите - ул. „Г. С. Раковски“ № 102

Телефон за връзка: (02)9859 2634, 9859 2639

Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30 ч. При прилагане на работното време с променливи граници са създадени вътрешни условия за осигуряване присъствието на достатъчно служители в периода от 09:00 до 17:30 ч. Работното време на специализираното гише на звеното за административно обслужване (приемна за граждани) е от 09:00 до 17:30 ч.

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът

Министърът на финансите признава професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ съгласно разпоредбите на Закона за признаване на професионални квалификации.

Процедурата по признаване на професионална квалификация се организира и осъществява от комисия съгласно чл. 79 от ЗППК.

Заявител

Граждани на държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, както и граждани на трети страни с професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, и граждани на България с професионална квалификация по регулирана професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария или трета за Европейския съюз страна, която желаят да я упражняват в Република България.

Необходими документи

Съгласно чл. 77 от ЗППК лицето подава заявление по образец в Министерство на финансите. В съответствие с чл. 77, ал. 2 от ЗППК и Приложение № 25 към Решение на МС № 619 (Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г.) към заявлението се прилагат:

 1. Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и съответните приложения към нея.

Копията на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и съответните приложения към нея следва да са заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Копията на посочените документи се представят заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

 1. Документ за идентичност на имената (на лице с различни имена).

Документът за идентичност на имена се представя в оригинал.

Когато не е издаден в Република България, документът следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държава, която е издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

 1. Документ за платена държавна такса.

Документът за платена държавна такса се представя в оригинал. 

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето наадминистративната услуга

Образец на заявление за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“

 1. Начини на заявяване на услугата

Въз основа на писмено заявление на лицето, което желае да упражнява професията „вътрешен одитор в публичния сектор“ в Република България

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя

            Неприложимо 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

            Безсрочен

 1. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

За услугата се заплаща такса на стойност 260 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 57 от 24.07.2009 г., изм., бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 22.02.2011 г.).

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

В брой на каса в Министерство на финансите

По банков път:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код - BNBGBGSD

за Министерство на финансите

 

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Няма 

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Решението и отказът за признаване на достъп до професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ или нейното упражняване на територията на Република България подлежат на оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им, при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Мълчаливият отказ подлежи на оспорване в едномесечен срок от изтичането на 3 месеца от датата, на която са подадени заявлението и всички необходими документи.

Жалбата се подава в писмена форма чрез министъра на финансите и следва да съдържа:

 1. посочване на съда;
 2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани;
 3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец;
 4. означение на обжалвания административен акт;
 5. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;
 6. в какво се състои искането;
 7. подпис на лицето, което подава жалбата.

В жалбата оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

Към жалбата се прилагат:

 1. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
 2. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;
 3. преписи от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията, според броя на останалите страни.

 

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

 Embedded Image  

 1. Начин на получаване на резултата:

След поставяне на изходящ номер, удостоверението за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се получава от заявителя или от упълномощено лице в Министерство на финансите.

Лицата с призната професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се вписват в списък, който се поддържа и актуализира от Министерството на финансите.

 1. Лице за контакт съгласно чл. 94 от ЗППК

 Валентин Бонев, началник на отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, тел. 02 9859 5254, email: Embedded Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация