Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

№ 2929 Издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

 

№ 2929 – Издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 4 от Закон за безмитната търговия

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. В случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт.

 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от закона за безмитната търговия, лиценз за извършване на безмитна търговия се издава от министъра на финансите въз основа на писмено заявление на лицето, което експлоатира обекта, след представянето на документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 3, ал. 2. Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за безмитната търговия издаването, отказът за издаване и отнемането на лиценза се извършват с писмена заповед на министъра на финансите.

 1. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

 

Център за административно обслужване на Министерство на финансите, вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Деловодство на Министерство на финансите - ул. "Г. С. Раковски" 102

e-mail: Embedded Image

Телефонна централа: 02 / 9859 1 

факс: 02/980 68 63

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

 

Чл. 4 от Закона за безмитната търговия във връзка с чл. 2 и 3 и чл. 10.

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Не е приложимо.

 1. Начини на заявяване на услугата.

Въз основа на писмено заявление на лицето, което експлоатира обекта/те.

 

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

 

Не е приложимо към момента.

 

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

 

Лицензът по чл. 4, ал. 2 е безсрочен. Лицензът по ал. 3 се издава за срока на договора с лицето, експлоатиращо обектите.

 1. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

 

Съгласно чл. 10, ал. 3 от закона, за издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия се заплаща еднократна такса в размер на 10 000 лв. съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена от Министерския съвет.  

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1484 01

BIC КОД: BNBGBGSD – ЗА ПРЕВОДИ В ЛЕВА

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

 

 1. 12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

 

Отказът за издаване на лиценз и отнемането на лиценза могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Embedded Image и Embedded Image

 

 1. Начин на получаване на резултата:

Връчването се извършва - лично на заявителя срещу представена лична карта, на пълномощник на заявителя срещу представено пълномощно или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация