Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

№ 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж

 1. Наименованието и уникалният идентификатор съгласно Регистъра на услугите:

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) (обща административна услуга № 2133 от Регистъра на услугите)

 1. Правното основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Кодекс за социално осигуряване (КСО) – чл. 5, ал. 7;

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) – чл. 40, ал. 3;

Кодекс на труда – чл. 128а, ал. 1;

Закон за администрацията – § 1, т. 2, буква „в“.

 1. Органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт; в случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт:

Министърът на финансите

 1. Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Центъра за административно обслужване (ЦАО), стая № 1 на Министерството на финансите

адрес: гр. София – 1040, ул. „Г.С.Раковски” № 102 (вход за граждани – от ул. „Г. Бенковски”)

електронен адрес: Embedded Image и Embedded Image

телефони: 02 / 9859 2634 и 9859 2639

всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 1. Процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изискванията и необходимите документи; в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:

Лице, което иска да му бъде издадено удостоверение образец УП-3, подава писмено заявление по образец в Министерството на финансите.

Заявлението се насочва към дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“, отдел „Персонал и административни дейности“, сектор „Кадри“.

Служителите в сектор „Кадри“ извършват проверка в платежните ведомости, съхранявани в архива на Министерството на финансите съгласно чл. 40, ал. 3 от НПОС.

Въз основа на намерената информация се изготвя удостоверение по формуляр на Националния осигурителен институт (НОИ) и в съответствие с КСО и НПОС.

Услугата се предоставя в срок до 14 дни.

 1. Образците на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт;

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3);

Декларация за съгласие на субекта на данните за обработване на личните данни.

 1. Начини на заявяване на услугата:

Писменото заявление се подава по образец по един от следните начини:

 • лично – с документ за самоличност;
 • лицензиран пощенски оператор /поща/ – заявлението следва да е в оригинал;
 • от други лица – с приложено писмено пълномощно от осигуреното лице;
 • по електронен път съгласно посоченото в т. 8.
 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) нивото на предоставяне на услугата;

Получаване/изпращане от/до заявителя на/от електронен адрес:

Embedded Image и Embedded Image с КЕП

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване – www.minfin.bg

в) интернет адрес за служебно заявяване – чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес http://egov.bg/

г) вид на услугата – първична

 1. Срокът на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

 1. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Услугата не се заплаща

 1. Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

НОИ

 1. Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Министерството на финансите в качеството си на осигурител по смисъла на чл. 5, ал. 7 от КСО е орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Обжалването е по реда и в сроковете по Административнопроцесуалния кодекс.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Embedded Image и Embedded Image

 1. Начини на получаване на резултата от услугата:

Удостоверението се получава:

 • лично, от осигуреното лице или заявителя – срещу документ за самоличност;
 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • само при изрично искане на заявителя – по електронната поща или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация