Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

№ 602 Приемане на уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

№ 602 Приемане на уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.:

чл. 10 от НУРОКЦК

 

 1. Орган по предоставянето на административната услуга:

Министерство на финансите

 1. Информация за центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време.

Център за административно обслужване (ЦАО), вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Телефонна централа: 02/9859 2634, 9859 2639

e-mail: Embedded Image

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

Лице, което иска да отпечатва билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартната игра, подава до Министерството на финансите уведомление по чл. 10 от НУРОКЦК. Към уведомлението се прилага копие на утвърдените по реда на Закона за хазарта образци на ценните книжа, върху които задължително се отбелязва наименованието на издателя. Когато ценните книжа се отпечатват в страната, лицата изпращат копие от уведомлението до избраната от тях специализирана печатница.

Специализирани печатници:

- „Печатница на БНБ” АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117;

- „Демакс” АД - гр. София, кв. Горубляне;

- „Демакс-Холограми” АД - гр. София, кв. Горубляне;

- „Демакс Ди Пи Ай“ АД - гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16;

- „Дунав прес” АД - гр. Русе, бул. „Липник” № 129;

- „ЕА“ АД - гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 43;

- „Офсет“ ЕООД - гр. София, ул. „Равнище“ № 20.

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образец на Уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.

 1. Начини за заявяване на услугата:

На място в Центъра за административно обслужване (ЦАО, стая № 1) на Министерството на финансите; чрез лицензиран пощенски оператор, по факс , на електронен адрес: Embedded Image и Embedded Image, по електронен път съгласно посоченото в т. 8.

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

В Министерството на финансите може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.

а) нивото на предоставяне на услугата  -  ниво 3;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване  - 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/registry-agency/921eae7c-9042-45e3-8273-5c5381730d24 ;

в) интернет адрес за служебно заявяване – чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес http://egov.bg/;

г) вид на услугата – първична.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Неприложимо.

 1. Заплащане:

Не се заплаща за услугата.

При отпечатването на ценни книжа под финансов контрол се дължи такса в размер на 5% от цената на готовата продукция /без ДДС/ по калкулация, изготвена от печатницата-производител, съгласно чл. 8 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 55 от 1993 г.

Сумата се превежда преди получаване на отпечатаните ценни книжа/за ценните книжа отпечатани в друга държава - преди осъществяване на финансовия контрол/, по сметка:

БНБ – ЦУ

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код на БНБ - BNBG BGSD

за Министерство на финансите

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно чл. 10, ал. 2, т.10 от Устройствения правилник на МФ „главният секретар на министерството на финансите организира и ръководи дейностите, свързани с упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.“

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Не подлежи на обжалване.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Embedded Image и Embedded Image

 

 1. Начин на получаване на резултата:

В 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отпечатване на ценни книжа Министерството на финансите изготвя и изпраща писмо поръчка до избраната от издателя специализирана печатница. Копие от писмото поръчка се изпраща на лицето, подало уведомлението за отпечатване на ценни книжа по един от следните начини:

 • Чрез лицензиран пощенски оператор.
 • Лично, или чрез упълномощено лице, в ЦАО на МФ.
 • По електронен път на електронна поща.
 1. Предметна област, за която се отнася режимът; орган, пред който се обжалва индивидуалният административен акт и електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

Стопанска дейност - ценни книжа. При предоставяне на услугата не се издава индивидуален административен акт. Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима: Embedded Image и Embedded Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация