№ 602 Приемане на уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта

 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите.

№ 602 Приемане на уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

чл. 10 от НУРОКЦК

 

 1. Орган по предоставянето на административната услуга:

Министерство на финансите

 1. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Приемна на Министерство на финансите, вход за граждани - от ул. „Г. Бенковски", стая № 1, партер

Деловодство на Министерство на финансите - ул. „Г. С. Раковски“ № 102

e-mail: Embedded Image

Телефонна централа: 02 / 9859 1 

факс: 02/980 68 63

Работно време: от 09.00 до 17.30 часа, от понеделник до петък

 

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:

Лице, което иска да отпечатва билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартната игра от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), подава до Министерството на финансите уведомление по чл. 10 от НУРОКЦК. Към уведомлението се прилага копие на утвърден от ДКХ образец на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя. Когато ценните книжа се отпечатват в страната, лицата изпращат копие от уведомлението до избраната от тях специализирана печатница.

Специализирани печатници:

- „Печатница на БНБ” АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117;

- „Демакс” АД - гр. София, кв. Горубляне;

- „Демакс-Холограми” АД - гр. София, кв. Горубляне;

- „Демакс Ди Пи Ай“ АД - гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16;

- „Дунав прес” АД - гр. Русе, бул. „Липник” № 129;

- „ЕА“ АД - гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 43;

- „Офсет“ ЕООД - гр. София, ул. „Равнище“ № 20.

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Образец на Уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта.

 1. Начини за заявяване на услугата:

На място в звеното за административно обслужване (приемна за граждани, стая № 1) на Министерството на финансите; чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, по електронен път на адрес: Embedded Image и Embedded Image  

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Неприложимо.

 1. Заплащане:

Не се заплаща за услугата.

При отпечатването на ценни книжа под финансов контрол се дължи такса в размер на 5% от цената на готовата продукция /без ДДС/ по калкулация, изготвена от печатницата-производител, съгласно чл. 8 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 55 от 1993 г.

Сумата се превежда преди получаване на отпечатаните ценни книжа/за ценните книжа отпечатани в друга държава - преди осъществяване на финансовия контрол/, по сметка:

БНБ – ЦУ

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код на БНБ - BNBG BGSD

за Министерство на финансите

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно чл. 10, ал. 2, т.10 от Устройствения правилник на МФ „главният секретар на Министерството на финансите организира и ръководи дейностите, свързани с упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.“

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Не подлежи на обжалване.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Embedded Image и Embedded Image

 

 1. Начин на получаване на резултата:

В 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отпечатване на ценни книжа Министерството на финансите изготвя и изпраща писмо поръчка до избраната от издателя специализирана печатница. Копие от писмото поръчка се изпраща на лицето, подало уведомлението за отпечатване на ценни книжа по един от следните начини:

 • Чрез лицензиран пощенски оператор.
 • Лично, или чрез упълномощено лице, в приемната на МФ.
 • По електронен път на електронна поща.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация