Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Информация относно изплащането на левовата равностойност на жилищни компенсационни записи по реда на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал.3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти

Информация относно изплащане на левовата равностойност на жилищни компенсаторни записи

С промените, направени в Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ) (ДВ бр.53 от 2006 г.), са създадени алинеи 2 и 3 към чл. 7 на същия. С тях се дава нормативна възможност за обезщетяване на гражданите, чиито жилища са отнети и са възстановени на бившите им собственици във връзка с реституирането на имотите. Гражданите получават право на обезщетение по чл. 5, ал. 3 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) под формата на жилищни компесаторни записи (ЖКЗ), които могат да се ползват при закупуване с предимство на държавно или общинско жилище. В случай, че не бъде удовлетворено искането им за закупуване на държавно или общинско жилище в нормативно определения срок, гражданите имат право да получат левовата равностойност на притежаваните от тях ЖКЗ. За реализиране на това тяхно право, същите следва да подадат искане до Министерството на финансите.

С Постановление № 95 на Министерския съвет от 2007 г. е приета Наредба за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (обн., ДВ, бр. 37 от 2007 г., изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.) (Наредбата), с която се регламентираха условията и реда за изплащането на номиналната стойност на ЖКЗ. По реда на Наредбата няма да се изплаща номиналната левова равностойност на ЖКЗ в случай, че записите са придобити чрез правна сделка.

В изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Наредбата, министърът на финансите  със Заповед е назначил комисия със задача да организира и осъществява дейността по нейното изпълнение. Със същата заповед министърът на финансите е утвърдил образец на регистъра по чл. 5, ал. 3 от Наредбата и условията за неговото водене.

 

Право да получат номиналната левова равностойност на ЖКЗ имат гражданите, които отговарят на следните условия:

1. с влязло в сила съдебно решение по чл. 7, ал. 1 ЗВСОНИ им е отнето жилището като придобито в нарушение на нормативни актове чрез използване на служебно или партийно положение или чрез злоупотреба с власт;

2. са получили ЖКЗ по чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ за отнето с решението по т. 1 жилище;

3. не са закупили с предимство държавно или общинско жилище с ЖКЗ, получени по чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ;

4. в тримесечен срок от тяхната молба за закупуване на жилище от жилищния фонд на държавата и общините не са им предоставени жилища.

 

Правоимащите лица, кандидатстващи за изплащане левовата равностойност на ЖКЗ  следва да подадат искане в Министерството на финансите по образеца приложение към чл. 4, ал.1 от Наредбата, което следва да съдържа:

1. име, презиме и фамилия на правоимащото лице;

2. постоянен адрес на правоимащото лице;

3. данни за самоличността на правоимащия;

4. основанието за искането за изплащане номиналната стойност на ЖКЗ в левове;

5. банкова сметка на искателя.

Към искането се прилагат следните документи:

1. официално заверен препис от влязлото в сила съдебно решение по чл. 7  от ЗВСОНИ, от което да е видна датата, на която решението е влязло в сила;

2. официално заверени преписи от решението за признаване на правото за обезщетяване с ЖКЗ и от решението, с което е определен размерът на обезщетението по чл. 5, ал. 3 от ЗОСОИ;

3. удостоверение, издадено по образец от Централния депозитар, съдържащо данни за актуалната наличност по партидата на заявителя, нейния произход, наличието или липсата на обезпечение, както и за блокирането й в полза на Министерството на финансите – в оригинал;

4. декларация и документи, удостоверяващи отказа на държавата и общините за удовлетворяване на искането за закупуване на жилище от държавния или общинския жилищен фонд в срока по чл. 7, ал. 3 от ЗВСОНИ

 

Когато представените документи са непълни или не отговарят на задължителните изисквания, или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Министерството на финансите, респективно председателят на Комисията  уведомява искателя и му определя 10-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняване на нередовностите или представяне на допълнителна информация и/или документи.

Важно условие, предхождащо изплащането на левовата  номинална равностойност на  ЖКЗ е блокирането на партидата на искателя в Централния депозитар по искане на правоимащото лице в полза на Министерството на финансите.

Подадените искания се проверяват и разглеждат в срок един месец по реда на тяхното постъпване. След проверка на представения комплект от документи председателят на комисията подготвя доклад до министъра на финансите, който издава заповед с която се дава съгласие, съответно - отказва изплащането на левовата равностойност на ЖКЗ. Изплащането на левовата равностойност на ЖКЗ се извършва по банков път по посочената от искателя сметка.

При отказ за изплащане на левовата равностойност на ЖКЗ Министерството на финансите уведомява Централния депозитар за деблокиране на наличността по партидата на искателя.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация