Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Погасяване на задължения към държавата, възникнали по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г., с ДДО, емитирани по същия закон

Приетата с ПМС № 22/1995 г. Наредба е основание, длъжниците по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 (ЗУНК) да погасяват задълженията си към държавата с държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на същия закон, което се осъществява в следния ред:

1. Държавните предприятия, фирми и търговски дружества, погасяващи задължения към държавата, както и физически и юридически лица - купувачи по приватизационни сделки на държавни предприятия, фирми и търговски дружества с преоформени задължения по реда на ЗУНК, представят в Министерство на финансите, дирекция „Държавен дълг", оригинален сертификат за притежание на държавни дългосрочни облигации и писмено удостоверение от търговската банка за тяхната покупка, като върху сертификата се отбелязва и покупната цена на облигациите. Към тях се прилага удостоверение за актуалното състояние на техните задължения по лихви и главници, издадено от Национална агенция за приходите, както и декларация от лицето, представляващо задълженото по ЗУНК предприятие, фирма или търговско дружество, за предназначението на представените ДЦК (плащане на главница и, или лихва).

2. Сертификатът за притежание на ДДО се предава в Министерство на финансите, дирекция „Държавен дълг" с приемателно-предавателен протокол, който съдържа следните реквизити: дата на приемане, номер на сертификата, търговската банка, продала ценните книжа, наименованието на юридическото лице-притежател на ДДО, номинална стойност, както и текст, уточняващ, че се извършва плащане по задължение към държавата по ЗУНК, имена и подписи на лицата извършили предаването и приемането на сертификата за собственост на ДДО.

3. Министерство на финансите, дирекция „Държавен дълг" изготвя уведомление до Българска народна банка, Управление „Фискални услуги" за извършеното плащане и нарежда държавните дългосрочни облигации да бъдат анулирани по Регистъра на ДЦК в Българска народна банка.

4. Министерство на финансите, дирекция „Държавен дълг" писмено уведомява юридическото лице и Национална агенция за приходите за постъпилите ДДО, предназначени за погасяване на задължения към държавата, възникнали на основание Закона за уреждане на необслужваните кредити.

Отговорен служител за обслужването: Мирослав Радков - главен експерт в дирекция „Държавен дълг" - тел.: 9859 2491.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация